Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyn käyttöä valvovat viranomaiset

Säteilyn käyttöä valvovat viranomaiset

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilylain ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Joiltakin osin säteilyn käyttöä ja säteilylähteiden turvallisuutta valvovat STUKin ohella myös muut valvontaviranomaiset kuten Fimea ja Tulli.

Määräykset ionisoivaa säteilyä aiheuttavien säteilylaitteiden ja säteilylähteiden käytöstä ja muusta säteilytoiminnasta on annettu säteilylaissa (859/2018), valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1034/2018), sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1044/2018) ja niiden perusteella annetuissa STUKin määräyksissä. Säteilytoimintaa ja sen turvallisuutta koskevat myös Suomen solmimat säteilyturvallisuusalan kansainväliset sopimukset ja Euroopan yhteisöjen (EY) lainsäädäntö.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista on annettu laki 629/2010, ja sen noudattamista valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea). Fimean tehtävänä on lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta ja turvallisen käytön edistäminen.

Säteilylain ja sen perusteella annettujen määräysten noudattamista ja säteilytoiminnan turvallisuutta valvoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alainen STUK.

Säteilylähteitä sisältävien kulutustavaroiden valvonta

Palovaroittimissa ja joissakin muissa kulutustavaroissa saatetaan käyttää pieniä määriä radioaktiivista ainetta. STUK valvoo tällaisten kulutustavaroiden kauppaa ja tuotteiden säteilyturvallisuutta. Palovaroittimien teknistä vaatimustenmukaisuutta valvoo lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

STUKin tekemä markkinavalvonta kohdistetaan tuotteisiin, joita ei tavallisesti tarkasteta käyttöpaikoilla. Tällaisia markkinoilla olevia tuotteita ovat erityisesti kulutustavarat, jotka sisältävät radioaktiivista ainetta. Kulutustavaroiden valvonnassa STUK toimii tarvittaessa yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) sekä Tukesin kanssa.

Palovaroittimien markkinavalvontaviranomainen on Tukes. Se valvoo, että palovaroittimet täyttävät pelastuslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa määräyksissä asetetut vaatimukset. Radioaktiivista ainetta sisältävien palovaroittimien maahantuonti ja kauppa edellyttävät lisäksi STUKin myöntämää turvallisuuslupaa ja uusien palovaroitinmallien markkinoille saattaminen STUKin hyväksyntää.

Radioaktiivisten aineiden kaupan, tuonnin ja viennin valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo radioaktiivisten aineiden kauppaa, tuontia Suomeen ja vientiä Suomesta.  Maahantuontia ja maastavientiä valvoo myös Tulli. Tulli-ilmoituksessa on mainittava radioaktiivisten aineiden laatu ja määrä sekä tuontiin tai vientiin oikeuttavan luvan numero.

Radioaktiivisten aineiden maahantuonnilla tarkoitetaan tuontia muusta kuin Euroopan unionin jäsenvaltiosta ja maastaviennillä vientiä muuhun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon. Tällaiseen tuontiin tai vientiin ja myös radioaktiivisten aineiden kauppaan on oltava STUKin myöntämä turvallisuuslupa.

Kun lähetetään tai vastaanotetaan radioaktiivisia aineita Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, kyseessä on radioaktiivisten aineiden siirto. Näihin siirtoihin ei tarvita STUKin myöntämää erillistä lupaa. Siirroista on kuitenkin voimassa Neuvoston asetus 1493/93/Euratom, ja siinä on määrätty lähettäjälle selonotto- ja ilmoitusvelvollisuuksia. Neuvoston asetus on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tähän asetukseen liittyen Säteilyturvakeskus vahvistaa asiakirjan, jolla umpilähteiden vastaanottaja Suomessa osoittaa lähettäjälle, että säteilylähteen käyttöön on olemassa turvallisuuslupa. STUK myös vastaanottaa muista EU-maista saapuvat säteilylähteiden lähettäjien ilmoitukset Suomeen toimitetuista radioaktiivisista aineista

Säteilylle altistavien terveydenhuollon seulontojen valvonta

Seulonta on määritelty valtioneuvoston asetuksessa seulonnoista (339/2011). Säteilylle altistavista seulonnoista ainoastaan rintasyövän seulonta mammografia-menetelmällä on tähän mennessä arvioitu oikeutetuksi.

Muista seulonnoista seulonnan järjestäjän on esitettävä säteilylle altistavaa seulontaa koskeva arvio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista. THL antaa tästä kolmen kuukauden kuluessa järjestäjälle lausunnon siitä, onko seulonnalla saavutettava kansanterveydellinen hyöty suurempi kuin siitä aiheutuva kokonaishaitta. Seulonnan järjestäjän on hankittava muusta kuin valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesta säteilylle altistavasta seulonnasta Säteilyturvakeskuksen lausunto säteilyn käytöstä.

THL ja Suomen syöpärekisteri ovat antaneet ohjeet seulontoja koskevien tietojen antamisesta Suomen syöpärekisterin yhteydessä toimivaan joukkotarkastusrekisteriin.

STUK valvoo säteilyn käyttöä seulonnoissa. Säteilyn käyttöön seulonnoissa on oltava asianmukainen turvallisuuslupa.