Muu kuin tavanomainen hammasröntgentoiminta

Muu kuin tavanomainen hammasröntgentoiminta

Kartiokeilatietokonetomografialaitteen hyödyntäminen oikealla tavalla edellyttää erityisosaamista. Potilaan säteilysuojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettäessä KKTT-laitteita.

Kartiokeilatietokonetomografialaitteiden (KKTT-laitteiden) käyttö edellyttää aina turvallisuuslupaa. Lupaa haetaan kirjallisesti ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskukselta. Lisätietoa lupamenettelyistä löytyy Turvallisuuslupa-sivulta.

Myös kannettavan intraoraaliröntgenlaitteen käyttö edellyttää aina turvallisuuslupaa. Lupahakemukseen liitettävästä selvityksestä on käytävä ilmi, miksi haettavana olevaan säteilyn käyttöön soveltuu erityisesti kannettava intraoraaliröntgenlaite. Lisäksi on selvitettävä laitteella tehtävien tutkimusten määrä ja kerrottava, kuinka kuvaajan säteilysuojauksesta on tarkoitus huolehtia.

Mikäli intraoraaliröntgenlaite tai panoraamatomografiaröntgenlaite aiotaan ottaa muuhun kuin tavanomaiseen hammaslääkärin vastaanottokäyttöön, on laitteen käyttöön oltava turvallisuuslupa. Muita käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi pään alueen muut kuin hammaslääketieteelliset murtumaepäilykuvaukset, seulontakuvaukset tai potilailla tehtävä tieteellinen tutkimustyö.

Turvallisuuslupahakemuksen mukana on toimitettava seuraavat liitteet:

  • selvitys röntgenlaitteen teknisistä tiedoista
  • röntgenlaitteen käyttöpaikan pohjapiirustus; mieluiten A4 (tai A3) -kokoa olevina osapiirustuksina
  • todistus säteilyturvallisuusvastaavaksi ehdotetun henkilön pätevyydestä
  • kaupparekisteriote, jos luvan hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö.

Turvallisuuslupaan tulee hakea kirjallisesti muutosta, jos röntgenlaite, sen käyttöpaikka, laitteen omistaja tai säteilyturvallisuusvastaava vaihtuu. Hakemukseen liitetään muuttuvaa asiaa koskevat selvitykset.

Toiminnan säteilyturvallisuudesta huolehtii  säteilyturvallisuusvastaava, jolla on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksymä pätevyys. Säteilyturvallisuusvastaavan toimintatyyppikohtaiset osaamisalat on esitetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (liite 5).

Kuka voi toimia KKTT-toimenpiteestä vastuussa olevana lääkärinä?

Kartiokeilatietokonetomografialaitteen hyödyntäminen oikealla tavalla edellyttää erityisosaamista. KKTT-laitteella tehdystä tutkimuksesta aiheutuu potilaalle selvästi suurempi säteilyaltistus kuin tavanomaisesta hammasröntgentutkimuksesta.

KKTT-laitteen käyttöä ja KKTT-kuvien tulkintaa vaativaa erityisosaamista on hammasradiologian ja radiologian erikoislääkäreillä. He voivat toimia KKTT-toimenpiteestä vastuussa olevina lääkäreinä, sillä KKTT-tutkimukset kuuluvat olennaisena osana heidän erikoitumiskoulutukseensa.

Myös muilla erikoislääkäreillä ja -hammaslääkäreillä on mahdollisuus hankkia riittävä pätevyys toimia KKTT-toimenpiteestä vastuussa olevana lääkärinä tai tehdä KKTT-kuvauksia oman erikoisalansa puitteissa.

Toiminnanharjoittajan vastuulla on, että KKTT-kuvauksia suorittaa ainoastaan riittävän koulutuksen saanut hammaslääkäri. Riittävä perehtyminen oikeuttaa hammaslääkäriä toimimaan toimenpidevastuussa olevana hammaslääkärinä ja suorittamaan KKTT-kuvauksia.
STUK edellyttää turvallisuuslupakäsittelyn yhteydessä selvitystä siitä, että toimenpidevastuussa olevat lääkärit, jotka eivät ole radiologian tai hammasradiologian erikoislääkäreitä, ovat päteviä suorittamaan KKTT-kuvauksia. KKTT-toimintaa aloitettaessa on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa ja myöhemmin säteilyturvallisuusasiantuntija on oltava käytettävissä tarvittaessa. Toisaalta myös kliinisissä auditoinneissa tulisi arvioida, että erityisosaamista vaativissa tilanteissa käytetään radiologian asiantuntijoita.

KKTT-kuvauksen voi tehdä myös siihen koulutuksen saanut hoitaja

Röntgenhoitajan koulutuksen saanut henkilö voi tehdä itsenäisesti lääkärin lähetteen mukaisen KKTT-kuvauksen. Suuhygienisti tai hammashoitaja voi tehdä toiminnanharjoittajan vastuulla KKTT-kuvauksen, mikäli hän on saanut riittävän koulutuksen KKTT-kuvausten suorittamiseksi.

Muualla palvelussa

YHTEYSTIEDOT

Hammasröntgentutkimukset
Puhelin (09) 759 88 520 tai 09 759 88 300