Laadunvarmistus teollisuuden säteilyn käytössä

Laadunvarmistus teollisuuden säteilyn käytössä

Säteilylähteiden ja laitteiden kunnon varmistaminen edellyttää säännöllisiä tarkistuksia ja huoltoja.

Toiminnanharjoittajan on asetettava laatutavoitteet turvallisuuslupaa edellyttävälle toiminnalle sekä määriteltävä ja toteutettava järjestelmälliset toimenpiteet, joiden avulla voidaan varmistua laatutavoitteiden toteutumisesta (laadunvarmistus) sekä laissa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä.

Toiminnanharjoittajan on laadittava laadunvarmistuksen toteuttamista varten laadunvarmistusohjelma. Ohjelmassa on esitettävä:

  • laadunvarmistustoimenpiteet, niiden suorittaminen ja suoritusvälit
  • toimenpiderajat
  • toimenpiteet toimenpiderajojen ylittyessä ja
  • ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamista koskevat vastuut.

Lisäksi ohjelmassa on oltava säteilylähteiden ja -laitteiden sekä muiden turvallisuuteen vaikuttavien laitteiden, ohjelmistojen ja oheisvälineiden teknisen testauksen ja tarkistamisen toteuttamista koskevat ohjeet.

Laadunvarmistuksen tulokset on dokumentoitava. Laadunvarmistusohjelmaa on arvioitava säännöllisesti ja sitä on tarvittaessa muutettava.

STUK antaa tarkemmat määräykset laadunvarmistustoimista ja niiden suoritusväleistä ja ohjeista sekä tulosten dokumentoinnista.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246