Laadunvarmistus terveydenhuollon säteilyn käytössä

Laadunvarmistus terveydenhuollon säteilyn käytössä

Toiminnan harjoittajan on asetettava laatutavoitteet turvallisuuslupaa edellyttävälle toiminnalle ja järjestettävä säteilylle altistavan toiminnan laadunvarmistus, jolla varmistetaan, että asetetut tavoitteet ja laissa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Laadunvarmistuskäytäntöjä on arvioitava säännöllisesti, ja niitä on tarvittaessa muutettava.

Laadunvarmistuksen toteuttamiseksi on laadittava laadunvarmistusohjelma, jossa määritellään tarpeelliset laadunvarmistustoimenpiteet, niiden suorittaminen, suoritusvälit, toimenpiderajat, toimenpiteet toimenpiderajojen ylittyessä ja ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista koskevat vastuut. Laadunvarmistusohjelmassa on oltava ohjeet tarvittavien laitteiden ja lähteiden toimintakunnon ja tarkistamisen toteuttamiseksi.

Laadunvarmistuskäytäntöjä on arvioitava säännöllisesti, ja niitä on tarvittaessa muutettava. Laadunvarmistukseen liittyvät toimet ja arvioinnit tulee dokumentoida asianmukaisesti.

Käytettävien laitteiden toimintaa ja teknistä kuntoa on tarkkailtava sekä laadunvarmistustoimenpitein että jatkuvasti käytön aikana. Kuvien laatua on arvioitava myös kliinisistä potilaskuvista. Tarvittaessa toimintaa on korjattava. Toimintatapojen ja tulosten arviointi on tärkeä osa yksikön toimintaa ja sen kehittämistä. Toimintojen arvioinnin tekemiseen käytettäviä menettelyjä ovat muun muassa itsearviointi ja sisäinen sekä ulkoinen kliininen auditointi.

Toiminnan harjoittajan velvollisuudesta järjestää laadunvarmistus ja laatia laadunvarmistusohjelma säädetään säteilylain 30 §:ssä ja STUKin määräyksessä.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246