Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Säteilyturvakeskus (STUK) perii turvallisuuslupaa edellyttävän toiminnan toiminnanharjoittajalta vuotuisen valvontamaksun. Valvontamaksu perustuu säteilylakiin. Valvontamaksu peritään niiden tietojen perusteella, jotka ovat STUKin rekisterissä kunkin vuoden ensimmäisenä päivänä.

Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta säteilylain liitteessä kuvatulla tavalla.

Jos valvontamaksua ei voida määrittää säteilylain 859/2018 valvontamaksuliitteen mukaisesti, toimintakohtainen perusmaksu ja säteilylähdekohtainen lisämaksu peritään maksuluokan A mukaisesti. Maksu peritään niiden tietojen perusteella, jotka ovat olleet STUKin rekisterissä kunkin vuoden ensimmäisenä päivänä.

Omaan turvallisuuslupaan liittyvän vuotuisen valvontamaksun voi halutessaan laskea laskureilla:

Turvallisuuslupaa koskevat tiedot voi tarvittaessa tarkistaa STUKista. Toivomme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse:

  • teollisuus (at) stuk.fi (teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttöä koskevat kysymykset)
  • terveydenhuoltortg (at) stuk.fi
  • terveydenhuolto (at) stuk.fi
  • hammasrtg (at) stuk.fi

 

Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta säteilylain (859/2018) nojalla.Turvallisuuslupiin liittyvät maksut jakaantuvat asiakaslähtöisistä suoritteista perittäviin maksuihin (esimerkiksi turvallisuusluvat ja niiden muutokset sekä em. suoritteisiin liittyvät tarkastukset) sekä veroluontoisiin valvontamaksuihin. Osa suoritteista on maksuttomia.

Terveydenhuollon röntgenlaitteen osalta veroluonteinen valvontamaksu perustuu arvioon laitteen käytöstä potilaalle aiheutuvasta efektiivisestä annoksesta, jota  käytetään vuosimaksun määräytymisperusteena. Suoritteista perittävä maksu määräytyy toiminnanharjoittajan tekemän toimintojen luokituksen perusteella. Luokitteluperusteet on esitetty valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) liitteessä ja luokittelu sisältyy toiminnanharjoittajan tekemään turvallisuusarvioon.

Turvallisuusarvio on laadittava ja toimitettava Säteilyturvakeskukselle 18 kuukauden kuluessa Säteilylain voimaantulosta eli 15.6.2020 mennessä.

Ennen kuin toiminnanharjoittaja on laatinut ja Säteilyturvakeskus vahvistanut toimintojen luokituksen, käytetään maksujen perusteena Säteilyturvakeskuksen arvioita, jotka on esitetty Säteilylähteiden ja toimintojen luokittelu siirtymäkautena -sivulla.

Toiminnanharjoittaja voi muuttaa esitettyä luokittelua toimittamalla Säteilyturvakeskukselle perustellun esityksen uusista luokitteluista. Toiminnanharjoittaja voi myös valittaa Säteilyturvakeskuksen päätöksestä tai maksusta, jos se perustuu arvioon luokasta.

Maksulliset suoritteet

Maksullisista suoritteista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1259/2018). Maksut ovat pääosin kiinteitä ja niissä on otettu huomioon suoritteen tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset kokonaiskustannukset. Maksu lupa-asiassa määräytyy sen luokan mukaan, josta peritään suurin maksu. Samaan aikaan ratkaistavista samaa lupaa koskevista asioista peritään ainoastaan yksi maksu.

Sosiaali- terveysministeriön Säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaiset maksut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

1.Turvallisuusluvat

Turvallisuuslupaa koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

Taulukko 1.1 Maksut säteilyn käyttöä sekä luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä (koskee sädehoitolaitteella annettavaa sädehoitoa vain taulukossa 1.3 säädetyn mukaisesti)

Suorite Maksu (€) Huomautus
Uusi lupa - luokka 3 tai E 600  
Uusi lupa - luokka 2 900  
Uusi lupa - luokka 1 1400  
Uusi lupa – hammasröntgentoiminta jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle. 200 Enintään viisi laitetta. Tätä useammat laitteet 150 € / tunti.
Muutosilmoituksen käsittely, luokkaan 3 tai E kuuluvat lupamuutokset sekä muutokset, joissa luokka muuttuu suuremmaksi tai luokkaan E. 200  
Luokkaa 2 koskevat lupamuutokset 600  
Luokkaa 1 koskevat lupamuutokset 900  
Säteilyturvallisuusvastaavan vaihtaminen 200  

 

Taulukko 1.2 Maksut turvallisuusluvan myöntämiseen tai muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä tarkastuksista (ei koske sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastusta)
Toiminnan luokka Maksu (€)
3 600
2 800
1 1500

 

Taulukko 1.3 Maksut sädehoitolaitteilla annettavaa sädehoitoa koskevista turvallisuuslupapäätöksistä ja käyttöönottotarkastuksista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Uusi sädehoidon turvallisuuslupa 6400  
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 8000 Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa sekä fotoni- että elektronisäteilyä, tai neutronihoitolaite
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 5000 Monienerginen sädehoitolaite, joka tuottaa joko fotoni- tai elektronisäteilyä
Sädehoitolaitteen käyttöönottotarkastus 3000 Yksienerginen sädehoito-, jälkilataus- tai röntgenhoitolaite
Lupamuutos – sädehoitolaitteen lisäys lupaan 1300  
Muu lupamuutos tai muutosilmoituksen käsittely Taulukon 1.1 mukaisesti  

 

2. Työntekijöiden annosrekisteri

Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaa koskeva asia voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on säteilytyöntekijän työn järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

Taulukko 2.1 Maksut työntekijöiden annosrekisteriä koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Annostietojen sähköinen rekisteröinti 5 Yhden annosmittauksen tai annosmäärityksen tulosten kirjaaminen.
Annostietojen manuaalinen rekisteröinti 16  
Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja 59  
Työntekijän annosraportti 49  

 

3. Annosmittauspalvelu

Annosmittauspalvelua koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on annosmittauspalvelun toiminnan järjestämiseen liittyvä perusteltu syy eikä nopeutetulla käsittelyllä ole sanottavaa vaikutusta muiden vireillä olevien asioiden käsittelyyn. Tällöin suoritteesta peritään 50 %:lla korotettu maksu.

Taulukko 3.1 Maksut annosmittauspalvelua koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Annosmittauspalvelun ja annosmääritysmenetelmän hyväksyntä 150 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.
Annosmittauspalvelun tarkastus 1500 €  
Annosmittauspalvelun sokkotesti 150 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen.

Taulukkoa 3.1 ei sovelleta annosmittauspalvelun hyväksymiseen eikä valvontaan ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitetussa toiminnassa.

4. Pätevyyden toteaminen, hyväksymiset ja lausunnot

Taulukko 4.1 Maksut hyväksyntöjä koskevista päätöksistä, säteilysuojelukoulutusta koskevista lausunnoista sekä kelpoisuuden toteamisesta ja ammattipätevyyden tunnustamisesta
Suorite Maksu (€) Huomautus
Säteilymittausten hyväksyntä 600  
Säteilysuojelukoulutuksen hyväksyntä 600  
Lausunto säteilysuojelukoulutuksesta 600  
Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden hyväksyminen. Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja –vastaavan ammattipätevyyden tunnustaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) nojalla. 350  
 

5. Suuritehoiset laserlaitteet

Suuritehoista laserlaitetta koskevat suoritteet voidaan pyynnöstä käsitellä nopeutetusti, jos nopeutetulle käsittelylle on toiminnanharjoittajan toiminnan järjestämiseen liittyvä perus

Taulukko 5.1 Maksut suurtehoisia laserlaitteita koskevista suoritteista
Suorite Maksu (€) Huomautus
Lupa 150  
Luvan muutos 150  
Lupa-asiaan liittyvä tarkastus 350  
Lupa-asiaan liittyvä laajempi tarkastus 550 Jos säteitä kohdistetaan yleisöön tai säteitä päätetään taivaalle.

 

6. Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Taulukko 6.1 Muut suoritteet
Suorite Maksu Huomautus
Muu päätös, lausunto tai suorite 150 € / h Tuntien määrä arvioidaan tapauskohtaisesti etukäteen

 

Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä turvallisuusluvanhaltijan tai suuritehoisen laserlaitteen käyttöön oikeuttavan luvanhaltijan

  • yhteystietojen muuttamisesta;
  • säteilylähteen poistamisesta käytöstä;
  • säteilytoiminnan lopettamisesta osittain tai kokonaan.

Näihin suoritteisiin liittyvät tarkastukset ovat kuitenkin maksullisia taulukon 1.2 mukaisesti.

Säteilylain 26 § mukaisen turvallisuusarvion hyväksyminen siirtymäkaudella  ennen 15.6.2020 on maksuton.

Säteilylain 202 §:ssä säädetään lisäksi eräiden suoritteiden maksuttomuudesta siirtymäkaudella.

Veroluonteiset vuotuiset valvontamaksut

Säteilyturvakeskus perii turvallisuuslupaa ja 165 §:ssä tarkoitettua lupaa edellyttävän toiminnan toiminnanharjoittajalta säteilylain noudattamisen valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi vuotuisen valvontamaksun. Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta.

Maksuvelvollisuus alkaa toiminnan harjoittamisen aloittamista tai toiminnan muuttamista seuraavan vuoden alusta. Toiminnan aloittamisen jälkeen ensimmäinen valvontamaksu tulee maksettavaksi seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Jos toimintaan tehdään vuosimaksuun vaikuttavia muutoksia, peritään muuttunut vuosimaksu, joko suurempi tai pienempi, seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Maksuvelvollisuus päättyy lähtökohtaisesti siihen, kun toiminnanharjoittaja ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle, että toiminta on päättynyt. Joissakin tilanteissa voi myös olla mahdollista, että toiminnanharjoittaja ei ilmoita Säteilyturvakeskukselle toiminnan päättymisestä. Tällöin valvontamaksun maksamisvelvollisuus päättyy siihen, kun Säteilyturvakeskus on todennut toiminnan loppuneen.

Veroluonteisella valvontamaksulla katetaan sellaiset valvonnasta aiheutuvat kustannukset, joiden suorittamista toiminnanharjoittaja ei voi itse valita aloitettuaan toiminnan. Näitä suoritteita ovat esimerkiksi toiminnanharjoittajille annettava opastus, ohjaus ja neuvonta, valvontamenetelmien ja rekistereiden ylläpito ja kehittäminen, valvonnassa käytettävien mittaus- ja muiden välineiden hankinta ja kunnossapito, valvontakyselyt ja -selvitykset, säteilyturvallisuuspoikkeamien selvittäminen ja pakkokeinojen käyttö. Valvontamaksulla katetaan myös suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista aiheutuvat kustannukset.

Näiden suoritteiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset  muodostuvat työkustannuksista, tarkastusmatkojen kustannuksista, valvonnassa tarvittavien laitteiden ja tietojärjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannuksista sekä hallinnon yleiskustannuksista.

Maksuluokat on määritelty säteilylain liitteessä seuraavasti:

Ionisoivan säteilyn käytön valvontamaksu
Toiminnan maksuluokka Toiminta Toimintakohtainen perusmaksu (€)
A

Umpilähteiden käyttö

Röntgenlaitteiden käyttö (ei koske sädehoitoa, isotooppilääketiedettä tai hammasröntgentoimintaa, jossa käytetään panoraamatomografialaitetta tai hammasröntgenlaitetta, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle, eikä henkilön kuvantamista muulla kuin terveydenhuollon laitteella)

160
B

Säteilylähteiden kauppa

Säteilylähteiden asennus-, huolto- ja korjaustoiminta sekä säteilylaitteiden valmistus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Toiminta, jossa toistuvasti käsitellään tai varastoidaan orpoja lähteitä

Henkilön kuvantaminen muulla kuin terveydenhuollon laitteella

Avolähteiden käyttö (ei koske terveydenhuoltoa ja eläinlääketiedettä)

Hiukkaskiihdyttimien käyttö teollisuudessa ja läpivalaisussa (ei koske radionuklidien tuotantoa)

400
C

Hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa

Radioaktiivisten jätteiden vastaanottaminen ja käsittely ja varastointi silloin, kun se ei ole osa muuta toimintaa

1000
D

Avolähteiden käyttö eläinlääketieteessä

Sädehoito eläinlääketieteessä

1500
E Isotooppilääketiede 3700
F Sädehoito 9500

 

Säteilylähdekohtainen lisämaksu määräytyy säteilylähteestä ja sen käytöstä seuraavasti:

Vuosittaisen valvontamaksun säteilylähdekohtainen lisämaksu
Säteilylähteen maksuluokka Säteilylähteet Säteilylähdekohtainen lisämaksu (€)
A

Hammasröntgenlaite, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle

Hammasröntgenkuvauslaite eläinlääketieteessä

35
B

Umpilähde (muu kuin korkea-aktiivinen umpilähde)
Maksu peritään enintään sadasta lähteestä

Röntgenlaite (ei koske terveydenhuollon, eläinlääketieteen ja teollisuuskuvauksen röntgenlaitetta eikä röntgenlaitetta, johon liittyy erikseen rakennettavia suojarakennelmia)

Hammasröntgentoiminnassa käytettävä panoraamatomografialaite

70
C

Teollisuuskuvauksessa käytettävä röntgenlaite tai röntgenlaite, johon liittyy erikseen rakennettavia suojarakennelmia (ei koske terveydenhuollon tai eläinlääketieteen röntgenlaitetta)

Eläinlääketieteen röntgenkuvauslaite (muu kuin hammasröntgenkuvauslaite)

Terveydenhuollon röntgenkuvauslaite (muu kuin hammasröntgentoiminnassa käytettävä panoraamatomografialaite tai hammasröntgenlaite, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle), jonka käytöstä potilaalle aiheutuva efektiivinen annos on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 mSv eikä determinististä haittaa 1)

Hiukkaskiihdytin (ei koske terveydenhuollon tai eläinlääketieteen hiukkaskiihdytintä)

Avolähteet laboratoriossa, kun kerralla käsiteltävä radioaktiivisen aineen määrä on pienempi kuin k∙10∙vapaaraja 2)

120
D

Terveydenhuollon röntgenkuvauslaite (muu kuin hammasröntgentoiminnassa käytettävä panoraamatomografialaite tai hammasröntgenlaite, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle), jonka käytöstä potilaalle aiheutuva efektiivinen annos on suurempi kuin 0,1 mSv, mutta pienempi tai yhtä suuri kuin 100 mSv eikä determinististä haittaa 1)

Avolähteet laboratoriossa, kun kerralla käsiteltävä radioaktiivisen aineen määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin k∙10∙ vapaaraja mutta pienempi kuin k∙10 000∙vapaaraja 2)

Avolähteet merkkiainekokeissa muualla kuin laboratoriossa

370
E

Korkea-aktiivinen umpilähde

Eläinlääketieteen sädehoitolaite

500
F

Terveydenhuollon röntgenkuvauslaite (muu kuin hammasröntgentoiminnassa käytettävä panoraamatomografialaite tai hammasröntgenlaite, jolla kuvataan suun sisään asetettavalle kuvailmaisimelle), jonka käytöstä potilaalle aiheutuva efektiivinen annos on suurempi kuin 100 mSv tai paikallinen tai elimen absorboitunut annos on suurempi kuin 10 Gy:tä 1)

Avolähteet laboratoriossa, kun kerralla käsiteltävä radioaktiivisen aineen määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin k∙10 000∙ vapaaraja 2)

750
G Sädehoidon röntgenpintahoitolaite 1000
H Sädehoidon yksienerginen kiihdytin, röntgensyvähoitolaite tai jälkilataushoitolaite 3000
I Sädehoidon monienerginen kiihdytin 5400

1) Potilaalle yhdestä tutkimuksesta tai toimenpiteestä aiheutuva efektiivinen annos, mukaan lukien säteilyturvallisuuspoikkeamasta aiheutuva säteilyaltistus.
2) Kerroin k määräytyy radioaktiivisen aineen käsittelytavasta seuraavasti: erityisen riskialtis työ k = 0,1, käsittely tavanomaisia kemiallisia menetelmiä käyttäen k =1, yksinkertainen käsittely k = 10 ja varastointi k = 100. Jos laboratoriossa käytetään eri käsittelytapoja niin toiminnan maksuluokka määräytyy suurimpaan maksuun johtavan käsittelytavan perusteella.

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan valvontamaksu

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan valvontamaksu peritään vain, jos toiminta edellyttää säteilylain 148 §:n nojalla turvallisuusluvan. Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta. Jos turvallisuuslupa kattaa useamman kuin yhden toiminnan, valvontamaksu määräytyy laskemalla yhteen kaikki lupaan liittyvät toiminnan maksuluokan mukaiset perusmaksut.

Toiminnan maksuluokka määräytyy toiminnasta seuraavasti:

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan valvontamaksu
Toiminnan maksuluokka Toiminta Maksu (€)
B Ilmailun harjoittaminen 400
C

Toiminta, jossa työntekijät altistuvat radonille

Toiminta, jossa työntekijät altistuvat muulle luonnonsäteilylle kuin radonille tai avaruussäteilylle

1000
G Toiminta, josta aiheutuu radioaktiivisten aineiden päästöjä ympäristöön 20000

 

Ionisoimattoman säteilyn käytön valvontamaksu

Ionisoimattoman säteilyn käytön valvontamaksu peritään suuritehoisen laserlaitteen käytöstä säteilylain 167 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa.

Valvontamaksu muodostuu toimintakohtaisesta perusmaksusta ja säteilylähdekohtaisesta lisämaksusta.

Toimintakohtainen perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Ionisoimattoman säteilyn käytön toimintakohtainen perusmaksu
Toiminnan maksuluokka Toiminta Maksu (€)
A Suuritehoisen laserlaitteen käyttö (sisältäen yhteen paikkaan kiinteästi asennetun suurtehoisen laserlaitteen käytön) 160

 

Säteilylähdekohtainen lisämaksu määräytyy säteilylähteestä ja sen käytöstä seuraavasti:

Ionisoimattoman säteilyn valvonnan säteilylähdekohtainen lisämaksu
Säteilylähteen maksuluokka Säteilylähde Maksu (€)
E Siirrettävä suuritehoinen laserlaitteisto 500

 

Maksullisiin suoritteisiin liittyvät maksut perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 1259/2018.

Maksut perustuvat säteilylain 27 § mukaisiin säteilytoimintaa koskeviin luokituksiin. Luokitukset esitetään turvallisuusarviossa, jolle on 18 kk siirtymäaika. Ennen kuin STUKille on toimitettu ja STUK on hyväksynyt turvallisuusarvion, maksut perustuvat STUKin arvioon luokasta.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246