Säteilytoiminnan turvallisuusarvio

Säteilytoiminnan turvallisuusarvio

Turvallisuusarvio

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on tehtävä säteilytoiminnan turvallisuusarvio, jonka STUK vahvistaa osana turvallisuusluvan myöntämistä tai erikseen. Turvallisuusarvio on laadittava kirjallisesti ja se on pidettävä ajan tasalla. Voimassa olevien turvallisuuslupien osalta turvallisuusarvio on laadittava ja toimitettava STUKiin 15.6.2020 mennessä.

Miksi turvallisuusarviota tarvitaan?

Uudessa säteilylainsäädännössä esitetään kaikkia toiminnanharjoittajia velvoittavia vaatimuksia toiminnassa vaadittavasta turvallisuuden minimitasosta. Aikaisempiin ST-ohjeisiin verrattuna lainsäädännössä ei ole annettu turvallisuustason saavuttamiseksi tarvittavia yksityiskohtaisia ratkaisuja. Näin ollen toiminnanharjoittaja voi joustavasti järjestellä toimintansa sopivaksi katsomallaan tavalla, kunhan säteilyturvallisuuden vaatimukset täyttyvät.

Turvallisuusarviossa:

Tunnistetaan, miten toiminnasta voi aiheutua säteilyaltistusta ottaen huomioon mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat;

  1. arvioidaan toiminnasta aiheutuva työperäisen, väestön ja lääketieteellisen altistuksen suuruus sekä potentiaalisen altistuksen todennäköisyys ja suuruus;

  2. esitetään toimet säteilyturvallisuuden varmistamiseksi ja säteilysuojelun optimoimiseksi;

  3. esitetään toimet tunnistettujen säteilyturvallisuuspoikkeamien ennaltaehkäisemiseksi sekä niihin varautumiseksi;

  4. esitetään säteilytoimintoja koskevat VNA liite 4 mukaiset luokitukset.

Turvallisuusarviossa toiminnanharjoittaja voi esittää asettamansa toiminnan turvallisuusvaatimukset ja perustella valinnat esimerkiksi annosrajoitusten ja poikkeamiin varautumisen osalta. Valintojen tulee vakiintuneessa toiminnassa perustua ensisijaisesti toiminnanharjoittajan omaan aineistoon, mutta jossain tilanteissa, esimerkiksi uuden toiminnanharjoittajan aloittaessa voi valinnan perustella myös yleisesti tiedossa olevilla seikoilla tai perustaa valinnan muuhun luotettavasti tutkittuun tai selvitettyyn tietoon. Turvallisuusarviossa voidaan viitata toiminnanharjoittajalla olevaan tarkempaan ohjeistukseen tai tehtyyn analyysiin, mutta valintaperusteiden pääpiirteet tulee käydä ilmi turvallisuusarvioissa.

Säteilytoiminnan laatu ja laajuus vaikuttaa siihen, millä tasolla käytäntöjä tulee turvallisuusarviossa käsitellä ja tehtyjä valintoja perustella. Toiminnoissa, joista aiheutuva säteilyaltistus on pienempää ja käytännöt vakiintuneita, voidaan turvallisuusarvio tehdä suppeammin. STUK on laatinut ohjeistusta ja lomakepohjia, joita voi käyttää turvallisuusarvion tekemisen tukena. Ne löytyvät STUKin lomakesivuilta (www.stuk.fi/lomakkeet).

Turvallisuusarvio on tarkistettava

  1. kahden vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 1;

  2. kolmen vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 2;

  3. viiden vuoden välein, jos säteilyaltistuksen luokka on 3.

Turvallisuusarvio on tarkistettava, jollei se ole säteilyturvallisuuden kannalta selvästi tarpeetonta, myös toiminnan muuttamisen yhteydessä, säteilyturvallisuuspoikkeaman jälkeen sekä saadun uuden tiedon huomioon ottamiseksi. Tarkistettua turvallisuusarviota ei tarvitse lähettää STUKille, ellei se ole oleellinen osa muutosta, josta on STUK tekee päätöksen tai josta on ilmoitettava STUKille.