Täytäntöönpanomenettelyt

Täytäntöönpanomenettelyt

Turvallisuuslupajärjestelmä, tarkastukset säteilyn käyttöpaikalle sekä tarpeen mukaiset määräykset, kiellot ja pakkokeinot muodostavat säteilylakiin perustuvan järjestelmän säteilyn käytön turvallisuuden valvomiseksi. Pakkokeinot ovat viranomaisen voimakkain toimintatapa ilmi tulleiden poikkeamien korjaamiseksi.

Täytäntöönpanomenettelyt ja pakkokeinot perustuvat lainsäädännössä valvontaviranomaiselle annettuihin valtuuksiin. Säteilyturvakeskuksen ja sen palveluksessa olevan tarkastajan toimivaltuudet esitetään säteilylain (859/2018) luvussa 20. Pakkokeinoista on säädetty säteilylain luvussa 20.

Menettelyjä voidaan käyttää, kun havaitaan poikkeama säteilyn käytössä. Poikkeamalla tarkoitetaan sellaista turvallisuuspuutetta, epäkohtaa tai laiminlyöntiä, joka edellyttää asiaan puuttumista toiminnan harjoittajaa velvoittavalla viranomaistoimella. Puute tai laiminlyönti voi liittyä toiminnan turvallisuuden heikkenemiseen eli siihen, että vaadittava turvallisuustaso ei joltain osin täyty. Toisaalta poikkeama voi olla luonteeltaan hallinnollinen, esimerkiksi on laiminlyöty luvan hakeminen, säädetyn ilmoituksen tekeminen tai viranomaisen pyytämän selvityksen antaminen.

Kehotusten antaminen poikkeamien korjaamiseksi on osa normaalia valvontaa. Esimerkiksi kehotukset tarkastuspöytäkirjassa ovat yleisiä. Sen sijaan esimerkiksi toiminnan keskeyttäminen tai uhkasakon asettaminen ovat voimakkaita toimenpiteitä ja tarvetta niiden käyttöön syntyy harvoin.

Kehotukset ja kiellot

Kehotukset tarkastuksissa

Kehotukset tarkastuksessa havaittujen poikkeamien korjaamiseksi annetaan kirjallisesti toiminnanharjoittajalle lähetetyssä tarkastuspöytäkirjassa. Korjaavien toimien tekemiselle asetetaan määräaika. Tarkastuspöytäkirjassa määrätään myös tarvittavista poikkeamien korjaamista koskevista ilmoituksista Säteilyturvakeskukselle. Lisäksi tarkastuspöytäkirjaan liitetään maininta mahdollisesta uusintatarkastuksesta, jos sen tekeminen on turvallisuuden kannalta tarpeellista. Toiminnanharjoittajaa tai hänen nimeämäänsä edustajaa kuullaan hallintolain 38 §:n mukaisesti pöytäkirjaan tulevista kehotuksista.

Toiminnan keskeyttäminen tai rajoittaminen

Jos toiminta aiheuttaa ilmeistä terveydellistä haittaa tai haitan vaaraa, voi Säteilyturvakeskus määrätä toiminnan keskeytettäväksi tai sitä rajoitettavaksi säteilylain 178 §:n nojalla. Jos asia ei siedä viivytystä, voi Säteilyturvakeskuksen tarkastaja tarkastusta suorittaessaan välittömästi määrätä toiminnan keskeytettäväksi tai rajoittaa sitä. Syy voi olla esimerkiksi röntgenlaitteelta puuttuva asianmukainen turvallisuuslupa. Tällöin tarkastaja voi määrätä tämän laitteen osalta toiminnan keskeytettäväksi.

Myynti- ja luovutuskiellon asettaminen

Säteilylaitteiden, radioaktiivisten aineiden ja niitä sisältävien materiaalien, säteilytoiminnan turvallisuuteen liittyvien varusteiden ja muiden tuotteiden tulee täyttää niitä koskevat turvallisuusvaatimukset (säteilylaki 56 §) Jos todetaan, että tuote ei täytä kyseisiä vaatimuksia, Säteilyturvakeskuksella on oikeus kieltää sen myynti ja muu luovuttaminen (säteilylaki 57 §).
 
Terveydenhuollon säteilylaitteiden tapauksessa myyntikielto pannaan täytäntöön yhteistyössä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa. Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden markkinoille saattamista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) perusteella.

Pakkokeinot

Säteilylain  178 ja 184 §:n määrittelemiä pakkokeinoja ovat

•    uhkasakon asettaminen,
•    uhan asettaminen, että tekemättä jätetty toimenpide suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella,
•    uhan asettaminen, että toiminnan harjoittaminen keskeytetään,
•    uhan asettaminen, että säteilylähteen käyttö kielletään.

Pakkokeinojen käyttöä harkitaan, jos toiminnanharjoittaja ei ole toteuttanut annettuja määräyksiä määräaikana tai muutoin niskoittelee hänelle kuuluvan yksilöidyn velvoitteen täyttämisessä. Toiminnanharjoittajaa kuullaan ennen 184 §:n mukaisen uhan asettamista. Uhkasakosta sekä teettämis- ja keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246