Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Kuvantamisessa henkilöön kohdistettu muu kuin lääketieteellinen altistus

Joskus ihmisten röntgenkuvaukseen voi olla muitakin kuin lääketieteellisiä syitä. Jos syy on muu kuin lääketieteellinen, terveydenhuollon röntgentoiminnan turvallisuuslupa ei toiminnanharjoittajalle yksin riitä vaan kyseistä altistusta varten pitää erikseen hakea Säteilyturvakeskuksesta (STUK) muutosta turvallisuuslupaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lupamuutoksen jälkeen yksi turvallisuuslupa terveydenhuollon röntgentoimintaan koskisi kahta erillistä altistusta: lääketieteellistä ja kuvantamisesta henkilöön kohdistuvaa muuta kuin lääketieteellistä altistusta.

Säteilylain luvussa 14 säädetään kuvantamisesta henkilöön kohdistuvasta muusta kuin lääketieteellisestä altistuksesta. Luvussa säädetään mm. toiminnanharjoittajan velvollisuudesta arvioida vähintään viiden vuoden välein onko toiminta, josta aiheutuu muuta kuin lääketieteellistä altistusta, oikeutettua.

Kuvantamisessa henkilöön kohdistettua muuta kuin lääketieteellistä altistusta aiheuttavia tutkimuksia voivat olla mm.

  • terveystarkastus säteilyä käyttävällä menetelmällä maahanmuuttoa varten
  • iän arviointi säteilyä käyttävällä menetelmällä
  • ionisoivan säteilyn käyttö ihmisen kehoon piilotettujen esineiden tunnistamiseksi
  • terveystarkastus säteilyä käyttävällä menetelmällä työhönottoa varten

Toiminnanharjoittajan on tällöin lupamuutosta hakiessaan annettava selvitys kyseisestä toiminnasta ja sen oikeutusarvioinnista. Säteilyturvakeskus vahvistaa toiminnan oikeutetuksi osana turvallisuusluvan myöntämistä tai päätöstä lupamuutoksesta.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu STUKin tähän mennessä oikeutetuiksi arvioimat tutkimukset, joista aiheutuu muuta kuin lääketieteellistä altistusta. Erillistä oikeutusarviointia näiden tutkimusten osalta ei tarvitse tehdä lupahakemuksen yhteydessä. Oikeutusarviointi on kuitenkin tehtävä, jos toiminnasta aiheutuu muuta kuin lääketieteellistä altistusta ja siihen sisältyy muita kuin taulukossa lueteltuja tutkimuksia tai taulukossa lueteltuja tutkimuksia tehdään muilla kuin taulukossa esitetyillä menetelmillä.

STUKin oikeutetuksi arvioimat tutkimukset, joista aiheutuu muuta kuin lääketieteellistä altistusta

Tutkimus Menetelmä Viite
Tuberkuloosiseulonta Tavanomainen natiiviröntgenlaite, thoraxin röntgen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje keuhkotuberkuloosin varhaisesta toteamisesta (THL, Ohjaus 18/2017)
Ikäarviotutkimus

Tavanomainen natiiviröntgenlaite, käden ja ranteen röntgen

Panoraamatomografialaite, hampaiston ja leuan panoraamatomografia

Tarvittaessa intraoraaliröntgenlaite, hammasröntgen
Ulkomaalaislaki 6a § ja 6 b § (11.6.2010/549)
Henkilönkatsastus

Tavanomainen natiiviröntgenlaite, vatsan röntgen;

Tietokonetomografialaite, vatsan tietokonetomografiatutkimus
Pakkokeinolaki (22.7.2011/806) 32 §
Tuberkuloosiseulonta Tavanomainen natiiviröntgenlaite, thoraxin röntgen

Tartuntatautilaki 1227/2016 55 §

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje Työntekijälle tehtävät terveydentilan selvitykset tuberkuloositartuntojen torjumiseksi (THL, Ohjaus 19/2017)
Lasten kaltoinkohtelukuvaukset

Tietokonetomografialaite, pään tietokonetomografiatutkimus

Tavanomainen natiiviröntgenlaite, lapsen luustoröntgen

Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä 2 § 19.12.2008/1009

Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä – tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa, Duodecim 2015; 131(10); 933-9
Palomiesten, pelastussukeltajien ja syväsukeltajien työhönottotarkastus

Tavanomainen natiiviröntgenlaite, thoraxin röntgen

Tarvittaessa tavanomainen natiiviröntgenlaite, pitkien luiden röntgen
Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellisen yhdistyksen lausunto 6/2019
Viisumitutkimus työlupaa, pitkäaikaista oleskelulupaa tai opiskelua varten Tavanomainen natiiviröntgenlaite, thoraxin röntgen Kohdemaan lainsäädännön mukaisesti.
Laivaväen lääkärintarkastus Tavanomainen natiiviröntgenlaite, thoraxin röntgen

Laki laivaväen lääkärintarkastuksista (1171/2010) 6 § ja 7 §

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:18: Laivaväen lääkärintarkastusohjeet.