Työntekijöiden suojelu

Säteilyaltistuksen ja terveydentilan seuranta ovat osa työntekijöiden suojelua.

Säteilytyöntekijöiden suojeluun kuuluu sekä säteilyaltistuksen seuranta että terveydentilan selvittäminen ja tarvittaessa seuranta.

Säteilytyöntekijät jaetaan pääsääntöisesti luokkaan A tai B. Luokittelun perusteena on arvio työstä aiheutuvasta säteilyaltistuksesta ja potentiaalisesta altistuksesta. Kullekin säteilytyöntekijälle järjestetään säteilyaltistuksen ja terveydentilan seuranta tämän luokan perusteella. Poikkeuksena ovat lentohenkilöstö ja radonille altistuvat työntekijät, joita ei koske säteilytyöntekijöiden luokittelu ja terveydentilan seuranta. Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä annetaan tarkemmat ohjeet säteilytyöntekijöiden luokittelusta.

Säteilyaltistuksen seuranta

Säteilyaltistuksen seuranta jaetaan altistusolosuhteiden tarkkailuun ja henkilökohtaiseen annostarkkailuun. Altistusolosuhteidentarkkailulla varmistetaan, että työympäristö on turvallinen. Henkilökohtaisella annostarkkailulla tarkoitetaan ulkoisen ja sisäisen säteilyn yksittäiselle työntekijälle aiheuttaman annoksen mittaamista ja määrittämistä.

Ulkopuolisten työntekijöiden annostarkkailu

Toiminnanharjoittaja ja ulkopuolisen työntekijän työnantaja ovat vastuussa ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta ja heidän on varmistettava, että ulkopuolisilla työntekijöillä on samantasoinen suojelu kuin toiminnanharjoittajan omilla työntekijöillä.

Säteilytyö ulkomailla

Ulkomailla tehtävää säteilytyötä varten tarvitaan ns. säteilypassi. Säteilypassiin tarvittava säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja tilataan Säteilyturvakeskuksesta.

Annosrekisteri

Annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista annostarkkailussa olleista työntekijöistä. Tietoja käytetään säteilytyöntekijän terveyden ja säteilyturvallisuuden varmistamiseen. Annosrekisteristä luovutetaan tietoja vain niille henkilöille, joilla siihen on oikeus, mm. työntekijälle itselleen, säteilyturvallisuusvastaavalle tai annostarkkailuasioita hoitamaan nimetylle yhteyshenkilölle.

Työntekijöiden säteilyaltistus

Annosrekisteristä kootaan säännöllisesti tilastotietoa työntekijöiden säteilyaltistuksesta muun muassa koulutusmateriaaliksi ja hyödynnettäväksi valvontatyössä.

Terveydentilan seuranta

Säteilytyötä tekevän työntekijän terveydentilan seurannan tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyöhön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä säteilytyön tekemiselle. Luokkaan A kuuluvan säteilytyöntekijän terveydentilan seurannasta vastaavan lääkärin on oltava Valviran päteväksi toteama säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri.