Säteilyn käytön aloittaminen

Säteilyn käyttöön tarvitaan turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Hyväksynnät ja pätevyydet

Säteilyturvakeskukselle on säädetty säteilylaissa ja säteilyasetuksessa velvoitteita erilaisten pätevyyksien vahvistamisesta ja toteamisesta sekä tarkastusten suorittamisesta.

Laseresitykset

Laseresityksistä pitää ilmoittaa Säteilyturvakeskukseen.

Kuka vastaa ionisoivan säteilyn käytöstä?

Säteilylain (592/1991) mukaan toiminnan harjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta.

Tarkastukset

Säteilyturvakeskus tekee säteilyn käyttöpaikoille tarkastuksia. Tarkastuksissa varmistetaan, että säteilyn käyttö täyttää säädöksissä esitetyt turvallisuusvaatimukset ja on lupaehtojen ja määräysten mukaista.