Toiminnan harjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta

Toiminnan harjoittaja voi antaa säteilyturvallisuuteen liittyvien käytännön asioiden hoitamisen vastaavan johtajan tai muun nimetyn henkilön tehtäväksi. Tämä ei kuitenkaan vähennä toiminnan harjoittajan vastuuta säteilylainsäädännössä säädettyjen vaatimusten noudattamisesta.

Toiminnan harjoittajan yleisestä huolehtimis- ja tiedonantovelvollisuudesta on säädetty säteilylain 4 luvussa. Sen mukaan toiminnan harjoittaja on velvollinen

  • huolehtimaan toiminnan järjestämisestä siten, että toiminta täyttää säteilylaissa säädetyt vaatimukset ja että poikkeavaan säteilyaltistukseen johtavan tapahtuman vaara on riittävän tehokkaasti estetty
  • huolehtimaan siitä, että käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen tarpeellinen asiantuntemus toiminnan turvallisuutta koskevissa asioissa
  • luovuttaessaan säteilylähteen toiselle antamaan vastaanottajalle luovutuksen yhteydessä hallussaan olevat säteilyn käytön turvallisuuden kannalta merkitykselliset tiedot.

Edellä mainitut velvoitteet täyttääkseen toiminnan harjoittajan on huolehdittava muun muassa siitä, että

  • säteilyn käyttöön on voimassa oleva turvallisuuslupa, ellei toimintaa ole vapautettu turvallisuusluvasta
  • säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavaksi johtajaksi on nimetty pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö ja hänen tehtävänsä ja vastuunsa on asianmukaisesti määritelty
  • säteilyn käyttöorganisaatio on järjestetty toiminnan sisällön ja laajuuden mukaan tarkoituksenmukaiseksi ja toimivaksi
  • toimintaan liittyvät riskit on tunnistettu ja poikkeavan säteilyaltistuksen vaara on minimoitu,
  • säteilylähteet on suojattu turvajärjestelyillä, jotta ne eivät vahingoitu, katoa eikä niitä käytetä lainvastaisesti
  • toiminnassa syntyvistä radioaktiivisista jätteistä huolehditaan asianmukaisesti ja tarpeettomat säteilylähteet poistetaan käytöstä turvallisesti
  • toimintatavat ovat turvallisuutta korostavia ja työpaikan turvallisuuskulttuuri on hyvä.

Tarkemmin toiminnan harjoittajan vastuita on kuvattu Säteilyturvakeskuksen ohjeissa ST 1.6 ja ST 1.8.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246