Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Säteilylainsäädännön uudistus muuttaa työpaikkojen rooleja ja vastuita. Vastaavan johtajan tehtävä poistuu ja tilalle tulee säteilyturvallisuusvastaava (STV). Lisäksi tiettyihin tehtäviin on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA).

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), jonka tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta. Säteilyturvallisuusvastaavalla tarkoitetaan henkilöä, joka huolehtii, että säteilysuojelujärjestelyt toteutetaan ja määräyksiä noudatetaan säteilytoiminnassa.

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on lisäksi käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. STA:ta ei tarvitse käyttää sellaisissa säteilytoiminnoissa, joista ei aiheudu työperäistä altistusta, väestön altistusta eikä potentiaalista altistusta.

Terveydenhuolto ja eläinlääketiede

Sairaalafyysikko voi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana ilman erillistä hyväksyntää Säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä -osaamisalalla.

Teollisuus, tutkimus ja ydinenergian käyttö

STA:n kelpoisuutta osoittavaa todistusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisalalle voi hakea säteilyturvaneuvottelukunnalta (STN) siirtymäaikana 15.12.2018–15.6.2019. Sitä voivat hakea vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja vähintään 24 kuukautta siirtymäsäännöksessä säädetyissä tehtävissä toimineet. Tämän jälkeen kelpoisuutta osoittavaa todistusta voi hakea Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Päätös ja sen perusteella annettava kelpoisuustodistus on maksuton sinä aikana, kun sitä haetaan STN:ltä (siirtymäaika). Tämän jälkeen päätöksestä ja todistuksesta veloitetaan sosiaali- ja terveysministeriön maksuasetuksen 1259/2018 mukainen maksu.

Hakemus oikeudeksi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana

Oikeutta toimia STA:na haetaan lomakkeella, joka toimitetaan STUKin kirjaamoon. Edellytyksenä STA:n kelpoisuuden toteamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta.

Hakemus lähetetään sähköpostitse STUKin kirjaamoon: stuk(at)stuk.fi, otsikkokenttään ”STN, hakemus oikeudeksi toimia STA:na”. Mikäli mahdollista, koko hakemus liitteineen olisi hyvä lähettää yhtenä liitetiedostona.

Mikäli käytössäsi ei ole suojattua sähköpostia (turvaposti), voit pyytää kirjaamoa lähettämään viestin, johon vastaamalla sähköposti kulkee suojattuna. Tällöin STUKin kirjaamoon lähetetään viesti ”Turvapostipyyntö STA hakemuksen toimittamiseksi”.

Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteella:
STN
c/o STUK
PL 14
00811 HELSINKI

Ohjeita hakemuksen täyttämiseksi:

  • Kriteerit säteilyturvallisuusasiantuntijan osaamisvaatimuksille ja työkokemukselle on esitetty STM:n asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1044/2018) (linkki sivun alareunassa)
  • Liitteet, kohta 2: Hakemuksen liitteistä on käytävä selville saadun säteilysuojelukoulutuksen (esim. säteilysuojeluun, -turvallisuuteen, säteilyn käyttöön ja säteilymittauksiin liittyvä koulutus) määrä (laajuus) ja koulutuksen taso. Säteilysuojelun täydennyskoulutuksen osalta on tärkeää kuvata viimeisten viiden vuoden aikana saatu täydennyskoulutus.
  • Liitteet, kohta 3: Hakemuksen liitteistä on käytävä selville työssäoloajan lisäksi työtehtävät, joihin vedoten oikeutta toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana haetaan. Mikäli asia ei selviä työtodistuksista (ml. väliaikainen työtodistus), on mukaan liitettävä selvitys, jossa asiaa tarkennetaan.” Työkokemuksen osalta merkittävää on valmistumisen jälkeinen työkokemus.
Lisätietoa STN:n sihteereiltä

Maaret Lehtinen, puhelin 09 759 88 244, etunimi.sukunimi@stuk.fi
Heli Hoilijoki, puhelin 09 759 88 324, etunimi.sukunimi@stuk.fi

 

Jaa tämä sivu