Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) käyttö

Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) käyttö

Säteilylain 22 §:n mukaan toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta ja on sen toteutumiseksi velvollinen tietyin edellytyksin käyttämään säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA).

Mikäli toiminta on luonteeltaan sellaista, että se edellyttää turvallisuuslupaa, toiminnanharjoittajan on säteilylain 32 §:n mukaan käytettävä säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa työntekijöiden sekä väestön suojelemiseksi säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA). Tämä ei koske sellaisia säteilytoimintoja, joista ei aiheudu työperäistä tai väestön altistusta eikä potentiaalista altistusta.

Säteilylain ja sen säädösten mukaan:

  • Toiminnanharjoittajan on esitettävä johtamisjärjestelmässään riittävät tiedot siitä, miten säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttö on järjestetty.
  • Vaativassa säteilytoiminnassa säteilyturvallisuusasiantuntijan on oltava tiiviisti mukana toiminnassa.
  • Säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttö voi pieniriskisessä säteilytoiminnassa rajoittua neuvojen pyytämiseen tarvittaessa tai painottua esimerkiksi säteilytoiminnan aloittamisvaiheeseen.
  • Säteilytoimintaan soveltuvan ja vaatimukset täyttävän toimintamallin rakentaminen on toiminnanharjoittajan vastuulla.

Toiminnanharjoittaja ei ole velvollinen nimeämään säteilyturvallisuusasiantuntijaa johtamisjärjestelmässään tai osana turvallisuuslupahakemustaan.

Säteilylaissa ei määritellä, millaiseen sopimukseen tai järjestelyyn toiminnanharjoittajan ja säteilyturvallisuusasiantuntijan välinen yhteistyö perustuu.

STUK valvoo osana lupaprosessia tai toiminnanaikaisen valvonnan yhteydessä, että toiminnanharjoittajat käyttävät säteilyturvallisuusasiantuntijaa säädetyssä laajuudessa. Toiminnanharjoittajan on voitava osoittaa noudattavansa vaatimuksia.