Lomakkeet

Turvallisuuslupaa voidaan hakea käyttämällä lomakkeita tai vaihtoehtoisesti hakemuksessa on esitettävä valtioneuvoston asetuksen liitteessä 5 tarkoitetut tiedot.

Hammasröntgentoimintaa koskevat lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hammasrtg(at)stuk.fi ja muuta terveydenhuoltoa tai eläinlääketiedettä koskevat hakemukset osoitteeseen terveydenhuoltortg(at)stuk.fi. Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoimintaan liittyvät lupahakemukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen teollisuus(at)stuk.fi.

Postitse hakemukset voi lähettää osoitteella:    
Säteilyturvakeskus
STO
PL 14
00811 HELSINKI

Hakemuslomakkeita tai muita hakemusasiakirjoja ei palauteta, joten tarvittaessa niistä on hyvä jättää kopiot itselleen.

Hakemuksen jättäminen

Turvallisuuslupahakemuksen allekirjoittajalla on oltava valtuudet hakemuksen jättämiseen toiminnanharjoittajan edustajana. STUK varmistaa aina valtuuden ennen asian ottamista käsittelyyn esimerkiksi kaupparekisteriotteesta, muusta asianomaisesta rekisteristä tai toiminnanharjoittajan antamasta valtakirjasta.

Hallintolain (434/2003) 12 § nojalla toiminnanharjoittajaa edustavan asiamiehen (esim. STV) on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä (toiminnanharjoittaja).

Turvallisuusluvan muutoshakemusten ja –ilmoitusten osalta asiat voidaan käsitellä lisäksi, mikäli asian panee vireille henkilö, jonka tehtäväksi kyseinen toimenpide on selvästi osoitettu STUKille toimitetussa säteilylain 29 §:n mukaisessa johtamisjärjestelmässä.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukainen suostumus

Säteilytoimintaan liittyvät yleiset lomakkeet

Säteilytoimintaan ja käyttöpaikkaan liittyvät lomakkeet

Säteilylaitteeseen liittyvät lomakkeet

Terveydenhuollon röntgenlaitteiden luovuttamisista ja maahantuonnista ilmoittaminen

Korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetuksesta ilmoittaminen

Korkea-aktiiviset umpilähteet:

Umpilähteiden siirto

Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtoja koskevat vakioasiakirjat