Ulkopuolisten työntekijöiden annostarkkailu

Ulkopuolisten työntekijöiden säteilysuojelu

Toiminnanharjoittaja ja ulkopuolisen työntekijän työnantaja ovat vastuussa ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta ja heidän on varmistettava, että ulkopuolisilla työntekijöillä on samantasoinen suojelu kuin toiminnanharjoittajan omilla työntekijöillä.

Ulkopuolisia työntekijöitä ovat ulkopuolisen yrityksen työntekijät ja itsenäiset elinkeinonharjoittajat, jotka osallistuvat toiminnan harjoittajan teettämään säteilytyöhön olematta toiminnanharjoittajan palveluksessa.

Vastuunjako työnantajan ja toiminnanharjoittajan välillä

Ulkopuolisen työntekijän työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijän altistus pysyy sallituissa rajoissa huomioitaessa kaikkien toiminnanharjoittajien töistä yhteensä työntekijään kohdistuva
säteilyaltistus. Työnantaja myös luokittelee säteilytyöntekijät luokkiin A ja B sekä järjestää tarvittavan terveydentilan seurannan. Työnantajan vastuulla on myös antaa säteilyyn perehtyneelle työterveyslääkärille tarvittavat tiedot työntekijän terveydentilan seurannan suorittamista varten.
 
Työnantaja on myös huolehtii siitä, että työntekijällä on tarvittava koulutus täydennyskoulutuksineen ja perehdytys tehtäviinsä. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että rekisteröitävät tiedot ja henkilökohtaisen annostarkkailun tulokset toimitetaan työntekijöiden annosrekisteriin, vaikka käytännössä tämän usein hoitaa annosmittauspalvelu.

Toiminnanharjoittajan vastuulla on selvittää ennalta ulkopuolisen työntekijän aiempi työperäinen altistus ja arvioitava ennalta vastuullaan olevasta työstä ulkopuoliseen työntekijään kohdistuva säteilyaltistus ja keinot sen vähentämiseksi. Toiminnanharjoittaja myös varmistaa, että työnantajan tekemä ulkopuolisen työntekijän luokitus on asianmukainen toiminnanharjoittajan vastuulla olevassa toiminnassa.

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä vastuullaan olevassa toiminnassa ulkopuoliselle työntekijälle altistusolosuhteiden tarkkailu ja henkilökohtainen annostarkkailu sekä huolehdittava tietojen toimittamisesta annosrekisteriin. Toiminnanharjoittaja myös varmistaa, että luokkaan A kuuluvalle ulkopuoliselle työntekijälle on järjestetty tarvittava terveydentilan seuranta ja että tämä soveltuu terveytensä puolesta osoitettuun tehtävään toiminnanharjoittajan vastuulla olevassa toiminnassa. Toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava tarvittavien tietojen toimittamisesta säteilyyn perehtyneelle työterveyslääkärille.

Käytännössä toiminnanharjoittaja ja työnantaja voivat sopia kirjallisesti siitä kuka huolehtii
henkilökohtaisen annostarkkailun järjestämisestä ja tietojen toimittamisesta annosrekisteriin.

Säteilytyö huomioitava kokonaisuudessaan

Kun sama työntekijä tekee säteilylle altistavaa työtä useammalle kuin yhdelle toiminnanharjoittajalle, kukin toiminnan harjoittaja on oman toimintansa osalta vastuussa siitä, että annostarkkailu ja terveydentilan seuranta on asianmukaisesti järjestetty. Työntekijän henkilökohtaisen annostarkkailun ja terveydentilan seurannan tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon työntekijän eri toiminnan harjoittajille tekemä säteilytyö kokonaisuudessaan sekä töiden laatu ja kokonaistyöaika.

Kun työntekijä tekee säteilylle altistavaa työtä useille eri toiminnanharjoittajille eri säteilyn käyttöpaikoissa, on työntekijän oman työnantajan selvitettävä yhdessä työntekijänsä kanssa ja tarvittaessa muiden toiminnanharjoittajien kanssa, onko säteilytyöntekijä luokiteltava luokkaan A tai B. Henkilökohtainen annostarkkailu ja terveydentilan seuranta järjestetään luokan mukaisella tavalla.

Vain yksi annosmittari käytössä kerrallaan

Mahdollisuuksien mukaan työntekijän tulisi pyrkiä käyttämään yhtä henkilökohtaista annosmittaria, jota hän kuljettaa mukanaan eri säteilyn käyttöpaikoissa. Työntekijälle aiheutuva altistus on arvioitava ennakkoon ja käyttöön on otettava henkilökohtaista annostarkkailua koskevat selvitysrajat. Jos työntekijän säteilyaltistuksen arvioidaan aiheutuvan pääasiallisesti yhdestä säteilyn käyttöpaikasta, voidaan tähän työpisteeseen ottaa hänelle käyttöön yksi annosmittari ja kaikissa muissa säteilyn käyttöpaikoissa hän voi pitää toista annosmittaria.

Annostiedot oltava toiminnanharjoittajien ja työnantajan käytössä

Henkilökohtaisen annostarkkailun järjestävän tahon on huolehdittava siitä, että annostarkkailun tulokset toimitetaan sekä työntekijän työnantajan että kaikkien niiden toiminnanharjoittajien tietoon, joille kyseinen henkilö teki säteilylle altistavaa työtä.

Työnantajan ja asianomaisten toiminnanharjoittajien on sovittava kirjallisesti henkilökohtaista annostarkkailua ja terveydentilan seurantaa sekä altistusolosuhteiden tarkkailua ja tiedonkulkua koskevat käytännöt. Lisäksi on sovittava henkilökohtaisen annostarkkailun tuloksia koskevista selvitysrajoista sekä tulosten seurannasta ja toimenpiteistä selvitysrajojen ylittyessä.

 

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Maaret Lehtinen / Johtava asiantuntija
    puh. +358975988244