Radioaktiivisten aineiden kaupan, tuonnin ja viennin valvonta

Radioaktiivisten aineiden kaupan, tuonnin ja viennin valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo radioaktiivisten aineiden kauppaa, tuontia Suomeen ja vientiä Suomesta. Tuontia ja vientiä valvoo STUKin lisäksi Tulli.

Radioaktiivisten aineiden maahantuonnilla tarkoitetaan tuontia muusta kuin Euroopan Unionin jäsenvaltiosta ja maastaviennillä vientiä muuhun kuin Euroopan Unionin jäsenvaltioon. Tällaiseen tuontiin tai vientiin ja myös radioaktiivisten aineiden kauppaan on oltava STUKin myöntämä turvallisuuslupa.

Maahantuontia ja maastavientiä valvoo myös Tulli. Tulli-ilmoituksessa on mainittava radioaktiivisten aineiden laatu ja määrä sekä tuontiin tai vientiin oikeuttavan luvan numero.

Kun lähetetään tai vastaanotetaan radioaktiivisia aineita Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä, kyseessä on radioaktiivisten aineiden siirto. Näihin siirtoihin ei tarvita STUKin myöntämää erillistä lupaa. Siirroista on kuitenkin voimassa Neuvoston asetus 1493/93/Euratom, ja siinä on määrätty lähettäjälle selonotto- ja ilmoitusvelvollisuuksia. Neuvoston asetus on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tähän asetukseen liittyen Säteilyturvakeskus vahvistaa asiakirjan, jolla umpilähteiden vastaanottaja Suomessa osoittaa lähettäjälle, että säteilylähteen käyttöön on olemassa turvallisuuslupa. Umpilähteiden siirtoa koskeva asiakirja löytyy STUKin lomakesivulta. STUK myös vastaanottaa muista EU-maista saapuvat säteilylähteiden lähettäjien ilmoitukset Suomeen toimitetuista radioaktiivisista aineista.

 

Muualla verkossa

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246