Säteilytoiminnan turvallisuus

Säteilysuojelun periaatteet

Säteilysuojelun tavoite on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Toiminnan suunnittelu

Säteilytoiminta on suunniteltava siten, että säteilyaltistus pysyy niin pienenä kuin on mahdollista. Toiminnan suunnitteluvaiheessa on luotava myös säteilyn käyttöä koskeva laadunhallintajärjestelmä.

Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Säteilylain (859/2018) mukaan toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Säteilyn käyttöorganisaatio

Säteilyn käyttöorganisaation ja organisaatioselvityksen laajuus riippuvat olennaisesti säteilyn käytön laadusta ja laajuudesta. Yksinkertaisissa tapauksissa riittää, että nimetään vastaava johtaja ja esitetään hänen tehtävänsä.

Työntekijöiden suojelu

Säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu ovat osa työntekijöiden suojelua.

Käyttötilojen suojaus ja luokitus

Säteilylaitteiden ja radioaktiivisten aineiden käyttötilojen säteilysuojaus on suunniteltava ja rakennettava niin, että säteilyn käytöstä ei aiheudu vaaraa. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava laitteiden tai lähteiden käyttömäärä ja -tapa sekä tilojen käyttö sekä huomioitava, että säteilylaitteet ja radioaktiiviset aineet eivät joudu asiattomien haltuun.

Säteilylaitteet ja laadunvalvonta

Käytössä olevien säteilylaitteiden on oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja voimassa olevien säädösten ja vaatimusten mukaisia.

Säteilyn käytön valvontaviranomaiset

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilylain ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Joiltakin osin säteilyn käyttöä ja säteilylähteiden turvallisuutta valvovat STUKin ohella myös muut valvontaviranomaiset kuten Valvira ja Tulli.