Turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

STUK voi myöntää turvallisuusluvan, jos:

 • säteilytoiminta on oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteen mukaista
 • säteilytoimintaa varten on laadittu 26 §:ssä tarkoitettu turvallisuusarvio
 • toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti
 • toiminnanharjoittajalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.

Mihin toimintaan ei tarvita turvallisuuslupaa?

Säteilylain 49 §:ssä on lueteltu toiminnot, joihin turvallisuuslupaa ei tarvita. Merkittävimpiä luvasta vapautettuja toimintoja ovat:

 • ionisoimattoman säteilyn käyttö lukuun ottamatta show-lasereita
 • kulutustavarana käytettävän säteilylaitteen käyttö (esim. palovaroitin)
 • radioaktiivisten aineiden käyttö silloin, kun aineiden aktiivisuus on pienempi kuin vapaaraja
 • säteilylähteen siirto
 • muun kuin radioaktiivista ainetta sisältävän säteilylähteen vienti
 • radioaktiivisten aineiden kuljetus lukuun ottamatta korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetusta
 • terveydenhuollon ja eläinlääketieteen röntgenlaitteen hallussapito, jos hallussapitäjällä on turvallisuuslupa vastaavan laitteen käyttöön terveydenhuollossa tai eläinlääketieteessä tai sen asennukseen, huoltoon ja korjaukseen.

Miten turvallisuuslupaa haetaan?

Lupaa voi hakea STUKin sivuilta löytyviltä lomakkeilla.

Turvallisuuslupahakemuksessa on esitettävä:

 1. tiedot turvallisuusluvan hakijasta
 2. toiminnan tarkoitus ja tiedot toiminnan harjoittamispaikasta
 3. säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä
 4. säteilyturvallisuusasiantuntijan ja säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuutta osoittavat todistukset
 5. säteilytoiminnan turvallisuusarvio
 6. suunnitelma turvajärjestelyistä
 7. tiedot säteilylähteistä, niihin liittyvistä laitteista ja suojauksista sekä säteilylähteiden ja laitteiden huoltojärjestelyistä
 8. järjestelyt toiminnassa syntyvistä radioaktiivisia aineita sisältävistä jätteistä ja päästöistä huolehtimiseksi toiminnan aikana ja sitä lopetettaessa
 9. toiminnassa noudatettavat laadunvarmistuksen menettelyt
 10. muut kuin 1−9 kohdassa tarkoitetut toiminnan turvallisuuden kannalta merkitykselliset tiedot.
   

Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä ja sen liitteessä 5 on esitetty yksityiskohtaisemmin turvallisuuslupahakemuksessa esitettävät tiedot.

Terveydenhuollon säteilyn käyttötiloista liitetään mukaan pohjapiirustukset, joista ilmenevät rakenteelliset säteilysuojaukset ja ympäröivien tilojen käyttötarkoitus. Lupahakemuksesta on käytävä ilmi, että säteilylähteiden käsittely, säteilylähteet ja turvallisuusvarusteet, käyttötilat ja säteilysuojaukset, turvajärjestelyt, johtamisjärjestelmä ja turvaohjeistus ovat säteilylain ja STUKin määräysten mukaiset.

Lomakkeiden lisäksi muita tietoja voi ilmoittaa erillisillä liitteillä. Näitä voivat olla muun muassa selvitys toiminnasta ja organisaatiosta, rakennekuvat ja esitteet, laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeet, umpilähteiden testaustodistukset sekä selvitys radioaktiivisten jätteiden käsittelystä ja hävittämisestä.

Turvallisuusluvan hakija voi olla liikkeen tai ammatin harjoittaja, yritys, yhteisö, säätiö tai laitos, jolla on säteilylähteisiin liittyvää toimintaa, ja jolla oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Lupa voidaan siis myöntää myös ulkomaiselle yritykselle.

Hammasröntgentoimintaa koskevat lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hammasrtg(at)stuk.fi, muuta terveydenhuoltoa tai eläinlääketiedettä koskevat hakemukset osoitteeseen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi ja muuta toimintaa koskevat hakemukset osoitteeseen teollisuus(at)stuk.fi.

Postitse hakemukset voi lähettää osoitteella: Säteilyturvakeskus, PL 14, 00811 Helsinki.

Hakemuslomakkeita tai muita hakemusasiakirjoja ei palauteta, joten tarvittaessa niistä on hyvä jättää kopiot itselleen.

Kuinka kauan turvallisuuslupa on voimassa?

Säteilyturvakeskus myöntää hakemuksesta turvallisuusluvan toistaiseksi tai erityisestä syystä määräajaksi.

Lisäksi on syytä muistaa, että säteilyturvallisuusvastaavan ja säteilyn käyttöön osallistuvien henkilöiden on saatava täydennyskoulutusta STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 5 mukaan.

Turvallisuusluvan voimassaolo loppuu ja lupa perutaan, kun luvanhaltija ilmoittaa säteilytoiminnan lopettamisesta. Jos käytössä on ollut säteilylähteitä, on myös esitettävä, mihin ne on luovutettu tai miten ne on tehty vaarattomiksi.

Umpilähteet voidaan luovuttaa valmistajalle, maahantuojalle tai turvallisuusluvan haltijalle, jolla on oikeus vastaanottaa radioaktiivisia jätteitä. Avolähteiden käytön loputtua on esitettävä, miten jätteet on vanhennettu vaarattomiksi ja miten on varmistettu käytössä olleiden tilojen ja välineiden puhtaus.

Radioaktiivisia aineita voidaan luovuttaa toiselle toiminnanharjoittajalle vain, jos vastaanottajalla on niiden käyttöön oikeuttava turvallisuuslupa.

Mitä turvallisuusluvan käsittely maksaa?

Turvallisuuslupapäätöksestä peritään STM:n maksuasetuksen mukainen maksu. Voimassa olevista luvista peritään toiminta- ja laitekohtainen vuosimaksu. Säteilylähteen poistaminen käytöstä tai säteilytoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan on maksutonta.. Lupamuutokseen mahdollisesti liittyvä tarkastus veloitetaan erikseen. Jos turvallisuusluvan tai sen osan peruminen edellyttää tarkastusta esim. tilojen puhtaaksi toteamiseksi, tarkastuksesta veloitetaan erikseen.

Mistä muutoksista on ilmoitettava STUKille?

Toiminnan olennaiset muutokset edellyttävät turvallisuusluvan muuttamista etukäteen. Pienemmistä muutoksista voidaan ilmoittaa STUKille kahden viikon kuluttua muutoksesta.

Toiminnan olennaisia muutoksia, jotka edellyttävät turvallisuusluvan muuttamista etukäteen ovat:

 1. turvallisuusluvanhaltijan vaihtuminen
 2. muutos, jonka seurauksena säteilyaltistuksen tai säteilylähteen luokka muuttuu luokkaan 1 luokasta 2 tai 3, tai luokkaan 2 luokasta 3
 3. säteilyturvallisuusvastaavan vaihtuminen tai muu merkittävä muutos johtamisjärjestelmässä
 4. muutos, jonka seurauksena korkea-aktiivisen umpilähteen vakuutta olisi muutettava tai vakuudessa yksilöity korkea-aktiivinen umpilähde vaihtuu
 5. hoitotarkoitukseen käytettävän säteilylaitteen käyttöön ottaminen
 6. muun kuin edellä mainitun säteilylähteen käyttöön ottaminen, jos säteilylähde on oleellisesti erilainen kuin, mitä turvallisuusluvan mukaisessa toiminnassa on jo käytössä tai jos sen käyttöönotto edellyttää muutoksia rakenteellisiin suojauksiin tai käyttöpaikkaan liittyviin järjestelyihin
 7. säteilylähteen käyttäminen muuhun tarkoitukseen kuin, mihin lupa on myönnetty
 8. toiminnan harjoittamispaikan muuttuminen
 9. toiminnan muuttaminen siten, että radioaktiivisen jätteeen tai jätteen määrä, laatu tai sitä koskevat järjestelyt muuttuvat turvallisuusluvassa hyväksytystä
 10. toiminnan muuttaminen siten, että radioaktiivisten aineiden päästöt tai niiden laatu muuttuvat turvallisuusluvassa hyväksytystä.

Säteilyturvakeskus tekee yllä olevista toiminnan olennaisia muutoksia koskevista hakemuksista päätöksen, johon liittyy valitusosoitus.

Turvallisuuslupaa edellyttävän toiminnan muutoksia, joista on ilmoitettava STUKille kahden viikon kuluessa muutoksesta, ovat:

 1. turvallisuusluvanhaltijan yhteystietojen muutos
 2. muutos, jonka seurauksena säteilyaltistuksen tai säteilylähteen luokka muuttuu luokkaan 3 luokasta 2 tai 1, tai luokkaan 2 luokasta 1
 3. muun kuin edellisessä listassa kohdissa 4–6 tarkoitetun säteilylähteen käyttöön ottaminen
 4. sädehoidon laadunvarmistusohjelman merkittävä muutos
 5. säteilylähteen poistaminen käytöstä
 6. säteilytoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan.

Säteilyturvakeskus ilmoittaa toiminnanharjoittajalle, kun yllä olevista asioista tehdyt ilmoitukset on käsitelty. Poikkeuksena on säteilytoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan, josta tehdään päätös. Tätä toimintatapaa noudatetaan 1.3.2019 alkaen tehtäviin ilmoituksiin tai päätöksiin.

Jos säteilylähde, jonka hallussapito edellyttää turvallisuuslupaa, poistetaan käytöstä luovuttamalla se toiselle toiminnanharjoittajalle, käytöstä poistamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä vastaanottajan antama todistus säteilylähteen haltuunotosta.

STUK ei voi oma-aloitteisesti muuttaa turvallisuuslupaa. Luvanhaltijan on siten aina itse ilmoitettava toiminnassa tapahtuvista muutoksista. STUK voi kuitenkin peruuttaa turvallisuusluvan, jos luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty tai luvanhaltija on toistuvasti tai olennaisesti rikkonut lupaehtoja tai säteilylain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, eikä ole kehotuksesta huolimatta korjannut puutteita tai menettelyään.

Lomakesivulta löytyy lomake, jolla voi ilmoittaa mm. luvanhaltijan tietojen muutoksista, säteilyturvallisuusvastaavan vaihdoksesta ja sätielyn käytön lopettamisesta.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246