Säteilyn käytön valvontaviranomaiset

Säteilyn käytön valvontaviranomaiset

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilylain ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Joiltakin osin säteilyn käyttöä ja säteilylähteiden turvallisuutta valvovat STUKin ohella myös muut valvontaviranomaiset kuten Valvira ja Tulli.

Määräykset ionisoivaa säteilyä aiheuttavien säteilylaitteiden ja säteilylähteiden käytöstä ja muusta säteilytoiminnasta on annettu säteilylaissa (859/2018), valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1034/2018), sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1044/2018) ja niiden perusteella annetuissa STUKin määräyksissä. Säteilytoimintaa ja sen turvallisuutta koskevat myös Suomen solmimat säteilyturvallisuusalan kansainväliset sopimukset ja Euroopan yhteisöjen (EY) lainsäädäntö.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista on annettu laki 629/2010, ja sen noudattamista valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Valviran tehtävänä on lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta ja turvallisen käytön edistäminen.

Säteilylain ja sen perusteella annettujen määräysten noudattamista ja säteilytoiminnan turvallisuutta valvoo Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alainen Säteilyturvakeskus (STUK).

Säteilylain mukaan säteilyn käyttö edellyttää STUKin myöntämää turvallisuuslupaa, ellei toimintaa ole erikseen vapautettu turvallisuusluvasta. STUK suorittaa säteilyn käyttöpaikoilla tarkastuksia ja valvoo säteilyn käytön turvallisuutta.

Osion etusivun tekstinosto Säteilylähteitä sisältävien kulutustavaroiden valvonta

Säteilylähteitä sisältävien kulutustavaroiden valvonta

Palovaroittimissa ja joissakin muissa kulutustavaroissa saatetaan käyttää pieniä määriä radioaktiivista ainetta. Säteilyturvakeskus valvoo tällaisten kulutustavaroiden kauppaa ja tuotteiden säteilyturvallisuutta. Palovaroittimien teknistä vaatimustenmukaisuutta valvoo lisäksi Tukes.

Osion etusivun tekstinosto Radioaktiivisten aineiden kaupan, tuonnin ja viennin valvonta

Radioaktiivisten aineiden kaupan, tuonnin ja viennin valvonta

Säteilyturvakeskus valvoo radioaktiivisten aineiden kauppaa, tuontia Suomeen ja vientiä Suomesta. Tuontia ja vientiä valvoo STUKin lisäksi Tulli.

Osion etusivun tekstinosto Terveydenhuollon ionisoivaa säteilyä synnyttävien laitteiden valvonta

Osion etusivun tekstinosto Säteilylle altistavien seulontojen valvonta

Säteilylle altistavien seulontojen valvonta

Säteilyn käyttöön seulonnassa on oltava turvallisuuslupa. Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat on arvioitu oikeutetuksi.