Säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautuminen

Säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautuminen

Säteilyturvallisuuspoikkeamista on annettu erillinen määräys ”Säteilyturvakeskuksen määräys suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamienvaralle sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen”. Säteilyturvallisuuspoikkeamiin on varauduttava jo ennakolta. Varautumista tukee hyvin laadittu turvallisuusarvio.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Vastuu säteilyn käytön turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle, siksi jo normaalin toiminnan aikana on varauduttava  säteilyturvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin laatimalla suunnitelma, johon sisältyy:

 • käyttöpaikkakohtaiset toimintaohjeet tyypillisimmissä säteilyturvallisuuspoikkeamassa toimimiseksi
 • koulutusta ja harjoittelua välittömistä toimenpiteistä säteilyaltistuksen rajoittamiseksi
 • toimenpiteet säteilyturvallisuuspoikkeaman syiden selvittämiseksi ja tapahtumasta oppimiseksi.

Käyttöpaikkakohtaisten toimintaohjeiden on oltava kirjallisessa muodossa ja työntekijöiden saatavilla. Toimintaohjeissa on esitettävä toiminnan laatu ja laajuus huomioiden seuraavat kohdat:

1. Välittömät toimenpiteet säteilyaltistuksen rajoittamiseksi, mukaan lukien

 • säteilyvaarallisen alueen tunnistaminen ja rajaaminen
 • ulkopuolisen pääsyn estäminen säteilyvaaralliselle alueelle
 • hengityssuojaimien käyttö, jos epäillään, että hengitysilmaan on päässyt radioaktiivisia aineita
 • kontaminaation leviämisen estäminen
 • säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen säteilyturvallisuusvastaavalle
 • radioaktiivisen jodin kilpirauhaseen kertymisen estäminen
 • radionuklidien kehosta poistumisen nopeuttaminen
 • sädehoidon umpilähteen poistaminen potilaasta
 • potilaan poistaminen säteilykeilasta.

 2. Tapahtumien kulun kirjaaminen sisältäen

 • tehdyt toimenpiteet sekä niiden ajankohdat
 • altistuneiden tai muutoin säteilyturvallisuuspoikkeamassa osallisina olleiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot, sekä työntekijöiden osalta VNa 42 § tarkoitetut tiedot
 • altistumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

3. Säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

 • toimivaltaiselle viranomaiselle
 • säteilyturvallisuuspoikkeamassa mukana olleille.

4. Toimenpiteet säteilyaltistuksen suuruuden selvittämiseksi

5. Kiireelliset toimenpiteet altistuneiden terveydentilan arvioimiseksi

6. Ohjeet potilaan ja häntä hoitavan lääkärin informoimiseksi

7. Neuvojen hankkiminen tarvittaessa säteilyturvallisuusasiantuntijalta ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalta.

Käyttöpaikkakohtaisissa toimintaohjeissa ei tarvitse esittää toimenpiteitä niiden kohtien osalta, jotka eivät ole mahdollisia kyseisessä toiminnassa. Esimerkiksi röntgenlaitteen käytöstä ei voi aiheutua radioaktiivisten aineiden leviämistä, joten menettelyjä kontaminaation leviämisen estämiseksi ei tarvitse esittää. Toimintaohjeen laajuus voidaan suhteuttaa toiminnasta aiheutuvaan altistukseen, kuitenkin käyttöpaikkakohtaisissa toimintaohjeissa  on esitettävä ainakin kohdat 1–4 ja 7, kun toiminnasta aiheutuva säteilyaltistuksen luokka on 2 tai 3. Säteilyaltistuksen luokan 1 toiminnassa on esitettävä kohdat 1–7.

Toiminnanharjoittajan vastuulla  on lisäksi muun muassa:

 • vahvistaa käytettävät menetelmät turvajärjestelyjen, säteilylaitteiden ja muiden säteilylähteiden valvontaa ja säännöllistä tarkastamista ja testausta varten, jotta havaitaan sellainen suorituskyvyn huononeminen, joka voisi johtaa säteilyturvallisuuspoikkeamaan
 • varmistaa, että säteilylaitteiden ja muiden säteilylähteiden huollot, tarkastukset ja testaukset tehdään asianmukaisesti säteilyturvallisuusmääräyksiä noudattaen ja aiheuttamatta tarpeetonta altistumista säteilylle
 • vahvistaa menettelyt, joilla turvallisuutta vaarantavat epätavalliset toiminnot havaitaan nopeasti ja tarvittavat korjaustoimet tehdään viipymättä
 • varmistaa, että radioaktiiviset aineet otetaan huomioon säteilyn käyttöpaikan pelastus- ja turvallisuussuunnitelmassa
 • vahvistaa turvallisuustoimien säännölliset arviointi- ja seurantamenettelyt
 • pitää kirjaa vastuullaan olevista säteilylaitteista ja säteilylähteistä, niiden sijainnista, hankinnoista ja luovutuksista.

Riskien arviointi

Toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseksi ja kartoittamiseksi on etukäteen arvioitava esimerkiksi seuraavia asioita:

 • mahdollisen säteilyturvallisuuspoikkeaman todennäköisyys
 • säteilylle mahdollisesti altistuvien ihmisten määrä ja heille aiheutuva säteilyaltistus
 • säteilysuojeluun tai säteilyturvallisuuteen liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja prosessien pettämisen mahdollisuus ja seuraukset
 • organisaation ulkopuolisessa tai omassa toiminnassa tapahtuvien muutosten mahdollinen vaikutus säteilyturvallisuuteen
 • säteilysuojauksiin tai turvallisuustoimiin suunniteltujen muutosten vaikutukset.

Toiminnasta riippuen voi olla myös tarpeen arvioida:

 • tekijät, jotka voivat johtaa radioaktiivisten aineiden päästöihin ja toimet, joilla ne estetään tai havaitaan
 • suojarakenteiden mahdollisesta vaurioitumisesta aiheutuvasta päästöstä aiheutuva suurin mahdollinen radioaktiivisten aineiden aktiivisuus ympäristössä
 • tekijät, jotka voivat johtaa vähäiseen, mutta jatkuvaan radioaktiivisten aineiden päästöön ja toimet, joilla estetään tai havaitaan sellaiset päästöt
 • tekijät, jotka voivat aiheuttaa säteilykeilan kytkeytymisen päälle vahingossa ja toimet, joilla se estetään ja havaitaan
 • kuinka hyvin korvaavat, toisistaan riippumattomat turvajärjestelmät rajoittavat mahdollisen säteilyaltistuksen todennäköisyyttä ja suuruutta.

Määräajoin ja merkittävien muutosten jälkeen voi olla tarpeen tehdä seuraavia lisäarviointeja:

 • käyttökokemukset ja muu tieto vahingoista, virheistä ja säteilyturvallisuuspoikkeamista, jotka olisivat saattaneet johtaa altistumiseen
 • huomattavat säteilylähteisiin, niiden sijaintiin tai toimintaan tehtävät muutokset tai huoltotoimet
 • merkittävät muutokset toiminnassa tai ohjeistuksessa.

Riskien arvioinnin tulokset pitää dokumentoida ja tuloksia pitää arvioida tarvittavista korjaustoimista päättämiseksi. Jos riskien arvioinnin seurauksena tai muuten todetaan, että suojausten parantaminen tai muut turvallisuutta parantavat toimet ovat tarpeen, myös toimien vaikutukset arvioidaan huolellisesti. Jos kaikkia turvallisuuden parantamistoimia ei voida kerralla toteuttaa, niiden kiireellisyys olisi arvioitava.

Säteilylähteet ja niiden sijoitus

Säteilylaitteet ja muut säteilylähteet on pyrittävä suunnittelemaan, rakentamaan ja huoltamaan niin, että onnettomuudet ja säteilyturvallisuuspoikkeamat voidaan estää mahdollisimman tehokkaasti ja että mahdollisissa säteilyturvallisuuspoikkeamissa vahingot ja säteilyaltistus voidaan rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi käytännöllisin keinoin ja kohtuullisin kustannuksin.

Säteilylaitteiden ja muiden säteilylähteiden valinnassa ja sijoituksessa sekä käyttötilojen suunnittelussa otetaan huomioon

 • tekijät, joilla estetään säteilylähteiden vaurioituminen tai joutuminen asiattomien haltuun
 • tekijät, jotka vaikuttavat työntekijöiden ja väestön säteilyaltistukseen, esimerkiksi ilmastointi, säteilysuojaukset ja etäisyydet oleskelutiloista.

Säteilylähteiden sijoituspaikalla on erityisesti merkitystä, jos käytetään tai varastoidaan suuria määriä radioaktiivisia aineita tai jos toiminnassa voi syntyä radioaktiivisten aineiden päästöjä. Tällöin voi olla tarpeen laatia erityiset toteuttamiskelpoiset suojautumissuunnitelmat ja ohjeistaa suojaustoimet huolellisesti.

Turvajärjestelyt

Toimia, joilla estetään säteilylähteen joutuminen lainvastaisen toiminnan kohteeksi, kuten säteilylähteen vahingoittaminen tai käyttäminen vahingoittamistarkoituksessa, kutsutaan turvajärjestelyiksi. Turvajärjestelyt on huomioitava kaikessa turvallisuusluvan alaisessa säteilyn käytössä ja ne on suhteutettava lähteiden vaarallisuuteen ja toiminnan laatuun. Turvajärjestelyt on toteutettava säteilyturvallisuustoimien kanssa yhtenä kokonaisuutena siten, että saavutetaan molemmat näkökulmat huomioonottava paras kokonaisratkaisu. Käytännön turvajärjestelyihin kuuluu muun muassa, että

 • säteilylähteille ja -laitteille tehdään tarkastukset, vastaanotot, luovutukset ja niistä pidetään kirjaa
 • säteilylähteet suojataan rakenteellisilla esteillä
 • järjestetään kulunvalvonta.

Toiminnasta riippuen voi olla myös tarpeen:

 • laatia turvajärjestelysuunnitelma
 • huolehtia tietoturvallisuudesta
 • ottaa käyttöön hälytysjärjestelmä.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246