Säteilylle altistavien seulontojen valvonta

Säteilylle altistavien seulontojen valvonta

Säteilyn käyttöön seulonnassa on oltava turvallisuuslupa. Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat on arvioitu oikeutetuksi.

STM:n asetuksessa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000) ja valtioneuvoston asetuksessa seulonnoista (339/2011) on annettu määräykset ionisoivalle säteilylle altistavista seulonnoista. STUK valvoo säteilyn käyttöä seulonnoissa.

Seulonnan järjestäjän on hankittava muusta kuin valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesta säteilylle altistavasta seulonnasta Säteilyturvakeskuksen lausunto säteilyn käytöstä. Jos seulonnan järjestäjä arvioi seulonnan oikeutetuksi, sen on esitettävä säteilylle altistavaa seulontaa koskeva arvio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista. THL antaa tästä kolmen kuukauden kuluessa järjestäjälle lausunnon siitä, onko seulonnalla saavutettava kansanterveydellinen hyöty suurempi kuin siitä aiheutuva kokonaishaitta.

THL ja Suomen syöpärekisteri ovat antaneet ohjeet seulontoja koskevien tietojen antamisesta Suomen syöpärekisterin yhteydessä toimivaan joukkotarkastusrekisteriin.