Säteilyaltistuksen seuranta

Säteilyaltistuksen seuranta jaetaan työolojen tarkkailuun ja annostarkkailuun. Työolojen tarkkailulla varmistetaan, että työympäristö on turvallinen. Annostarkkailulla taas tarkoitetaan yksittäisen työntekijän annoksen määrittämistä.

Työolojen tarkkailu

Työolojen tarkkailu on järjestettävä kaikilla työpaikoilla, joilla tehdään säteilytyötä. Työolojen tarkkailulla pyritään havaitsemaan työympäristössä tapahtuvat muutokset ja arvioimaan niiden vaikutus säteilyaltistukseen. Työoloja tarkkailemalla ennalta arvaamattomat poikkeamat työntekijöiden säteilyaltistukseen vaikuttavissa tekijöissä voidaan havaita. Työolojen tarkkailua ovat muun muassa ulkoisen säteilyn annosnopeuden mittaaminen ja kontaminaatiomittaukset työympäristössä sekä havaintojen tekeminen siitä, toimivatko turvalaitteet tarkoitetulla tavalla.

Työolojen tarkkailun tuloksia voidaan käyttää annostarkkailutarpeen selvittämiseen. Työolojen tarkkailun perusteella on voitava todentaa, että työntekijät on asianmukaisesti luokiteltu säteilytyöluokkiin A ja B. Työntekijöiden säteilyaltistus on voitava tarvittaessa määrittää työolojen tarkkailumittausten perusteella esimerkiksi silloin, kun kyseessä on poikkeavan tapahtuman aiheuttama säteilyaltistus, annosmittari on rikkoutunut tai jos annosmääritystä epäillään virheelliseksi.

Annostarkkailu

Säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille on järjestettävä annostarkkailu. Myös säteilytyöluokkaan B kuuluville työntekijöille on usein tarkoituksenmukaista järjestää annostarkkailu. Säteilyluokkaan A kuuluvilla työntekijöillä tarkkailujakso on pääsääntöisesti enintään 1 kuukausi. Muilla henkilöillä tarkkailujakson pituus voi olla enintään 3 kuukautta. Työntekijöiden luokittelusta eri säteilytyöluokkiin on kerrottu tarkemmin ohjeessa ST 1.6.

Annostarkkailumittausten on oltava hyväksytyn annosmittauspalvelun tekemiä. Annostarkkailuun käytettävää annosmittaria käyttää vain yksi työntekijä. Ryhmäannosmittarin käyttöä ei lasketa annostarkkailuksi. Annostarkkailun tulokset tallennetaan Säteilyturvakeskuksen pitämään annosrekisteriin.

Säteilyturvakeskus on antanut hyväksynnän neljälle annosmittauspalvelulle. Hyväksyttyjä annosmittauspalveluita ovat Doseco Oy ja Landauer Nordic. Lisäksi sekä TVO:n että Fortumin ydinvoimalaitoksilla Olkiluodossa ja Loviisassa on omat annosmittauspalvelunsa.

Jaa tämä sivu

Muualla verkossa Muualla verkossa

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia