Hyväksynnät ja pätevyydet

Hyväksynnät ja pätevyyden toteamiset

Säteilytoimintaan osallistuvien henkilöiden pätevyys

Säteilyturvakeskus tarkastaa ja hyväksyy johtamisjärjestelmän käsitellessään turvallisuuslupia ja niiden muutoshakemuksia.

Johtamisjärjestelmässä kuvataan muun muassa vastuunjako kyseisessä toiminnassa ja nimetään organisaation laajuudesta riippuen tietyissä tehtävissä toimivat henkilöt, kuten säteilyturvallisuusvastaava. Säteilyturvallisuusvastaavaksi hyväksytään toiminnanharjoittajan nimeämä henkilö, jolla on tehtävään tarvittava koulutus ja osaaminen. Edellytyksenä on, että kyseinen henkilö on saanut kuulustelutodistuksen osoitukseksi siitä, että on pätevä toimimaan säteilyturvallisuusvastaavana kyseisellä pätevyysalalla. Kuulustelutodistukseksi kelpaa myös todistus pätevyydestä toimia säteilyturvallisuudesta vastaavana johtajana kyseisellä pätevyysalalla, kun todistus on saatu ennen 31.12.2019. Vain sellaiset kuulustelutodistukset hyväksytään, jotka on saatu koulutusorganisaatioilta, joilla on oikeus antaa kyseistä koulutusta.

Säteilyturvallisuusasiantuntijan pätevyys

Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuusvaatimukset terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilytoiminnan osaamisalalla täyttävä sairaalafyysikko voi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana mainitulla osaamisalalla ilman erillistä hyväksyntää. Muilla aloilla – teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisaloilla – säteilyturvallisuusasiantuntijalla on oltava erillinen todistus kelpoisuudesta toimia tehtävässä. Säteilyturvakeskus myöntää kyseisen todistuksen hakemuksesta sellaisille henkilöille, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Jos säteilyturvallisuusasiantuntijan säteilysuojelukoulutusta ei jollakin osaamisalalla ole Suomessa saatavilla, Säteilyturvakeskus määrittelee säteilyturvallisuusasiantuntijan koulutusta ja työkokemusta koskevat tehtävien edellyttämät vaatimukset sekä toteaa kussakin yksittäistapauksessa kelpoisuuden. Säteilyturvakeskus päättää myös ulkomailla hankitun säteilyturvallisuusasiantuntijan pätevyyden tuottamasta oikeudesta toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana Suomessa teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan sekä ydinenergian käytön osaamisalalla.

Säteilyturvallisuusvastaavan koulutus ja pätevyys

Korkeakoulut eivät tarvitse erillistä hyväksyntää järjestämäänsä säteilyturvallisuusvastaavan säteilysuojelukoulutusta varten. Muiden koulutusorganisaatioiden antaman koulutuksen on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Vastaavan johtajan pätevyys, joka on saatu ennen 31.12.2019 Säteilyturvakeskuksen hyväksymässä kuulustelussa, antaa vastaavan kelpoisuuden kuin säteilyturvallisuusvastaavan pätevyys. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että säteilyturvallisuusvastaavalla on tarvittava kelpoisuus. Tämä on varmistettava ennen tehtävässä aloittamista.

Jos säteilyturvallisuusvastaavan toimintatyyppikohtaisen osaamisalan edellyttämää säteilysuojelukoulutusta ei ole Suomessa saatavilla, Säteilyturvakeskus määrittelee koulutusta ja työkokemusta koskevat tehtävien edellyttämät vaatimukset. Säteilyturvakeskus päättää myös ulkomailla hankitun säteilyturvallisuusvastaavan pätevyyden tuottamasta oikeudesta toimia säteilyturvallisuusvastaavana Suomessa noudattaen mainittua lakia.

Työntekijöiden säteilyaltistuksen mittausmenetelmät

Työntekijöiden säteilyaltistuksen määrityksessä käytettävien mittausmenetelmien on oltava Säteilyturvakeskuksen tähän tarkoitukseen hyväksymiä.

Säteilytyötä tekeville työntekijöille on järjestettävä työolojen tarkkailu ja luokkaan A kuuluville  työntekijöille henkilökohtainen annostarkkailu. Henkilökohtaisen annostarkkailun on perustuttava hyväksytyn annosmittauspalvelun suorittamiin mittauksiin. Mittauspalvelun hyväksyy ja sitä valvoo Säteilyturvakeskus.

Myös työpaikkojen radonmittausmenetelmien on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä. Mittalaitteen hyväksymisen edellytyksenä on, että laite soveltuu tarkoitettuun käyttöön ja toimii luotettavasti. Hyväksymispäätöksessä asetetaan tarvittaessa mittalaitteen tai mittausmenetelmän käyttöä koskevia rajoituksia.

 

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246

Kollektiiviyhteystiedot ANNOS

Annosrekisteri
Puhelin 09 759 88 247