Työntekijöiden suojelu

Säteilyaltistuksen ja terveydentilan seuranta ovat osa työntekijöiden suojelua.

Säteilytyöntekijöiden suojeluun kuuluu sekä säteilyaltistuksen seuranta että terveydentilan selvittäminen ja tarvittaessa seuranta.

Säteilytyöntekijät jaetaan pääsääntöisesti luokkaan A tai B. Luokittelun perusteena on arvio työstä aiheutuvasta säteilyaltistuksesta ja potentiaalisesta altistuksesta. Kullekin säteilytyöntekijälle järjestetään säteilyaltistuksen ja terveydentilan seuranta tämän luokan perusteella. Poikkeuksena ovat lentohenkilöstö ja radonille altistuvat työntekijät, joita ei koske säteilytyöntekijöiden luokittelu ja terveydentilan seuranta. Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä annetaan tarkemmat ohjeet säteilytyöntekijöiden luokittelusta.

Säteilyaltistuksen seuranta

Säteilyaltistuksen seuranta jaetaan työolojen tarkkailuun ja annostarkkailuun. Työolojen tarkkailulla varmistetaan, että työympäristö on turvallinen. Annostarkkailulla taas tarkoitetaan yksittäisen työntekijän annoksen määrittämistä.

Ulkopuolisten työntekijöiden annostarkkailu

Toiminnan harjoittaja vastaa ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta samalla tavalla kuin omien työntekijöittensä suojelusta. Toiminnan harjoittaja on velvollinen järjestämään työolojen tarkkailun ja tarvittavan annostarkkailun, ellei niitä ole jo muutoin järjestetty.

Säteilytyö ulkomailla

Ulkomailla tehtävää säteilytyötä varten tarvitaan ns. säteilypassi. Säteilypassiin tarvittava säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja tilataan Säteilyturvakeskuksesta.

Annosrekisteri

Annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista annostarkkailussa olleista työntekijöistä. Tietoja käytetään mm. työntekijän turvallisuuden varmistamiseen. Annosrekisteristä luovutetaan tietoja vain niille henkilöille, joilla siihen on oikeus, mm. työntekijälle itselleen, säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtajalle tai annostarkkailuasioita hoitamaan nimetylle yhteyshenkilölle.

Työntekijöiden säteilyaltistus

Annosrekisteristä kootaan säännöllisesti tilastotietoa työntekijöiden säteilyaltistuksesta muun muassa koulutusmateriaaliksi ja hyödynnettäväksi valvontatyössä.

Terveydentilan seuranta

Säteilytyötä tekevän työntekijän terveydentilan seurannan tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyöhön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä säteilytyön tekemiselle. Säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän terveydentilan seurannasta vastaavan lääkärin on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päteväksi toteama säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri.