Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Laadunvarmistus säteilytoiminnassa

Laadunvarmistus säteilytoiminnassa

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että määritelty, tarvittava ja riittävä laatutaso saavutetaan. Säteilylaissa annetaan toiminnanharjoittajalle velvoite laatia laadunvarmistusohjelma.

Lain mukaan laadunvarmistusohjelmassa on oltava

  • laadunvarmistustoimenpiteet
  • niiden suorittaminen
  • suoritusvälit
  • toimenpiderajat
  • toimenpiteet toimenpiderajojen ylittyessä
  • ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista koskevat vastuut.

Lisäksi tulokset on dokumentoitava ja ohjelmaa on arvioitava säännöllisesti, ja siihen on kuuluttava tarvittava ohjeistus.

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että määritelty, tarvittava ja riittävä laatutaso saavutetaan. Riittävä laatutaso säteilylain näkökulmasta taas tarkoittaa sitä, että toiminta on turvallista ja lain vaatimukset täyttyvät.

Säteilyturvakeskuksen määräyksessä STUK S/5/2019 annetaan joitain vuosiin sidottuja määrävälejä, mutta yleisesti toiminnanharjoittajan on kuitenkin oman toimintansa kannalta mietittävä, millä keinoin juuri hänen toiminnassaan voi olla varma, että toiminta on turvallista.

Laadunvarmistus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään teknisiin asioihin, säteilylähteisiin ja -mittareihin. Toiminnan muuta laatua varmistetaan esimerkiksi säteilyturvallisuuspoikkeaman varalle tehtävien toimenpiteiden harjoittelulla käytännössä tarvittaessa, tai ohjeiden ajantasaisuuden suunnitelmallisella tarkistamisella. Myöskään toimien kuvaaminen ei riitä. Vastuiden kuvaaminen ja ajantasainen ohjeistus ovat olennainen osa laadunvarmistusta. Lisäksi tulee muistaa dokumentoida laadunvarmistustoimenpiteiden tekeminen.

Laadunvarmistusohjelman laatimisen tai päivittämisen voi aloittaa esim. tutustumalla soveltuviin ISO-standardeihin. Näistä voi saada ajatuksia omaan toimintaansa, vaikka toiminta ei kokonaisuutena olisikaan standardin mukaista, saati akkreditoitua. Mahdollisia esimerkkejä ovat esim. ISO 9001 Laadunhallinta ja ISO 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset.

Laadunvarmistusohjelmien laadinta on myös yksi säteilyturvallisuusasiantuntijan käytön osa-alue. STUK valvoo osana lupaprosessia tai toiminnanaikaisen valvonnan yhteydessä, että toiminnanharjoittajat käyttävät säteilyturvallisuusasiantuntijaa säädetyssä laajuudessa. Toiminnanharjoittajan on voitava osoittaa, että se noudattaa vaatimuksia.

Yhteystiedot

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246