Tilojen säteilysuojaus

Säteilylaitteiden ja radioaktiivisten aineiden käyttötilojen säteilysuojaus on suunniteltava ja rakennettava niin, että säteilyn käytöstä ei aiheudu vaaraa. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava laitteiden tai lähteiden käyttömäärä ja -tapa sekä tilojen käyttö sekä huomioitava, että säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet eivät joudu asiattomien haltuun.

Käyttötilojen ja ympäröivien tilojen säteilysuojaus on suunniteltava ja rakennettava siten, että säteilyaltistus jää niin pieneksi kuin kohtuullisin toimenpitein on mahdollista ja että säteilyasetuksessa säädettyjä annosrajoja ei ylitetä. Tilojen suunnittelussa on myös huomioitava mahdollinen useammasta säteilylähteestä tuleva altistus.

Säteilyturvakeskus antaa tilojen suunnittelussa huomioon otettavat turvallisuusvaatimukset Säteilylain perusteella. Näitä vaatimuksia on esitetty ohjeessa ST 1.10 ja lisäyksiä radionuklidilaboratorioille on ohjeessa ST 6.1.

Tilojen suojaukset sekä muut järjestelyt esitetään Säteilyturvakeskukselle turvallisuuslupaa haettaessa. Tarvittaessa Säteilyturvakeskus antaa käyttötilojen ja niitä ympäröivien tilojen suojauksista ennakkolausunnon. Käyttöpaikan suojaukset varmistetaan Säteilyturvakeskuksen suorittaman käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.

Säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet sekä niiden käyttö- ja säilytyspaikat on merkittävä asianmukaisin varoitusmerkein. Varoitus- ja kieltomerkkejä voi ladata STUKin sivuilta.

Työntekijöiden suojelu

Työntekijöihin kohdistuva säteilyaltistus on selvitettävä ennakolta ja siinä on huomioitava myös poikkeavien tapahtumien mahdollisuus. Työskentelypaikat on mahdollisen altistuksen perusteella luokiteltava valvonta- tai tarkkailualueiksi ja työntekijät on tarvittaessa luokiteltava soveltuvaan säteilytyöluokkaan.

Valvonta-alueella tarkoitetaan valvottua tilaa, jossa on noudatettava erityisiä turvaohjeita säteilyltä suojaamiseksi ja radioaktiivisen kontaminaation leviämisen estämiseksi. Tarkkailualueella työolosuhteita tarkkaillaan säteilyltä suojaamiseksi. Yksityiskohtaiset ohjeet alueiden luokitteluun on annettu ohjeessa ST 1.6.

Toiminnan harjoittajan on annettava työntekijöille tarvittavat ohjeet valvonta- ja tarkkailualueilla työskentelystä ja säteilyltä suojaamisesta.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246