Säteilylaitteiden käytönaikaiset vaatimukset

Säteilylaitteiden käytönaikaiset vaatimukset

STUK antaa säteilylaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset. Hyväksyttävyysvaatimuksilla tarkoitetaan laitteiden suorituskyvylle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, hyväksyttävyysrajoja, joita sovelletaan jyrkimpinä toimenpiderajoina laitteiden käytössä.

Säteilyä aikaansaaviin laitteisiin ja radioaktiivisiin aineisiin sovelletaan ETY-sopimuksen ja tuotedirektiivien lisäksi Euroopan atomienergiayhteisön (EURATOM) perustamissopimusta, jonka perusteella on annettu säteilylaitteen tai radioaktiivisten aineiden käyttöä koskevia direktiivejä.

Euratom -perustamissopimuksen perusteella annetuista direktiiveistä merkittävimmät ovat työntekijöiden ja muun väestön suojaamiseksi laadittu direktiivi 96/29/Euratom (niin kutsuttu Basic Safety Standards -direktiivi eli BSS-direktiivi) ja säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskeva direktiivi 97/43/Euratom (niin kutsuttu Medical Exposure-direktiivi eli MED-direktiivi).

BSS-direktiivissä on esitetty säteilyä aikaansaavien laitteiden ja radioaktiivisten aineiden käyttöä koskeva ennakkohyväksyntä- ja valvontamenettely. Myös MED-direktiivissä annetaan radiologisten laitteistojen käyttöä ja niiden valvontaa koskevia vaatimuksia. BSS-direktiivi on pantu täytäntöön Suomessa säteilylain muutoksella (1142/1998) ja säteilyasetuksen muutoksella (1143/1998) ja MED-direktiivi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (423/2000). Yksityiskohtaisia ohjeita annetaan myös Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeissa.

Säteilylain (592/1991) mukaan säteilyn käyttö edellyttää Säteilyturvakeskuksen myöntämää turvallisuuslupaa, ellei toimintaa ole erikseen vapautettu turvallisuusluvasta. Säteilyturvakeskus antaa säteilylain perusteella säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta koskevat yleisiä ohjeita, säteilyturvallisuusohjeita (ST-ohjeet). Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilytoiminnan harjoittaja. Toiminnan harjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että säteilylakia ja sen perusteella annettuja määräyksiä noudatetaan ja niiden mukainen turvallisuustaso toteutetaan ja ylläpidetään.

STUK antaa säteilylaitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset. Hyväksyttävyysvaatimuksilla tarkoitetaan laitteiden suorituskyvylle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, hyväksyttävyysrajoja, joita sovelletaan jyrkimpinä toimenpiderajoina laitteiden käytössä. Hyväksyttävyysrajan eli suorituskyvyn toimenpiderajan ylittyessä on viimeistään ryhdyttävä toimenpiteisiin laitteen korjaamiseksi ja suorituskyvyn palauttamiseksi hyväksyttävälle tasolle, tai tarvittaessa poistettava laite käytöstä.

Hyväksyttävyysvaatimukset eivät ole laitteiden optimaalisen suorituskyvyn raja-arvoja eivätkä pääsääntöisesti myöskään kansainvälisissä laitestandardeissa annettuja toleranssiarvoja. Uusien laitteiden hankinnassa, vastaanottotarkastuksissa samoin kuin laitteiden käytönaikaisessa laadunvalvonnassa toiminnan harjoittajat harjoittajien tulisi soveltaa tiukempia vaatimuksia, jotka voivat perustua esimerkiksi laitespesifikaatioihin tai laitestandardeissa ehdotettuihin suorituskyvyn toleranssiarvoihin.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246