Säteilymittaukset

Säteilymittauksia on tarpeen tehdä monessa eri paikassa ja monesta eri syystä. Mittareille ja mittausjärjestelmille asetettuja vaatimuksia on kerrottu ohjeessa ST 1.9.

Aina on kuitenkin huolehdittava siitä, että käytettävä mittari soveltuu mitattavana olevan säteilyn mittaamiseen ja se on asianmukaisesti kalibroitu ja että mittaustulos on riittävän luotettava kyseiseen tarkoitukseen.

Säteilymittauksia tehdään mm. työolojen ja työntekijöiden annostarkkailua varten, avaruussäteilylle altistavassa toiminnassa sekä terveydenhuollon säteilyn käytön laadunvarmistuksessa ja potilasannosten määrittämisessä. Säteilymittausten lisäksi säteilyaltistuksen määrittämiseen käytetään myös laskennallisia menetelmiä.

Ohje ST 1.9: Säteilytoiminta ja säteilymittaukset

Ohje ST 1.9: Säteilytoiminta ja säteilymittaukset

Ohjeessa esitetään mm. oleellisimmat vaatimukset säteilymittausten tarkkuudesta sekä säteilymittarien hyväksymisestä, kalibroinnista ja toimintakunnon tarkistamisesta sekä vaatimukset säteilytyötä tekevien työntekijöiden henkilökohtaisten säteilyannosten mittauspalveluille.
Tutustu ohjeeseen (Stuklex.fi)
Missä ja milloin on tarpeen mitata?

Missä ja milloin on tarpeen mitata?

Säteilymittauksissa käytettävän mittarin on sovelluttava mitattavana olevan säteilyn mittaamiseen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että mittaustulos on riittävän luotettava kyseiseen tarkoitukseen.
Lue lisää

Vaatimukset mittareille

Säteilymittareiden on oltava asianmukaisesti kalibroituja. Mittaria valittaessa on varmistuttava siitä, että mittarilla pystytään mittaamaan kyseistä säteilylaatua ja annosnopeutta.

STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät

Työpaikan hengitysilman radonpitoisuus määritetään STUKin hyväksymällä mittalaitteella.

Annosmittauspalveluiden ja radonmittalaitteiden hyväksyntä

Sekä annosmittauspalvelulle että annostarkkailuun käytettäville mittausmenetelmille on haettava kirjallisesti hyväksyntää Säteilyturvakeskukselta.

Mittanormaalitoiminta

Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on ylläpitää kansallisia mittanormaaleja, joilla varmistetaan säteilymittausten luotettavuus.

STUKin maksulliset palvelut

STUK toimii ionisoivan säteilyn kansallisena mittanormaalilaboratoriona. STUK ylläpitää säteilyn annossuureiden mittanormaaleja ja suorittaa palveluna säteilymittareiden kalibrointeja, säteilytyksiä, mittauksia ja testausta. Lisäksi STUK tekee tilauksesta ionisoimattoman säteilyn mittauksiin ja mittareihin tai tutkimuksiin liittyviä kalibrointi- ja testauspalveluja sekä säteilyn käyttöön liittyviä turvallisuusarviointeja.

PCXMC

PCXMC is a Monte Carlo computer program for calculating patients' organ doses and effective doses in medical x-ray examinations (radiography and fluoroscopy).