Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Tee ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta

Tee ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta

Säteilyturvallisuuspoikkeamia on kolmen tasoisia:

 1. vakavat säteilyturvallisuuspoikkeamat, joista pitää ilmoittaa viivytyksettä puhelimella
 2. säteilyturvallisuuspoikkeamat, joista on ilmoitettava viivytyksettä
 3. säteilyturvallisuuspoikkeamat, jotka ilmoitetaan kootusti vuosittain.

Niistä kaikista on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle, mutta ilmoitustapa riippuu poikkeaman tasosta. Säteilyturvakeskukseen tulee ottaa yhteyttä, myös jos metellinkierrätyksessä syntyy epäily, että kierrätysmetallin joukossa on säteilylähde tai että metalli itsessään on radioaktiivista

Vakavista säteilyturvallisuuspoikkeamista on ilmoitettava puhelimitse

Vakavista säteilyturvallisuuspoikkeamista, joiden hoitoon tarvitaan Säteilyturvakeskuksen ohjeita tai joissa ihmisten terveys voi vaarantua, on ilmoitettava viivytyksettä puhelimitse. Virka-aikana on soitettava Säteilyturvakeskuksen vaihteeseen 09 759 881. Virka-ajan ulkopuolella yhteyden Säteilyturvakeskukseen saa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 ja pyytämällä hätäkeskusta välittämään soittopyynnön Säteilyturvakeskuksen päivystäjälle.

Kaikista viivytyksettä ilmoitettavasta säteilyturvallisuuspoikkeamasta täytyy tehdä myös kirjallinen ilmoitus

Puhelimitse tehty ilmoitus on vahvistettava viipymättä kirjallisesti. Muista kuin vakavista viivytyksettä ilmoitettavista säteilyturvallisuuspoikkeamista voi ilmoituksen tehdä myös vain kirjallisesti. Ilmoituksen tekemiseen ja puhelimitse tehdyn ilmoituksen vahvistamiseen voi käyttää lomaketta Ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta.

Ilmoitusta antaessasi kerro mahdollisimman kattavasti seuraavat tiedot:

 • toiminnanharjoittajan nimi ja turvallisuusluvan numero
 • säteilyturvallisuusvastaavan nimi
 • ilmoituksen antajan nimi ja yhteystiedot
 • tapahtuma-aika ja -paikka
 • tapahtumaan liittyvät säteilylähteet
 • kuvaus säteilyturvallisuuspoikkeamasta
 • tiedot mahdollisesti altistuneista henkilöistä ja heille aiheutuneista säteilyaltistuksesta
 • arvio ympäristöön mahdollisesti vapautuneista radioaktiivisista aineista
 • välittömät toimet
 • ensiarviot säteilyturvallisuuspoikkeaman syistä.

Vähäisemmistä säteilyturvallisuuspoikkeamista on tehtävä Säteilyturvakeskukselle vuosittainen koonti-ilmoitus.

Mitkä tapahtumat on ilmoitettava viipymättä?

Säteilylain 130 §:n mukaan Säteilyturvakeskukselle on viipymättä ilmoitettava:

 1. säteilyturvallisuuspoikkeamasta, jonka seurauksena työntekijöiden tai väestön säteilyturvallisuus säteilyn käyttöpaikalla tai sen ympäristössä voi vaarantua
 2. merkittävästä suunnittelemattomasta lääketieteellisestä altistuksesta
 3. turvallisuuslupaa edellyttävän säteilylähteen katoamisesta, luvattomasta käytöstä ja hallussapidosta
 4. radioaktiivisen aineen merkittävästä leviämisestä sisätilaan tai ympäristöön
 5. muusta poikkeavasta havainnosta ja tiedoista, joilla voi olla olennaista merkitystä säteilyturvallisuuden kannalta.

Määräyksen STUK S/2/2018 4 §:n mukaan merkittävää suunnittelematonta lääketieteellistä altistusta on tapahtunut, jos:

 1. sädehoitolaitteella tuotetun elektroni- tai fotonisäteilyn aiheuttama annos potilaalle poikkeaa tai olisi voinut poiketa vähintään 25 % suunnitellusta kokonaisannoksesta
 2. sädehoitolaitteella tuotetun elektroni- tai fotonisäteilyn aiheuttama annos kahdelle tai useammalle peräkkäiselle potilaalle poikkeaa tai olisi voinut poiketa 5–25 % suunnitellusta kokonaisannoksesta
 3. potilaan saama aktiivisuus isotooppihoidossa poikkeaa tai olisi voinut poiketa vähintään 25 % suunnitellusta aktiivisuudesta
 4. kahden tai useamman peräkkäisen potilaan saama aktiivisuus isotooppihoidossa poikkeaa tai olisi voinut poiketa 10–25 % suunnitellusta aktiivisuudesta
 5. väärä potilas altistuu, kun lääketieteellisen altistuksen luokka on 1
 6. tutkimuksesta tai toimenpiteestä potilaalle tai väärälle potilaalle aiheutuva efektiivinen annos on vähintään 10 mSv
 7. tutkimuksesta, toimenpiteestä tai hoidosta aiheutuu deterministinen haitta potilaalle ylimääräisen säteilyaltistuksen vuoksi
 8. ylimääräisen altistuksen aiheuttama sikiöön absorboitunut annos on yli 10 mGy
 9. vähintään 10 potilaalle aiheutuu systemaattinen ylimääräinen altistus ja yhden potilaan altistus on vähintään 50 % suunniteltua altistusta suurempi toiminnassa, jossa lääketieteellisen altistuksen luokka on 1 tai 2
 10. muu lääketieteellinen altistuminen, josta on tärkeää tiedottaa muille toiminnanharjoittajille vastaavan säteilyturvallisuuspoikkeaman välttämiseksi.

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevista tapahtumista on tehtävä myös vaaratilanneilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

Viivytyksettä ilmoitettavista poikkeamista on laadittava selvitys

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viivytyksettä ilmoitettavista säteilyturvallisuuspoikkeamasta kirjallinen selvitys. Selvitykseen on sisällytettävä ilmoituksessa pyydettävät tiedot täydennettynä tapahtuman tai havainnon yksityiskohdilla sekä tarkemmat tiedot säteilyturvallisuuspoikkeamaan johtaneista syistä ja aiheutuneista seurauksista. Lisäksi selvityksessä on esitettävä toimenpiteet vastaavien säteilyturvallisuuspoikkeamien estämiseksi. Kirjallinen selvitys on toimitettava Säteilyturvakeskukseen viipymättä. Vaatimus selvityksen tekemisestä on annettu määräyksen STUK S/2/2018 6 §:ssä.

Ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta voi sisältää samalla selvityksen säteilyturvallisuuspoikkeamasta. Selvitys säteilyturvallisuuspoikkeamasta voidaan tehdä täyttämällä kohta 5 lomakkeessa Ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta.

Kootusti ilmoitettavat säteilyturvallisuuspoikkeamat

Säteilyturvallisuuspoikkeamista, joita ei ole viivytyksettä ilmoitettava, on Säteilylain 131 §:n 4 momentin mukaan ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle yhteenvetotietoja. Edellistä kalenterivuotta koskevat säteilyturvallisuuspoikkeamat on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle viimeistään 1. päivänä helmikuuta.

Suunnittelematonta lääketieteellistä altistusta koskevat säteilyturvallisuuspoikkeamat, joita ei tarvitse viipymättä ilmoittaa, ilmoitetaan vuosittain kootusti. Ilmoituksen tekemiseen voidaan käyttää sivun lopussa olevaa lomaketta Vuosi-ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamista. Jos ilmoitus tehdään muilla tavoin, on ilmoitukseen sisällyttävä vähintään määräyksen STUK S/2/2018 liitteen 1 taulukossa 1 esitetyt tiedot.

Vuosittain kootusti ilmoitettavista säteilyturvallisuuspoikkeamista ei ole tarpeen laatia selvitystä Säteilyturvakeskukselle.

Miksi säteilyturvallisuuspoikkeamista on ilmoitettava?

Velvoite säteilyturvallisuuspoikkeamien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle on annettu säteilylain 130 §:ssä. Säteilyturvakeskus tilastoi Suomessa sattuneet säteilyturvallisuuspoikkeamat ja julkaisee niistä yhteenvetoja ja analyyseja. Säteilyturvallisuuspoikkeamien tilastointi ja analysointi tehdään oppimisen tueksi, jotta vastaavat tapahtumat voitaisiin välttää tulevaisuudessa. Yhteenvetoja säteilyturvallisuuspoikkeamista on esimerkiksi säteilyn käytön vuosiraporteissa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA raportoi jäsenmaissaan tapahtuneista säteilyturvallisuuspoikkeamista. Myös Suomessa tapahtuneet merkittävät säteilyturvallisuuspoikkeamat raportoidaan IAEA:lle.

Toiminnanharjoittajan on varauduttava säteilyturvallisuuspoikkeamiin

Vastuu säteilyn käytön turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle, siksi jo normaalin toiminnan aikana on varauduttava säteilyturvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin laatimalla suunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisältyä

 1. käyttöpaikkakohtaiset toimintaohjeet säteilyturvallisuuspoikkeamassa toimimiseksi
 2. koulutusta ja harjoituksia välittömistä toimista säteilyaltistuksen rajoittamiseksi
 3. toimenpiteet säteilyturvallisuuspoikkeaman syiden selvittämiseksi ja säteilyturvallisuuspoikkeamasta oppimiseksi.

Tarkemmat velvoitteet säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautumisesta on annettu määräyksessä STUK S/2/2018.