Toiminnan valvonta

Mitä STUK valvoo?

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käyttöä. Säteilyä käytetään hyödyksi terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Säteilyn käytön on oltava hyväksyttävää, ennalta suunniteltua ja turvallista.

Osion etusivun tekstinosto Turvallisuusluvan muutokset

Turvallisuusluvan muutokset

Mikäli luvanhaltijan säteilyn käytössä tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava kirjallisesti Säteilyturvakeskukseen.

Osion etusivun tekstinosto Tarkastukset

Tarkastukset

Säteilyturvakeskus tekee säteilyn käyttöpaikoille tarkastuksia. Tarkastuksissa varmistetaan, että säteilyn käyttö täyttää säädöksissä esitetyt turvallisuusvaatimukset ja on lupaehtojen ja määräysten mukaista.

Osion etusivun tekstinosto Täytäntöönpanomenettelyt

Täytäntöönpanomenettelyt

Turvallisuuslupajärjestelmä, tarkastukset säteilyn käyttöpaikalle sekä tarpeen mukaiset määräykset, kiellot ja pakkokeinot muodostavat säteilylakiin perustuvan järjestelmän säteilyn käytön turvallisuuden valvomiseksi. Pakkokeinot ovat viranomaisen voimakkain toimintatapa ilmi tulleiden poikkeamien korjaamiseksi.

Osion etusivun tekstinosto Eläinröntgentutkimukset

Eläinröntgentutkimukset

Eläinröntgentoiminnan valvonnassa painottuu henkilökunnan säteilyturvallisuus.

Osion etusivun tekstinosto Hammasröntgentutkimukset

Hammasröntgentutkimukset

Hammasröntgentutkimukset vaativat hammaslääkärin tekemän oikeutusharkinnan.

Osion etusivun tekstinosto Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiiviset aineet muodostavat vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännössä luokan 7. Radioaktiivisen aineen kuljetus on säteilylain perusteella säteilyn käyttöä. Korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksiin tarvitaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) myöntämä turvallisuuslupa 15.3.2019 alkaen.

Osion etusivun tekstinosto Varoitusmerkit

Varoitusmerkit

Toiminnan harjoittajan on merkittävä säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet sekä niiden käyttö- ja säilytyspaikat asianmukaisilla merkeillä.

Osion etusivun tekstinosto Säteilymittaukset

Säteilymittaukset

Säteilymittauksia on tarpeen tehdä monessa eri paikassa ja monesta eri syystä. Mittareille ja mittausjärjestelmille asetetut vaatimukset on esitetty Säteilyturvakeskuksen määräyksessä Säteilymittaukset.

Osion etusivun tekstinosto Avaruussäteilylle altistava toiminta

Avaruussäteilylle altistava toiminta

Avaruussäteily eli kosminen säteily on auringosta tai muualta avaruudesta peräisin olevaa hiukkassäteilyä. Jos on mahdollista, että avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva efektiivinen annos voi olla suurempi kuin 1 mSv vuodessa, on lentotoiminnan harjoittajan selvitettävä avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuvan altistuksen määrä.