Tarkastuksen sisältö

Tarkastuksen tavoitteena on varmistua siitä, että säteilyn käyttö täyttää säädöksissä esitetyt turvallisuusvaatimukset ja on lupaehtojen ja määräysten mukaista. Tarvittaessa tehdään säteilymittauksia säteilylaitteiden toiminnan ja säteilysuojausten riittävyyden varmistamiseksi. Terveydenhuollon tarkastuksissa erityishuomiota kiinnitetään myös potilaiden säteilyaltistukseen.

Tarkastuksen sisältö riippuu oleellisesti toiminnan laadusta ja siitä, onko kyseessä määräaikaistarkastus, käyttöönottotarkastus vai jokin muu tarkastus. Tyypillisiä määräaikaistarkastuksissa läpikäytäviä asiakokonaisuuksia ovat:

 • Turvallisuusluvan yhteys- ja muiden tietojen ajantasaisuus
 • Säteilyn käytön laajuus
 • Vastaavan johtajan tehtävät, pätevyys ja täydennyskoulutus
 • Muiden vastuuhenkilöiden tehtävät ja koulutus (jos muita henkilöitä on mukana säteilyn käytössä)
 • Säteilyn käyttöä koskeva ohjeistus mukaan lukien ohjeet poikkeavien tapahtumien varalta
 • Kirjanpito lähteistä ja lähteitä koskevat dokumentit, tarvittaessa myös esim. annosmittauksista ja käyttöoikeuksista
 • Säteilylähteiden varastointi ja käytöstä poisto
 • Radioaktiivisten aineiden kuljetusjärjestelyt
 • Työntekijöiden ja ulkopuolisten henkilöiden suojelu
 • Säteilytyöntekijöiden luokittelu, annosseuranta, ja terveydentilan seuranta
 • Käytössä mahdollisesti olevat säteilymittarit
 • Säteilylähteiden asennus ja käyttö, suojaukset, merkinnät ja huolto
 • Tarvittaessa säteilymittaukset käyttöpaikoilla tai laitteiden lähistöllä
 • Terveydenhuollon säteilyn käytön yksiköissä kliinisen auditoinnin suorittaminen ja siihen liittyvien havaintojen huomioiminen toiminnassa
 • Terveydenhuollon röntgentoiminnassa tavanomaisten potilasannosten määrittäminen ja vertaaminen STUKin asettamiin vertailutasoihin.

Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jossa esitetään tarkastuksessa tehdyt olennaiset havainnot ja annetaan tarvittaessa määräykset ja suositukset. Tarkastuksesta peritään säteilytoiminnan valvontahinnaston mukainen maksu.

Tarkastuspöytäkirjassa voidaan antaa säteilytoiminnan turvallisuuden varmistamista sekä radioaktiivisten jätteiden vaarattomaksi tekemistä koskevia määräyksiä.  Määräyksille asetetaan määräaika.

Jos tarkastuksen yhteydessä todetaan, että toiminta aiheuttaa tai voi aiheuttaa ilmeistä terveydellistä haittaa eikä tilanteen kuntoon saattaminen siedä viivytystä, tarkastaja voi antaa toiminnan keskeyttämistä tai rajoittamista koskevan määräyksen välittömästi säteilyn käyttöpaikalla.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246