Turvallisuuskulttuurin tarkoituksena on luoda edellytykset turvalliseen toimintaan. Hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen edellyttää työntekijöiden ja johdon sitoutumista.

Hyvän turvallisuuskulttuurin luominen ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien työtekijöiden osallisuutta sekä ylimmän johdon sitoutumista ja näkyvää johtajuutta. Turvallisuuskulttuuria edistetään tehokkaalla tiedonkululla ja lisäämällä henkilökunnan osaamista niin, että kaikki työntekijät pystyvät antamaan vastuuntuntoisen ja tietoisen panoksensa turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tarkoitus ei ole vain estää onnettomuuksia, vaan luoda työntekijöille edellytykset turvalliseen toimintaan ja kannustaa heitä siihen. Johdon tulee järjestää työntekijöille mahdollisuus antaa palautetta säteilyturvallisuusasioista ja huolehtia, että työntekijät ovat aktiivisesti mukana kehittämässä toimintatapoja, joilla varmistetaan, että säteilyaltistus on niin vähäistä kuin kohtuudella on mahdollista.

Hyvää turvallisuuskulttuuria luodaan ja ylläpidetään

  • edistämällä kaikkien työntekijöiden sitoutumista säteilyturvallisuuteen organisaation kaikilla tasoilla
  • varmistamalla yhteisymmärrys kaikissa säteilyn käyttöorganisaation säteilyturvallisuuteen liittyvissä asioissa
  • tarjoamalla työntekijöille välineitä ja menetelmiä, joilla työtehtävät voidaan suorittaa turvallisesti
  • kannustamalla työntekijöitä kehittämään ja soveltamaan säteilyturvallisuutta parantavia toimintatapoja ja ohjeita
  • varmistamalla, että kaikki organisaation työntekijät ovat tietoisia ja kantavat vastuunsa säteilyturvallisuudesta
  • rohkaisemalla avoimeen tiedonvälitykseen säteilyturvallisuusasioissa sekä organisaation sisällä että muiden tarpeellisten tahojen välillä
  • rohkaisemalla kyseenalaistamiseen ja oppimiseen sen sijaan, että tyydyttäisiin liian helposti olemassa olevaan käytäntöön
  • tarjoamalla keinoja, joilla organisaatio voi jatkuvasti kehittyä ja vahvistaa turvallisuuskulttuuria.
Jaa tämä sivu