Turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Mihin toimintaan ei tarvita turvallisuuslupaa?

Säteilylain 17 §:ssä on lueteltu toiminnot, joihin turvallisuuslupaa ei tarvita. Merkittävimpiä luvasta vapautettuja toimintoja ovat:

 • ionisoimattoman säteilyn käyttö
 • kulutustavarana käytettävän säteilylaitteen käyttö (esim. palovaroitin)
 • radioaktiivisten aineiden käyttö silloin, kun aineiden aktiivisuus on pienempi kuin vapaaraja
 • radioaktiivisten aineiden kuljetus.

Säteilyturvakeskuksen ohjeessa ST 1.5 on lisätietoja turvallisuusluvasta vapauttamisesta ja mm. radioaktiivisten aineiden vapaarajat.

Miten turvallisuuslupaa haetaan?

Lupaa voi hakea STUKin sivuilta löytyviltä lomakkeilla. Lomakkeet ovat erikseen terveydenhuollon säteilyn käyttöä varten ja muuta säteilyn käyttöä varten (teollisuus, tutkimus, kauppa, tuote- ja turvatarkastukset, mittaus- ja muut palvelut).

Lomakkeilla ilmoitetaan:

 • luvan hakijan (yrityksen tai organisaation) perustiedot ja säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan tiedot
 • toimintaa koskevat tarkemmat tiedot
 • organisaatioselvitys (terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä)
 • käytössä olevien säteilylähteiden tiedot.

Lomakkeiden lisäksi hakemukseen liitetään vastaavan johtajan pätevyystodistuksen kopio ja kaupparekisteriotteen kopio, jos hakijana on yritys. Terveydenhuollon säteilyn käyttötiloista liitetään mukaan pohjapiirustukset, joista ilmenevät rakenteelliset säteilysuojaukset ja ympäröivien tilojen käyttötarkoitus.

Vastaavan johtaja roolia ja tehtäviä on tarkemmin kuvattu STUKin ohjeessa ST 1.4.

Lupahakemuksesta on käytävä ilmi, että säteilylähteiden käsittely, säteilylähteet ja turvallisuusvarusteet, käyttötilat ja säteilysuojaukset, turvajärjestelyt, säteilyn käyttöorganisaatio ja turvaohjeistus ovat säädösten ja ST-ohjeiden mukaiset.

Lomakkeiden lisäksi muita tietoja voi ilmoittaa erillisillä liitteillä. Näitä voivat olla muun muassa selvitys toiminnasta ja organisaatiosta, rakennekuvat ja esitteet, laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeet, umpilähteiden testaustodistukset sekä selvitys radioaktiivisten jätteiden käsittelystä ja hävittämisestä.

Turvallisuusluvan hakija voi olla liikkeen tai ammatin harjoittaja, yritys, yhteisö, säätiö tai laitos, jolla on säteilylähteisiin liittyvää toimintaa.

Hammasröntgentoimintaa koskevat lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hammasrtg(at)stuk.fi, muuta terveydenhuoltoa tai eläinlääketiedettä koskevat hakemukset osoitteeseen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi ja muuta toimintaa koskevat hakemukset sähköpostilla osoitteeseen teollisuus(at)stuk.fi.

Postitse hakemukset voi lähettää osoitteella: Säteilyturvakeskus, PL 14, 00881 Helsinki.

Hakemuslomakkeita tai muita hakemusasiakirjoja ei palauteta, joten tarvittaessa niistä on hyvä jättää kopiot itselleen.

Kuinka kauan turvallisuuslupa on voimassa?

Turvallisuuslupa on yleensä voimassa toistaiseksi. Se voidaan myöntää myös määräajaksi, jos hakijalla on tiedossa säteilyn käytön loppuminen tietyn ajan kuluttua.

Lisäksi on syytä muistaa, että vastaavan johtajan ja säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvien henkilöiden on saatava vähintään viiden vuoden välein täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusvaatimukset on esitetty STUKin ohjeissa ST 1.7 ja ST 1.8.

Turvallisuusluvan voimassaolo loppuu ja lupa lakkautetaan, kun luvanhaltija ilmoittaa toiminnan lopettamisesta. Jos käytössä on ollut säteilylähteitä, on myös esitettävä, mihin ne on luovutettu tai miten ne on tehty vaarattomiksi.

Umpilähteet voidaan luovuttaa valmistajalle, maahantuojalle tai radioaktiivisista jätteistä huolehtivalle Suomen Nukliditekniikalle. Avolähteiden käytön loputtua on esitettävä, miten jätteet on vanhennettu vaarattomiksi ja miten on varmistettu käytössä olleiden tilojen ja välineiden puhtaus.

Radioaktiivisia aineita voidaan luovuttaa toiselle toiminnan harjoittajalle vain, jos vastaanottajalla on niiden käyttöön oikeuttava turvallisuuslupa.

Mitä turvallisuusluvan käsittely maksaa?

Turvallisuuslupapäätöksestä peritään STUKin valvontahinnaston mukainen maksu. Voimassa olevista luvista peritään toiminta- ja laitekohtainen vuosimaksu. Turvallisuusluvan tai sen osan lakkauttaminen on maksuton.

Mistä muutoksista on ilmoitettava STUKille?

STUKille on tehtävä kahden viikon kuluessa ilmoitus:

 • säteilylähteen hankinnasta
 • säteilylähteen käytöstä poistamisesta
 • vastaavan johtajan vaihtumisesta
 • säteilyn käyttöorganisaation olennaisesta muutoksesta
 • säteilyn käytön lopettamisesta osittain tai kokonaan.

Myös muista muutoksista on tehtävä ilmoitus STUKille. Näitä ovat esimerkiksi käyttöpaikan muuttuminen, luvanhaltijan vaihtuminen tai nimen muuttuminen ja yhteystietojen muutokset.

STUK ei voi oma-aloitteisesti muuttaa turvallisuuslupaa. Luvanhaltijan on siten aina itse ilmoitettava toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Muutoksista on syytä ilmoittaa jo etukäteen mikäli mahdollista.

Lomakesivulta löytyy lomake, jolla voi ilmoittaa mm. luvanhaltijan tietojen muutoksista, vastaavan johtajan vaihdoksesta ja luvan lakkauttamisesta.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246