Säteilyturvakeskus tarkastaa säteilyn käytön

Säteilyturvakeskus tekee säteilyn käyttöpaikoille tarkastuksia. Tarkastuksissa varmistetaan, että säteilyn käyttö täyttää säädöksissä esitetyt turvallisuusvaatimukset ja on lupaehtojen ja määräysten mukaista.

Tarkastettavia kohteita ovat kaikki turvallisuusluvanvaraiset säteilyn käyttöpaikat. Toiminta tai siihen liittyvä laite voidaan tietyin edellytyksin myös vapauttaa käyttöpaikalla tehtävästä tarkastuksesta. Vapauttamisesta mainitaan turvallisuusluvassa tai STUKin antamassa erillisessä päätöksessä.

Milloin tarkastuksia tehdään?

Tyypillinen tarkastus on säännöllisin väliajoin tehtävä määräaikaistarkastus. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että toiminta on turvallisuusluvan ehtojen, lainsäädännön ja sen perusteella annettujen määräysten ja ohjeiden mukaista. Määräaikaistarkastuksessa todetaan myös, että luvanhaltija on täyttänyt sille asetetut velvoitteet, esimerkiksi toteuttanut edellisessä tarkastuksessa annetut määräykset. Toiminnan vaativuudesta ja laajuudesta riippuen määräaikaistarkastuksia tehdään 2–8 vuoden välein. Tavanomaisessa hammasröntgentoiminnassa (intraoraalilaitteilla tehtävä toiminta) sekä eläinröntgentoiminnassa osa käyttöpaikalla tehtävistä tarkastuksista voidaan toteuttaa erillisen valvontakyselyn avulla.

Joissakin tapauksissa tarkastus tehdään ennen käyttöönottoa. Näin menetellään esimerkiksi otettaessa käyttöön uusia sädehoitolaitteita tai uusi radiografiakuvaushuone. Myös otettaessa käyttöön uudentyyppisiä säteilylaitteita voi olla tarpeen tarkastaa laitteiden säteilyturvallisuus ennen käyttöönottoa.

Terveydenhuollon röntgenlaitteista TT-laitteille, kiinteästi asennetuille läpivalaisulaitteille (tyypillisesti toimenpideradiologiassa tai kardiologisessa toiminnassa), leikkaussalitoiminnassa käytettäville kuljetettaville läpivalaisulaitteille ja KKTT-laitteille tehdään käyttöönottotarkastus. Tarkastus tehdään, kun laite on ollut jonkin aikaa potilaskuvauskäytössä ja kuvausprotokollat sekä –käytännöt ovat optimoituja. Näiden lisäksi käyttöönottotarkastus tehdään, mikäli säteilyn käyttötila on uusi tai siihen on tehty merkittäviä muutoksia.

Uusintatarkastus tehdään, jos esimerkiksi turvallisuusmerkitykseltään vakavissa tapauksissa on tarpeen varmistua siitä, että tehdyt korjaukset ovat riittäviä. Uusintatarkastus on erityistoimenpide, jota tarvitaan vain harvoin.

Säteilytoiminnan loppuessa säteilyn käyttöpaikalla voidaan tarvittaessa tehdä lopputarkastus sen toteamiseksi, että radioaktiivista ainetta sisältävät lähteet ja radioaktiiviset jätteet on toimitettu pois ja että käyttöpaikka ja sen ympäristö on puhdas radioaktiivisista aineista. Lopputarkastus on yleensä tarpeen esimerkiksi avolähteiden käytössä, johon on liittynyt merkittävä kontaminaation vaara.

Säteilyturvakeskus sopii tarkastusajoista toiminnan harjoittajien kanssa pääsääntöisesti etukäteen. Tarkastus voidaan kuitenkin tarvittaessa tehdä myös etukäteen ilmoittamatta. Toiminta tai laitteen käyttö voidaan tarkastaa myös silloin, kun toiminnan harjoittaja sitä erikseen pyytää.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246