Turvallisuusluvan muutokset

Mikäli luvanhaltijan säteilyn käytössä tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava kirjallisesti Säteilyturvakeskukseen.

STUKille on tehtävä kahden viikon kuluessa ilmoitus:

  • säteilylähteen hankinnasta
  • säteilylähteen luovuttamisesta
  • vastaavan johtajan vaihtumisesta
  • säteilyn käyttöorganisaation olennaisesta muutoksesta
  • säteilyn käytön lopettamisesta osittain tai kokonaan.

Joissain tapauksissa ilmoitus muutoksista on tehtävä etukäteen, esim. suunniteltaessa uuden terveydenhuollon röntgen- tai sädehoitolaitteen käyttöönottoa tai ennen uusien tilojen käyttöönottoa terveydenhuollossa. Lisäksi ilmoitus on aina tehtävä etukäteen otettaessa käyttöön korkea-aktiivisia säteilylähteitä (ns. HASS-lähteitä).

Turvallisuusluvasta ja sen muutoksista voit lukea lisää Turvallisuuslupa-sivulta.

Kirjallinen ilmoitus STUKiin tehdään lomakkeella, jotka löytyvät Lomake-sivulta tai vapaamuotoisella hakemuksella, kunhan ilmoituksessa on vähintään samat tiedot kuin vastaavalla lomakkeella.

Turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Säteilyn käytön lopettaminen

Turvallisuusluvan voimassaolo loppuu ja lupa lakkautetaan, kun luvanhaltija ilmoittaa toiminnan lopettamisesta.

Lomakkeet

Hakemuslomakkeita täytettäessä on hyödyllistä käyttää apuna kyseistä toimintaa koskevia ST-ohjeita.