Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä

Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajalla on oltava kirjallinen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmässä esitetään säteilyturvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät ja vastuunjako. Johtamisjärjestelmän sisältö ja laajuus vaihtelee sen mukaan, mitä säteilyaltistuksen ja säteilylähteiden luokkia sisältäviä toimintoja turvallisuusluvassa on.

Useita säteilyn käyttöpaikkoja sisältävän turvallisuusluvan johtamisjärjestelmässä on  organisaatio ja siihen kuuluva henkilöstö tehtävineen on kuvattava yksityiskohtaisemmin ja erityisesti käytävä esitettävä miten tiedonkulku on varmistettu.
Säteilyturvakeskus antaa tarkemmat määräykset johtamisjärjestelmässä esitettävistä tiedoista.

Säteilyturvallisuusvastaava auttaa toiminnanharjoittajaa säteilysuojelun toteuttamisessa. Säteilyturvallisuusvastaava (STV) toimii toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelussa ja huolehtii käytännössä säteilysuojelun optimoinnista, osaltaan hyvän turvallisuuskulttuurin toteutumisesta sekä vastaa siitä, että havaittuihin epäkohtiin puututaan ripeästi. Tyypillisiä säteilyturvallisuusvastaavan tehtäviä ovat annostarkkailu ja työolojen seuraaminen, henkilökohtaisista suojaimista huolehtiminen sekä uusien työntekijöiden opastaminen. Yleensä säteilyturvallisuusvastaava huolehtii myös STUKille tehtävistä ilmoituksista sekä turvallisuuslupien ja toimintaohjeiden ajantasaisuudesta. Säteilyturvallisuusvastaavan tehtävänä voi olla myös säteilylähteitä koskevasta kirjanpidosta huolehtiminen, laadunvarmistus ja säteilyturvallisuuspoikkeamiin varautuminen.

Säteilyturvallisuusvastaavan toimintatyyppikohtaisista osaamisaloista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (liite 2).

Säteilyturvallisuusasiantuntija ohjaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelua

Säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) käytetään työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Toiminnan laadusta riippuen säteilyturvallisuusasiantuntija voi olla toiminnanharjoittajan palveluksessa tai ulkopuolinen konsultti. Säteilyturvallisuusasiantuntijana terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä voi toimia sairaalafyysikko. Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisalalla edellytyksenä STA:n pätevyyden saamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta.  

Toiminnoissa, joissa työntekijän annos voi olla yli 1 mSv vuodessa tai jonka seurauksena väestön edustajalle voi aiheutua yli 0,1 mSv efektiivinen annos vuodessa, on säteilyturvallisuusasiantuntijan oltava tiiviisti mukana toiminnassa. Tällöin tyypillisesti sairaalafyysikko on toiminnanharjoittajan palveluksessa. Muissa toiminnoissa säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä toimintaa aloitettaessa ja muulloin hänen on oltava käytettävissä. Hammasröntgentoiminnassa intraoraali- tai panoraamatomografiaröntgenlaitteilla, sekä eläinten kuvauksessa intraoraalirötgenlaitteella  säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä ainoastaan mikäli tarvitaan neuvoja.

Lue lisää säteilyturvallisuusasiantuntijan käytöstä ja pätevyysvaatimuksista

STA:n osaamisalakohtaisista osaamisvaatimuksista ja työkokemuksesta säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (liite 1).

Sairaalafyysikko on lääketieteellisen fysiikan asiantuntija

Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa (LFA) eli käytännössä sairaalafyysikkoa on käytettävä altistuksen kohteena olevan henkilön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa, kun kyseessä on lääketieteellinen altistus tai muu terveydenhuollon laitteella tehtävä tutkimus. Sairaalafyysikon on oltava tiiviisti mukana, eli käytännössä tyypillisesti toiminnan harjoittajan palveluksessa sädehoitotoiminnassa, lukuun ottamatta vakiintuneita isotooppihoitoja.

Vakiintuneissa isotooppihoidoissa, toimenpideradiologiassa, TT-kuvantamisessa ja muussa suurta lääketieteellistä altistusta aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä sairaalafyysikkoa. Muissa toiminnoissa (esimerkiksi natiiviröntgentoiminta) säteilyturvallisuusasiantuntijan on oltava käytettävissä, poikkeuksena hammasröntgentoiminta intraoraali- tai panoraamatomografiaröntgenlaitteilla, jossa sairaalafyysikkoa on käytettävä  mikäli tarvitaan neuvoja.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246