Laitteiden laadunvalvonta ja STUKin valvonta

Laitteiden laadunvalvonta ja STUKin valvonta

Hammasröntgenlaitteen sekä sen käyttöön liittyvien lisälaitteiden ja välineiden on täytettävä käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset.

Hammasröntgentutkimus tehdään hammaslääkärin tai lääkärin lähetteen perusteella. Hammasröntgenkuvauksen tarve on harkittava aina potilaskohtaisesti, ja tutkimuksesta on oltava hyötyä potilaalle. Hammasröntgenkuvaukset on tehtävä niin, että tutkimukselle asetettu tavoite saavutetaan samalla kun potilaan, henkilökunnan ja muiden henkilöiden säteilyaltistus on mahdollisimman pieni.

Tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen tehdä koko kuvantamisketjulle monipuolista laadunvarmistusta ja laitteille laadunvalvontaa. Hammasröntgentoiminnalle ja -laitteelle on laadittava laadunvarmistusohjelma.

Valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo säteilylain (859/2018) perusteella hammasröntgenlaitteiden käyttöä. Säteilyturvakeskus valvoo, että hammasröntgentoiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Aloitettaessa toimintaa tai otettaessa käyttöön uutta hammasröntgenlaitetta, STUKille on toimitettava riittävät tiedot, jotka sisältävät turvalliseen säteilyn käyttöön vaadittavat selvitykset. Hammasröntgenlaite voidaan ottaa käyttöön, kun laite on ilmoitettu STUKille ja sen käyttöön on saatu hyväksyntä. Laitteen haltijan, käyttöpaikan tai säteilytoiminnasta vastaavan henkilön vaihtuessa tai poistettaessa laite käytöstä, on muutoksesta ilmoitettava viivytyksettä. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaa toiminnan harjoittaja.

Hammasröntgentoiminnassa intra- tai  panoraamatomografiaröntgenlaitteilla säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä ainoastaan mikäli tarvitaan neuvoja.

Mikäli hammasröntgentoimintaan kuuluu myös kartiokeilakuvantaminen, voi säteilyturvallisuusvastaavana toimia hammaslääkäri. Hänen on kuitenkin osoitettava toiminnanharjoittajalle hallitsevansa KKTT-kuvantamisen. Tämän lisäksi toimintaa aloitettaessa on käytettävä sairaalafyysikkoa, joka käytännössä hoitaa sekä lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan että säteilyasiantuntijan tehtävät. Myös toiminnan aikana on tarvittaessa konsultoitava sairaalafyysikkoa.

Intraoraaliröntgenlaitteiden valvonta perustuu käyttöpaikoille lähetettäviin testipaketteihin ja kyselylomakkeisiin. Käyttäjä säteilyttää testipaketin ohjeiden mukaisesti saatteessa mainitulla laitteella ja lähettää sen Säteilyturvakeskukseen analysoitavaksi. Testipaketin avulla tarkistetaan laitteen toiminnan asianmukaisuus (esimerkiksi säteilyannos). Jos testin tulos antaa aihetta, tehdään käyttöpaikalle erillinen tarkastus.

Panoraamatomografiaröntgenlaitteet ja KKTT-laitteet käydään tarkastamassa käyttöpaikalla. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota laitteen toimintaan, käyttöpaikan säteilysuojauksiin ja työtapoihin käytännön työssä sekä laadunvalvonnan järjestämiseen. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, jossa esitetään mittaustulokset ja mahdolliset puutteet, jotka määrätään korjattavaksi määräaikaan mennessä.

YHTEYSTIEDOT

Hammasröntgentutkimukset
Puhelin (09) 759 88 520 tai 09 759 88 300