Säteilyn käytön lopettaminen

Turvallisuusluvan voimassaolo loppuu ja lupa lakkautetaan, kun luvanhaltija ilmoittaa toiminnan lopettamisesta.

Turvallisuusluvan haltijan on ilmoitettava säteilyn käytön lopettamisesta kirjallisesti. Jos käytössä on ollut säteilylähteitä, on turvallisuuslupaa lakkautettaessa esitettävä, mihin ne on luovutettu tai miten ne on tehty vaarattomiksi. Umpilähteet voidaan luovuttaa valmistajalle, maahantuojalle tai radioaktiivisista jätteistä huolehtivalle Suomen Nukliditekniikalle. Avolähteiden käytön loputtua on esitettävä, miten jätteet on vanhennettu vaarattomiksi ja miten on varmistettu käytössä olleiden tilojen ja välineiden puhtaus. Lopetettaessa toimintaa, jossa on käytetty sähköisesti säteilyä tuottavia laitteita kuten esimerkiksi röntgenlaitteita, on huolehdittava siitä, että säteilyä tuottavat laitteet on asianmukaisesti romutettu tai tehty toimintakelvottomiksi. Edellä mainitut toimet ovat osa säteilyn käyttöä ja voidaan toteuttaa säteilyn käyttöä koskevan turvallisuusluvan alaisuudessa.

Joissakin tapauksissa säteilyn käytön lopettamisen yhteydessä voidaan kuitenkin tarvita muitakin toimia. Näitä voivat olla rakenteiden, rakennusten tai alueiden puhdistaminen säteilyn käytöstä aiheutuneesta kontaminaatiosta sekä puhdistustoimista syntyneestä radioaktiivisesta jätteestä huolehtiminen. Tällaiset toimet eroavat merkittävästi normaalista säteilyn käytöstä. Silloin kun näitä toimia ei ole tarkasteltu säteilyn käyttöä koskevan turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä, on lupaa joko täydennettävä vastaavasti tai niille on haettava uutta erillistä turvallisuuslupaa.  

Joitakin säteilyn käytön lopettamiseen sovellettavia yksityiskohtaisia vaatimuksia on annettu eri ST-ohjeissa. Esimerkiksi ohjeessa ST 5.1 on esitetty menettelyt umpilähteiden poistamisesta käytöstä, ohjeessa ST 6.2 on esitetty menettelyt avolähteiden käytöstä syntyvistä jätteistä huolehtimiseksi ja ohjeessa ST 1.5 on esitetty menettelyt radioaktiivisten materiaalien vapauttamiseksi uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja jätteenä hävittämiseen ilman lisärajoituksia.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246