Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta

Toiminnan harjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta. Tätä vastuuta ei voida siirtää toiselle. Toiminnanharjoittajalle kuuluvia velvollisuuksia ei vähennä se, että toimintaan on nimetty säteilyturvallisuusvastaava tai muu vastuuhenkilö tai toiminnassa käytetään asiantuntijoita.

Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty säteilylain 5 luvussa. Sen mukaan toiminnanharjoittaja on velvollinen

  • huolehtimaan toiminnan järjestämisestä siten, että toiminta täyttää säteilylaissa säädetyt vaatimukset ja että riittävät toimet säteilyturvallisuuspoikkeamien ehkäisemiseksi on toteutettu
  • huolehtimaan siitä, että sen käytettävissä on toiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen tarpeellinen asiantuntemus sekä riittävät resurssit toiminnan toteuttamiseksi turvallisesti
  • huolehtimaan siitä että säteilytoiminnan turvallisuutta koskevia asiakirjoja säilytetään niin kauan kun se on tarpeen säteilyturvallisuuden varmistamiseksi

Edellä mainitut velvoitteet täyttääkseen toiminnanharjoittajan on huolehdittava muun muassa siitä, että

  • säteilyn käyttöön on voimassa oleva turvallisuuslupa, ellei toimintaa ole vapautettu turvallisuusluvasta
  • säteilysuojelun toteuttamisen avuksi on nimetty säteilyturvallisuusvastaava, jolla on riittävä toimivalta hoitaa hänelle osoitetut tehtävät
  • työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelemisen apuna käytetään säteilyturvallisuusasiantuntijaa ja  kun kyseessä on lääketieteellinen altistus potilaiden altistuksen suunnitteluun ja optimointiin käytetään lisäksi lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa
  • säteilytoimintaan osallistuvilla työntekijöillä on riittävä koulutus ja perehdytys työhönsä, ja että työntekijät saavat täydennyskoulutusta riittävästi ja säännöllisesti
  • säteilytoiminnan johtamisjärjestelmässä on määritelty säteilyturvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät, vastuunjako ja tiedonkulku organisaatiossa
  • säteilytoiminnasta on tehty turvallisuusarvio, jossa tunnistetaan mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat, arvioidaan toiminnasta aiheutuva altistus, esitetään toimet säteilyturvallisuuspoikkeamien ehkäisemiseksi ja esitetään säteilytoimintoja koskevat luokitukset
  • toimintatavat ovat turvallisuutta korostavia ja työpaikan turvallisuuskulttuuri on hyvä.

 

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246