Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Toiminnanaikainen valvonta

Toiminnanaikainen valvonta

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ionisoivan säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta muun muassa säteilyn käyttöpaikoille tehtävillä tarkastuksilla ja muilla valvontamenetelmillä, kuten valvontakyselyillä. Valvonnalla varmistetaan, että säteilylainsäädäntöä sekä sen nojalla annettuja määräyksiä, ohjeita ja lupaehtoja noudatetaan ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan turvallisesti ja hyväksyttävällä tavalla.

Säteilylain mukaan STUKilla on oikeus tarkastaa ja tarkkailla säteilylaissa tarkoitettua toimintaa sekä olosuhdetta, josta voi aiheutua haitallista säteilyaltistusta, päästä paikkaan, jossa toimintaa harjoitetaan tai jossa olosuhde ilmenee sekä tarkastaa toiminnassa käytettävien säteilylähteiden sekä säteilyturvallisuuteen vaikuttavien välineiden, varusteiden ja tarvikkeiden käytönaikaisten vaatimusten täyttyminen.

Tarkastuksen suorittaja voi velvoittaa toiminnanharjoittajan korjaamaan toiminnan sellaiseksi, että se täyttää säteilylainsäädännössä säädetyt vaatimukset. STUK voi päättää toiminnan keskeyttämisestä tai rajoittamisesta, jos toiminta ei ole tämän lain mukaista tai se voi aiheuttaa ilmeistä terveyshaittaa. Turvallisuuden kannalta kiireellisissä tapauksissa tarkastuksen suorittaja voi päättää toiminnan keskeyttämisestä tai rajoittamisesta.

STUK valvoo myös säteilylähteiden kuljetuksia. Korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetukset edellyttävät turvallisuuslupaa, joten valvontaa tehdään säteilylain perusteella. Muiden kuin korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetuksiin liittyvät tarkastukset tehdään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) perusteella. VAK-lain 5 luvussa on määritelty valvontaoikeudet, joka sisältää muun muassa tarkastusoikeuden.

Säteilyturvakeskuksen tarkastusohjelma

STUK laatii turvallisuuslupaa edellyttävien toimintojen tarkastuksia koskevan tarkastusohjelman. Tarkastusohjelman mukaisella valvonnalla saadaan toiminnasta aiheutuvat riskit huomioon ottaen riittävä varmuus säteilytoiminnan turvallisuudesta ja säteilylain säännösten ja turvallisuusluvissa annettujen ehtojen noudattamisesta.

Tarkastusohjelmaan sisältyy ennalta ilmoittaen ja ennalta ilmoittamatta tehtäviä, säännöllisiä ja tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia tarkastuksia. Tarkastusohjelmaan voi sisältyä myös valvontakyselyihin sekä toiminnanharjoittajalta saatuihin tietoihin ja tietoaineistoihin perustuvia tarkastuksia, joihin ei kuulu käyntiä toiminnan harjoittamispaikalla.

Paikan päällä tehtävät tarkastukset

Säteilyturvakeskus suuntaa valvontaansa säteilylain ja Säteilyturvakeskuksen strategian mukaisesti aiempaa enemmän riskiperusteisesti. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että

  • pienemmän riskin toimintojen tarkastukset vähenevät;
  • käyttöön otetaan uudenlaisia valvontakeinoja. Säteilyn käyttöpaikalla tehtävät tarkastukset voivat korvaantua esimerkiksi toiminnanharjoittajille lähetettävillä kyselyillä. Vastausten perusteella voidaan päättää tarve paikan päällä tehtävälle tarkastukselle;
  • tarkastusten sisältö muuttuu.

Tarkastus voidaan tehdä siitä etukäteen ilmoittamatta, esimerkiksi jos

  • on todennäköistä, ettei toiminnasta muutoin saataisi todenmukaista kuvaa
  • epäillään, että toiminta ei vastaa turvallisuuslupaa
  • toimintaa harjoitetaan ilman turvallisuuslupaa.

Tapauskohtaisen harkinnan perusteella tehtäviä tarkastuksia voivat olla esimerkiksi

  • säteilyturvallisuuspoikkeamaan liittyvät tarkastukset
  • tarkastukset, jotka tehdään aiemmista tarkastuksesta saatujen havaintojen perusteella
  • uusintatarkastukset (esim. puutteet suojauksissa)
  • STUKille annettujen tietojen varmistamiseksi tehtävät tarkastukset

Erillisiä laitteiden ja toimintojen käyttöönottotarkastuksia tehdään, mikäli turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä katsotaan, että se on turvallisuuden varmistamiseksi tarpeen tehdä ennen laitteen käyttöönottoa tai toiminnan aloittamista tai pian laitteen käyttöönoton tai toiminnan aloittamisen jälkeen.

STUKin paikan päällä tekemät tarkastukset sisältyvät vuosittain perittäviin valvontamaksuihin.
Turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvät tarkastukset ovat edelleen maksullisia ja niistä peritään Sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetuksen mukainen hinta.

Yhteystiedot

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246