Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Säteilylain (859/2018)  mukaan toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Toiminnanharjoittajan vastuu on luonteeltaan oikeudellista ja hallinnollista vastuuta. Tämä tarkoittaa, että toiminnanharjoittajan kuuluu huolehtia muun muassa siitä, että oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla säteilyn käyttötehtävissä ja valtuudet on asianmukaisesti määritelty. Myös vaatimukset esimerkiksi epäkohtien korjaamiseksi tai säteilyn käytössä sattuneiden vahinkojen korvaamiseksi kohdistetaan toiminnanharjoittajaan.

Kuka on toiminnan harjoittaja?

Säteilylain (859/2018) mukaan toiminnan harjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Toiminnan harjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta

Toiminnan harjoittaja voi antaa säteilyturvallisuuteen liittyvien käytännön asioiden hoitamisen vastaavan johtajan tai muun nimetyn henkilön tehtäväksi. Tämä ei kuitenkaan vähennä toiminnan harjoittajan vastuuta säteilylainsäädännössä säädettyjen vaatimusten noudattamisesta.

Säteilyturvallisuusvastaava (STV)

Turvallisuuslupaa hakiessaan toiminnanharjoittaja nimeää säteilyturvallisuusvastaavan (STV), jonka STUK hyväksyy turvallisuusluvan myöntäessään. STV:n vaihtuessa on haettava turvallisuusluvan muutosta etukäteen.

Vastuut terveydenhuollon säteilytoiminnassa

Säteilylain mukaan lääkärin on arvioitava säteilylle altistavan tutkimuksen oikeutus aina etukäteen ottaen huomioon toimenpiteen tarkoitus sekä kohteena olevan henkilön ominaisuudet.

Työntekijän vastuu

Säteilytyötä tekevän työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta ja noudatettava työssään säteilylainsäädännön määräyksiä ja toiminnan harjoittajan ja säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan antamia ohjeita.

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246