Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta säteilylain (859/2018) nojalla.

Turvallisuusvalvontaan kuuluu mm. määräysten laatiminen ja ylläpitäminen, turvallisuuslupamenettely, tarkastukset ja muu valvonta, säteilytyöntekijöiden annosvalvonta, valvonnan edellyttämien tiedostojen ja tietojärjestelmien hallinta ja asiakkaille neuvonta hallinnollisissa asioissa.

Turvallisuuslupiin liittyvät maksut jakaantuvat asiakaslähtöisistä suoritteista perittäviin maksuihin (esimerkiksi turvallisuusluvat ja niiden muutokset) sekä veroluontoisiin valvontamaksuihin.

Maksullisista suoritteista säädetään vuoden 2019 alusta alkaen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Maksut asetetaan omakustannusperiaatteen mukaisesti. Vuoden 2018 loppuun asti suoritteista peritään Säteilyturvakeskuksen vuoden 2018  valvontahinnaston mukaiset maksut. Säteilyturvakeskuksen valvontahinnasto perustuu säteilylain (859/2018) 192 §:ään ja  valtion maksuperustelain (150/1992) 6 ja 8 §:ään.

Veroluonteisella valvontamaksulla katetaan sellaiset valvonnasta aiheutuvat kustannukset, joiden suorittamista toiminnanharjoittaja ei voi itse valita aloitettuaan toiminnan. Näitä suoritteita ovat esimerkiksi toiminnanharjoittajille annettava opastus, ohjaus ja neuvonta, valvontamenetelmien ja rekistereiden ylläpito ja kehittäminen, valvonnassa käytettävien mittaus- ja muiden välineiden hankinta ja kunnossapito, valvontakyselyt ja -selvitykset, säteilyturvallisuuspoikkeamien selvittäminen ja pakkokeinojen käyttö.  Säteilyn käyttöpaikoille tehtävistä tarkastuksista ei siis vuoden 2019 alusta lähtien lähetetä erillistä maksua, jos tarkastus ei liity suoraan lupahakemukseen.

Valvontamaksu perustuu toiminnan ja säteilylähteen maksuluokkaan.  Maksuluokat on määritelty säteilylain liitteessä seuraavasti:

Toimintakohtaiset perusmaksut ovat:

Toiminnan maksuluokka Toimintakohtainen perusmaksu / €
A 160
B 400
C 1 000
D 1 500
E 3 700
F 9 500
G 20 000
 

 

Ionisoivan säteilyn käytön valvontamaksu

Tähän päivitetään lähiaikoina Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta löytyvät toimintojen maksuluokat kuvauksineen.

Säteilylähdekohtainen lisämaksu määräytyy säteilylähteestä ja sen käytöstä seuraavasti:

Säteilylähteen maksuluokka Säteilylähdekohtainen lisämaksu / €
A 35
B 70
C 120
D 370
E 500
F 750
G 1 000
H 3 000
I 5 400Tähän päivitetään lähiaikoina Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta löytyvät säteilylähteen maksuluokat kuvauksineen.

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan valvontamaksu

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan valvontamaksu peritään vain, jos toiminta edellyttää säteilylain 148 §:n nojalla turvallisuusluvan. Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta. Jos turvallisuuslupa kattaa useamman kuin yhden toiminnan, valvontamaksu määräytyy laskemalla yhteen kaikki lupaan liittyvät toiminnan maksuluokan mukaiset perusmaksut.

Toiminnan maksuluokka määräytyy toiminnasta seuraavasti:

Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

 

Ionisoimattoman säteilyn käytön valvontamaksu

Ionisoimattoman säteilyn käytön valvontamaksu peritään suuritehoisen laserlaitteen käytöstä
säteilylain 167 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa.

Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta.

Toiminnan maksuluokka määräytyy toiminnasta seuraavasti:

Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

Säteilylähdekohtainen lisämaksu määräytyy säteilylähteestä ja sen käytöstä seuraavasti:

Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

Maksullisiin suoritteisiin liittyvät maksut perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 1044/2018.

Maksut perustuvat säteilylain 27 § mukaisiin säteilytoimintaa koskeviin luokituksiin. Luokitukset esitetään turvallisuusarviossa, jolle on 18 kk siirtymäaika. Ennen kuin STUKille on toimitettu ja STUK on hyväksynyt turvallisuusarvion, maksut perustuvat STUKin arvioon luokasta.
Maksut on esitetty asetuksen liitteessä:

Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

 

1.Turvallisuusluvat

Taulukko 1.1. Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä (ei koske sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa). Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Hinta lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu.  

Taulukko 1.2. Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista (ei koske sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa lukuun ottamatta taulukossa 1.3. olevaa viittausta). Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

Säteilyaltistuksen ja säteilylähteen luokat määräytyvät ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu.

Taulukko 1.3. Maksut sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä ja käyttöönottotarkastuksista. Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

Turvallisuuslupaa koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

2. Annosrekisteri

Taulukko 2.1 Maksut annosrekisteriä koskevista suoritteista. Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaa koskeva asia voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on säteilytyöntekijän työn järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

3. Annosmittauspalvelu

Taulukko 3.1 Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista. Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

Ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen ja valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa.

Annosmittauspalvelua koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on annosmittauspalvelun toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

4. Pätevyyden toteaminen, hyväksymiset ja lausunnot

4.1. Maksut pätevyyden toteamista ja hyväksyntöjä koskevista päätöksistä sekä säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista. Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

5. Suuritehoiset laserlaitteet

Taulukko 5.1. Maksut suurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista. Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

Suuritehoista laserlaitetta koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Taulukko 6.1. Muut suoritteet. Taulukko päivitetään tähän lähiaikoina.

 

 

 

 

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246