Toiminnan valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käyttöä. Säteilyä käytetään hyödyksi terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa. Säteilyn käytön on oltava hyväksyttävää, ennalta suunniteltua ja turvallista.

Turvallisuusluvan muutokset

Mikäli luvanhaltijan säteilyn käytössä tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava kirjallisesti Säteilyturvakeskukseen.

Tarkastukset

Säteilyturvakeskus tekee säteilyn käyttöpaikoille tarkastuksia. Tarkastuksissa varmistetaan, että säteilyn käyttö täyttää säädöksissä esitetyt turvallisuusvaatimukset ja on lupaehtojen ja määräysten mukaista.

Täytäntöönpanomenettelyt

Turvallisuuslupajärjestelmä, tarkastukset säteilyn käyttöpaikalle sekä tarpeen mukaiset määräykset, kiellot ja pakkokeinot muodostavat säteilylakiin perustuvan järjestelmän säteilyn käytön turvallisuuden valvomiseksi. Pakkokeinot ovat viranomaisen voimakkain toimintatapa ilmi tulleiden poikkeamien korjaamiseksi.

Eläinröntgentutkimukset

Eläinröntgentoiminnan valvonnassa painottuu henkilökunnan säteilyturvallisuus.

Hammasröntgentutkimukset

Hammasröntgentutkimukset vaativat hammaslääkärin tekemän oikeutusharkinnan.

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiiviset aineet muodostavat vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännössä luokan 7. Radioaktiivisen aineen kuljetus on säteilylain perusteella säteilyn käyttöä. Korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksiin tarvitaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) myöntämä turvallisuuslupa 15.3.2019 alkaen.

Varoitusmerkit

Toiminnan harjoittajan on merkittävä säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet sekä niiden käyttö- ja säilytyspaikat asianmukaisilla merkeillä.

Säteilymittaukset

Säteilymittauksia on tarpeen tehdä monessa eri paikassa ja monesta eri syystä. Mittareille ja mittausjärjestelmille asetetut vaatimukset on esitetty Säteilyturvakeskuksen määräyksessä Säteilymittaukset.

Avaruussäteilylle altistava toiminta

Avaruussäteily eli kosminen säteily on auringosta tai muualta avaruudesta peräisin olevaa hiukkassäteilyä. Jos on mahdollista, että avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuva efektiivinen annos voi olla suurempi kuin 1 mSv vuodessa, on lentotoiminnan harjoittajan selvitettävä avaruussäteilystä lentohenkilöstölle aiheutuvan altistuksen määrä.