Missä ja milloin on tarpeen mitata?

Säteilymittauksissa käytettävän mittarin on sovelluttava mitattavana olevan säteilyn mittaamiseen. Lisäksi on huolehdittava siitä,  ja että mittaustulos on riittävän luotettava kyseiseen tarkoitukseen.

Säteilymittauksia on tarpeen tehdä monessa eri paikassa ja monesta eri syystä. Eri tilanteissa mittareille asetetaan erilaisia vaatimuksia niin tarkkuuden kuin muiden asioiden suhteen. Näitä vaatimuksia löytyy ohjeessa ST 1.9. Aina on kuitenkin huolehdittava siitä, että käytettävä mittari soveltuu mitattavana olevan säteilyn mittaamiseen ja että mittaustulos on riittävän luotettava kyseiseen tarkoitukseen.

Työolojen tarkkailu

Työolojen tarkkailuun kuuluu oleellisena osana myös säteilymittaukset. Mittaustulokset on tallennettava ja ne on oltava käytettävissä työolojen turvallisuuden ja työntekijöiden annosten arvioimista varten. Työolojen tarkkailumittausten perusteella voidaan varmistua mm. siitä, että työntekijät on luokiteltu oikeaan säteilytyöluokkaan.

Työolojen tarkkailuun kuuluvat esimerkiksi tarvittavat annosnopeusmittaukset sekä pinta- ja ilmakontaminaatiomittaukset. Työolojen tarkkailusta ja annostarkkailusta kerrotaan tarkemmin ohjeessa ST 7.1.

Työntekijöiden annostarkkailu säteilyn ja ydinenergian käytössä

Säteilylähteiden parissa työskentelevien henkilöiden säteilyaltistuksen määrä on arvioitava aina ennalta ja tarvittaessa sitä pitää mitata työskentelyn aikana. Annostarkkailu eli työntekijän annoksen määrittäminen henkilökohtaisella annosmittauksella on järjestettävä ainakin kaikille säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille. Usein on tarkoituksenmukaista järjestää se myös säteilytyöluokkaan B kuuluville.

Annostarkkailumittaukset on oltava hyväksytyn annosmittauspalvelun tekemiä ja niiden tulokset tallennetaan annosrekisteriin.

Altistuminen eri toimialoilla ja erilaisissa työtehtävissä vaihtelee paljon. Myös omilla työskentelytavoilla ja tarvittavia suojavarusteita huolellisesti käyttämällä voi työntekijä vaikuttaa oman altistuksensa määrään.

Radon työpaikoilla

Toisinaan myös hengitysilmassa oleva radonkaasu aiheuttaa työntekijöille säteilyaltistusta siinä määrin, että sen määrä on tarpeen arvioida ja toisinaan myös määrittää jokaisen työntekijän kohdalla.

Radonmittaukset on tehtävä mittausmenetelmällä tai laitteella, jolla on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Radonmittausten tekemisestä, ajankohdasta ja muista huomioitavista asioista kerrotaan enemmän STUKin internetsivujen Luonnonsäteilylle altistava toiminta -osiossa.

Lentotoiminta

Avaruudesta peräisin oleva säteily aiheuttaa altistusta lentotyöntekijöille. Tätä altistusta on hankala mitata tarkasti, mutta sen arvioimiseksi on kehitetty useita matemaattisiin malleihin perustuvia laskentaohjelmia. Näitä laskentaohjelmia käyttämällä kunkin työntekijän säteilyaltistuksen riittävän tarkka määrittäminen on mahdollista.

Laskentaohjelmiin syötetään lennon ajankohta, lähtö- ja tulokentät sekä lentoprofiili. Näiden tietojen perusteella laskentaohjelma huomioi kaikki oleelliset annokseen liittyvät tekijät, kuten lentokorkeuden, leveys- ja pituuspiirit sekä auringon aktiivisuuden vaihtelun.

Potilasannokset ja laadunvarmistus terveydenhuollossa

Potilaalle röntgentutkimuksesta aiheutuva säteilyaltistus on voitava tarvittaessa määrittää. Jotta säteilyaltistus voidaan määrittää, on tutkimuskäytännöt (esim. käytetty säteilylaatu, kuvausetäisyys) pystyttävä jälkikäteen selvittämään. Toisaalta monissa tapauksissa nykylaitteista on saatavilla säteilyaltistusta kuvaava annoslukema, jota voidaan hyödyntää määritettäessä potilaalle aiheutunutta säteilyaltistusta. Tällöin on tärkeää, että laitteiden teknisen laadunvarmistuksen yhteydessä varmistetaan annosnäytön toiminnan oikeellisuus riittävällä tasolla. Lisätietoa annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) mittaamisesta ja menetelmiä DAP-mittareiden kalibroimiseksi niiden käyttöpaikoilla on esitetty STUKin julkaisemassa raportissa ”Annoksen ja pinta-alan tulon mittaaminen. DAP-mittarin kalibrointi röntgensäteilykeilassa.”

Ympäristön säteilymittaukset

Säteilyturvakeskus valvoo ympäristössä esiintyvän säteilyn määrää monin tavoin muun muassa automaattisen mittausverkoston avulla sekä mittaamalla radioaktiivisuutta elintarvikkeista ja luonnontuotteista. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen siitä säteilystä, jolle ihminen ja ympäristö Suomessa altistuu. Säteilyvalvonnan tuloksia julkaistaan STUKin internetsivuilla.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246
Annosrekisteri
Puhelin 09 759 88 247