Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiiviset aineet muodostavat vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännössä luokan 7. Radioaktiivisen aineen kuljetus on myös säteilylain perusteella säteilyn käyttöä, mutta se on laissa vapautettu turvallisuusluvasta.

Säteilyturvakeskus valvoo radioaktiivisten aineiden kuljetuksia  pääasiassa vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön nojalla. STUK mm. tarkastaa kuljetusjärjestelyitä sekä hyväksyy kuljetuspakkauksia ja kuljetuksia erityisjärjestelyin.

Kuljetukseen kuuluvat kaikki radioaktiivisten aineiden kuljetukseen sisältyvät ja liittyvät toimenpiteet. Näitä ovat esim.

 • pakkauksen suunnittelu, valmistus, kunnossapito ja korjaaminen;
 • radioaktiivisia aineita sisältävien kuormien ja kollien valmistelu, lähettäminen, kuormaaminen, kuljettaminen;
 • kuljetusolosuhteista johtuvat matkan väliaikaiset keskeytykset;
 • purkaminen ja vastaanottaminen määräpaikassa.

STUK on julkaissut oppaan Radioaktiivisten aineiden kuljetus (2012). Oppaassa on kerrottu perustiedot kuljetuksiin liittyvistä vaatimuksista kuljetusten eri osapuolten näkökulmasta.

Radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin liittyy myös turvajärjestelyihin liittyviä velvoitteita. Näitä on avattu oppaassa Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa (2015).

Kumpikin opas on kirjoitettu tiekuljetusten näkökulmasta. Perusperiaatteet koskevat kuitenkin myös muita kuljetusmuotoja (meri, ilma).

Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) on julkaissut useita oppaita kuljetussäädöksistä. Ne löytyvät englanninkielisinä IAEA:n verkkosivuilta.

Koulutus ja pätevyydet kuljetuksessa

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyy työnantajan koulutusvelvoite, joka koskee kaikkia radioaktiivisten aineiden kuljetusten osapuolia. Jokaisella kuljetukseen osallistuvalla pitää olla turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulutus, jollei tehtävää suoriteta koulutetun henkilön välittömässä valvonnassa.

Lisäksi säteilylain perusteella toiminnan harjoittajan pitää järjestää toiminnan laadun ja laajuuden mukaan suunniteltua koulutusta säteilylähteiden käyttöön osallistuville henkilöille. Käytännössä koulutus tulee suhteuttaa henkilön työtehtäviin ja vastuuseen sekä kuljetettavien radioaktiivisten aineiden määrään. Työnantajan pitää säilyttää tiedot koulutuksesta kolme vuotta viimeisimmän hyväksytyn koulutuksen suorittamisesta.

Kuljetukseen liittyvät pätevyydet

Maantiekuljetuksessa radioaktiivisten aineiden kuljettajalla pitää pääsääntöisesti olla ADR-ajolupa, joka kattaa radioaktiiviset aineet. Lisätietoa ajoluvasta saa Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi).

Tietyissä tapauksissa ADR-ajoluvan voi radioaktiivisten aineiden osalta korvata ns. tiedostavalla koulutuksella. Kuljettajien on kuitenkin saatava sopivaa,  tehtävien mukaista ja riittävää koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetusta koskevista vaatimuksista. Koulutuksen on annettava heille riittävät tiedot radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä säteilyriskeistä. Tällainen tiedostava koulutus on vahvistettava työnantajan antamalla todistuksella.

Jos lähetystä valmistellaan ilmakuljetusta varten, esimerkiksi pakkaajalla ja lähettäjällä on oltava erityinen vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskeva pätevyys. Lisätietoja tästä koulutuksesta saa Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi).

Säteilysuojeluohjelma

Toiminnan harjoittajalla on oltava säteilysuojeluohjelma, jonka avulla työntekijöiden ja väestön säteilyturvallisuus varmistetaan. Säteilysuojeluohjelman laajuus ja tarkkuus riippuu kuljetustoiminnan laajuudesta. Säteilysuojeluohjelman tarkoitus on:

 1. varmistaa, että säteilysuojelu otetaan riittävässä määrin huomioon;
 2. varmistaa, että säteilysuojelua harjoitetaan järjestelmällisesti;
 3. parantaa turvallisuuskulttuuria;
 4. antaa käytännön menetelmät edellä mainittuihin asioihin.

Säteilysuojeluohjelma voi esim. olla osa johtamisjärjestelmää.

Liikenteen Turvallisuusviraston maantiekuljetuksia koskevassa määräyksessä (TRAFI/248800/03.04.03.00/2016, Liite A, kohta 1.7.2) säädetään minimivaatimukset säteilysuojeluohjelmalle. Ohjelmassa käytettävät toimenpiteet ja niiden laajuus on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Säteilysuojeluohjelmassa on oltava vähintään:

 • Ohjeet säteilyaltistuksen minimoimiseksi
 • Tarvittaessa annostarkkailu tai työolojen tarkkailu (säteilytyöntekijät)
 • Työntekijöiden koulutus
 • Tarvittaessa kollien erottelu kuljetuksen aikana

IAEA on julkaissut ohjeen säteilysuojeluohjelman sisällöstä, TS-G-1.3 Radiation Protection Programmes for the  Transport of Radioactive Material. Ohjeistuksen perusteella säteilysuojeluohjelma koostuu tyypillisesti seuraavista osioista:

 1. Soveltamisala yrityksessä
 2. Roolit ja vastuiden jako yrityksessä
 3. Työstä aiheutuva annos
 4. Sovellettavat annosrajoitukset / annoksen optimointi
 5. Pintakontaminaatiomittaukset
 6. Kollien erottelu esim. tilapäisessä varastoinnissa
 7. Hätätilanteen ohjeet
 8. Koulutus
 9. Laadunvarmistus

Kaikkia edellä mainittuja asioita ei yleensä tarvitse käsitellä, jos kuljetustoiminnasta aiheutuvat säteilyannokset työntekijöille ovat pieniä. On yrityksen tehtävä arvioida annos. Arvio on tarvittaessa pystyttävä perustelemaan valvovalle viranomaiselle, esim. STUKille. Lisätietoja annoksen arviointiin voi tiedustella yrityksen turvallisuusneuvonantajalta tai STUKilta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty säteilysuojeluohjelmassa olevat elementit työntekijöille aiheutuvan annoksen perusteella.Taulukko perustuu IAEA:n ohjeeseen.

Osio Työntekijän vuosittainen työstä johtuva säteilyannos
  Alle 1 mSv 1 mSv  - 6 mSv Yli 6 mSv
Soveltamisala Kyllä Kyllä Kyllä
Roolit ja vastuiden jako yrityksessä Kyllä Kyllä Kyllä
Työstä aiheutuva annos Annosten arviointi ei tarpeen. Työolojen tarkkailu tai henkilökohtainen annostarkkailu Henkilökohtainen annostarkkailu
Sovellettavat annosrajoitukset / annoksen optimointi Vain yksinkertainen annoksen optimointi, esim. työskentelytavat Kyllä Kyllä
Pintakontaminaatiomittaukset Harkittava Harkittava Harkittava
Kollien erottelu esim. tilapäisessä varastoinnissa Sovellettava vain, jos kuljetetaan I-, II- tai III-Keltainen -kolleja
Hätätilanteen ohjeet Kyllä Kyllä Kyllä
Koulutus Kyllä Kyllä Kyllä
Laadunvarmistus Kyllä Kyllä

Kyllä

Vaikka taulukossa olisikin merkintä ”Kyllä”, osion käsittelyn laajuus riippuu yrityksen kuljetustoiminnasta. Maininta voi olla hyvinkin pieni. Asia pitää kuitenkin pystyä perustelemaan valvovalle viranomaiselle. IAEA:n ohjeessa on esimerkkejä säteilysuojeluohjelman sisällöstä erilaisille kuljetustoimijoille. Suositellaan, että säteilysuojeluohjelman laatimisessa käytetään IAEA:n ohjeistusta soveltuvin osin.

Johtamisjärjestelmä

Kuljetusten osapuolilla on oltava johtamisjärjestelmä, jota noudattamalla varmistetaan, että esim. henkilöstön koulutus on ajan tasalla, ja että valmistetut ja käytetyt pakkaukset ovat vaatimusten mukaisia. Johtamisjärjestelmän pitää kattaa soveltuvin osin kaikki kuljetukseen liittyvät toimet.

Johtamisjärjestelmän pitää perustua STUKin hyväksymiin vaatimuksiin. Johtamisjärjestelmän laajuus ja tarkkuus riippuu kuljetustoiminnan laajuudesta. Tyypillisesti riittää, että johtamisjärjestelmän  laatimisessa käytetään tarkoitukseen soveltuvaa ISO-laatustandardia. Tyypillisesti johtamisjärjestelmä on sertifioitu.

Johtamisjärjestelmän pitää olla STUKin saatavilla pyydettäessä.

Johtamisjärjestelmän laatimisessa voi käyttää esim. IAEA:n opasta TS-G-1.4 The Management System for the Safe Transport of Radioactive Material. Opas on hyvin laaja, eikä sellaisenaan välttämättä sovellu toiminnan harjoittajalle. Oppaasta voi kuitenkin poimia soveltuvia osia.

Turvallisuusneuvonantaja

Kaikkien vaarallisten aineiden kuljetustoimintaa säännöllisesti harjoittavien tulee nimetä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaan kuljetustoimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti. Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu mm. antaa neuvoja ja seurata säädösten noudattamista yrityksessä.

Turvallisuusneuvonantajan on läpäistävä erityinen koe, jonka ottaa vastaan Liikenteen turvallisuusvirasto.

Jaa tämä sivu