Hyväksynnät ja pätevyydet

Säteilyturvakeskukselle on säädetty säteilylaissa ja säteilyasetuksessa velvoitteita erilaisten pätevyyksien vahvistamisesta ja toteamisesta sekä tarkastusten suorittamisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan ja muiden säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyysvaatimusten vahvistaminen ja niiden täyttymisen tutkiminen
  • Työntekijöiden säteilyaltistuksen mittausmenetelmien hyväksyminen

Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys

Säteilyturvakeskus on vahvistanut vastaavan johtajan ja muiden säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvien henkilöiden pätevyysvaatimukset ohjeessa ST 1.8. STUK tarkastaa ja hyväksyy toiminnan harjoittajan esityksestä säteilyn käyttöä koskevan organisaatioselvityksen turvallisuuslupia ja niiden muutoshakemuksia käsitellessään.

STUK hyväksyy turvallisuuslupaa myöntäessään säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavaksi johtajaksi toiminnan harjoittajan esittämän henkilön. Edellytyksenä on, että kyseinen henkilö on saanut kuulustelutodistuksen osoitukseksi siitä, että on pätevä toimimaan säteilyturvallisuudesta vastaavana johtajana kyseisellä pätevyysalalla. Vain sellaiset kuulustelutodistukset hyväksytään, jotka on saatu koulutusorganisaatioilta, joiden koulutusohjelmat Säteilyturvakeskus on tarkastanut ja hyväksynyt ohjeen ST 1.8 mukaisesti.

Vastaavan johtajan koulutus

Vastaavan johtajan koulutuksen ja kuulustelun on oltava ohjeen ST 1.8 mukaista ja Säteilyturvakeskuksen hyväksymä. Kun henkilö on suorittanut koulutusorganisaation järjestämän kuulustelun, koulutusorganisaatio antaa hänelle todistuksen kuulustelun suorittamisesta.

Koulutusorganisaatiot, joilla on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä vastaavan johtajan koulutuksen antamisesta ja hyväksynnän voimassaoloaika.

Vastaavan johtajan pätevyys, joka on saatu ennen ohjeen ST 1.8 voimaantuloa (1.6.2004) Säteilyturvakeskuksen hyväksymässä kuulustelussa, on edelleen voimassa ohjeen kohdassa 2.1 mainituin edellytyksin. Samoin on edelleen voimassa säteilysuojausasetuksen (328/1957) 5 §:ssä tarkoitetun johtajan pätevyys, joka on saatu valtioneuvosten päätöksen (243/1958) nojalla toimineen tutkintolautakunnan järjestämässä kuulustelussa.

Työntekijöiden säteilyaltistuksen mittausmenetelmät

Työntekijöiden säteilyaltistuksen määrityksessä käytettävien mittausmenetelmien on oltava säteilyasetuksen 12 §:n mukaisesti Säteilyturvakeskuksen tähän tarkoitukseen hyväksymiä.

Säteilytyötä tekeville työntekijöille on järjestettävä säteilyaltistuksen seuranta ohjeen ST 7.1  mukaisesti. Säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden annostarkkailun on perustuttava hyväksytyn annosmittauspalvelun suorittamiin henkilökohtaisiin mittauksiin. Mittauspalvelun hyväksyy ja sitä valvoo Säteilyturvakeskus. Hyväksyminen edellyttää mittauspalvelun akkreditointia ja Säteilyturvakeskuksen tarkastusta. Tarkastuksessa selvitetään asiakirjojen ja tarvittaessa testien perusteella, että annosmittauspalvelu täyttää ohjeessa ST 1.9 esitetyt vaatimukset.

Työpaikkojen radonmittausmenetelmien on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä. Mittalaitteen hyväksymisen edellytyksenä on, että laite soveltuu tarkoitettuun käyttöön ja toimii luotettavasti. Hyväksymispäätöksessä asetetaan tarvittaessa mittalaitteen tai mittausmenetelmän käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkempia ohjeita työpaikkojen radonmittauksista ja radonmittausmenetelmien hyväksynnästä on annettu ohjeessa ST 12.1 ja ST 1.9.

Jaa tämä sivu

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Muualla verkossa Muualla verkossa

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246
Annosrekisteri
Puhelin 09 759 88 247