Säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

Säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen

Ilmoita säteilyturvallisuuspoikkeamasta Säteilyturvakeskukselle viivyttelemättä.

Vakavista säteilyturvallisuuspoikkeamista pitää ilmoittaa puhelimitse

 • virka-aikana 09 759 881 (Säteilyturvakeskuksen vaihde)
 • virka-ajan ulkopuolella 112 (Hätäkeskuksen yleinen hätänumero). Pyydä hätäkeskusta välittämään soittopyyntö Säteilyturvakeskuksen päivystäjälle.

Ilmoitusta antaessasi kerro mahdollisimman kattavasti seuraavat tiedot:

 • toiminnanharjoittajan nimi ja turvallisuusluvan numero
 • säteilyturvallisuusvastaavan nimi
 • ilmoituksen antajan nimi ja yhteystiedot
 • tapahtuma-aika ja -paikka
 • tapahtumaan liittyvät säteilylähteet
 • tapahtuman kuvaus
 • tiedot mahdollisesti altistuneista henkilöistä ja heille aiheutuneista säteilyaltistuksesta
 • arvio ympäristöön mahdollisesti vapautuneista radioaktiivisista aineista
 • välittömät toimet
 • ensiarviot tapahtuman syistä.

Puhelimitse tehty ilmoitus on vahvistettava viipymättä kirjallisesti. Muista kuin vakavista säteilyturvallisuuspoikkeamista voi ilmoituksen tehdä myös kirjallisesti.

Mitkä tapahtumat on ilmoitettava?

Säteilylain 130 §:n mukaan Säteilyturvakeskukselle on viipymättä ilmoitettava:

 1. säteilyturvallisuuspoikkeamasta, jonka seurauksena työntekijöiden tai väestön säteilyturvallisuus säteilyn käyttöpaikalla tai sen ympäristössä voi vaarantua
 2. merkittävästä suunnittelemattomasta lääketieteellisestä altistuksesta
 3. turvallisuuslupaa edellyttävän säteilylähteen katoamisesta, luvattomasta käytöstä ja hallussapidosta
 4. radioaktiivisen aineen merkittävästä leviämisestä sisätilaan tai ympäristöön
 5. muusta poikkeavasta havainnosta ja tiedoista, joilla voi olla olennaista merkitystä säteilyturvallisuuden kannalta.

Merkittävää suunnittelematonta lääketieteellistä altistusta on tapahtunut, jos:

 1. sädehoitolaitteella tuotetun elektroni- tai fotonisäteilyn aiheuttama annos potilaalle poikkeaa tai olisi voinut poiketa vähintään 25 % suunnitellusta kokonaisannoksesta
 2. sädehoitolaitteella tuotetun elektroni- tai fotonisäteilyn aiheuttama annos kahdelle tai useammalle peräkkäiselle potilaalle poikkeaa tai olisi voinut poiketa 5–25 % suunnitellusta kokonaisannoksesta
 3. potilaan saama aktiivisuus isotooppihoidossa poikkeaa tai olisi voinut poiketa vähintään 25 % suunnitellusta aktiivisuudesta
 4. kahden tai useamman peräkkäisen potilaan saama aktiivisuus isotooppihoidossa poikkeaa tai olisi voinut poiketa 10–25  % suunnitellusta aktiivisuudesta
 5. väärä potilas altistuu, kun lääketieteellisen altistuksen luokka on 1
 6. tutkimuksesta tai toimenpiteestä potilaalle tai väärälle  potilaalle aiheutuva efektiivinen annos on vähintään 10 mSv
 7. tutkimuksesta, toimenpiteestä tai hoidosta aiheutuu deterministinen haitta potilaalle ylimääräisen säteilyaltistuksen vuoksi
 8. ylimääräisen altistuksen aiheuttama sikiöön absorboitunut annos on yli 10 mGy
 9. vähintään 10 potilaalle aiheutuu systemaattinen ylimääräinen altistus ja yhden potilaan altistus on vähintään 50 % suunniteltua altistusta suurempi toiminnassa, jossa lääketieteellisen altistuksen luokka on 1 tai 2
 10. muu lääketieteellinen altistuminen, josta on tärkeää tiedottaa muille toiminnanharjoittajille vastaavan säteilyturvallisuuspoikkeaman välttämiseksi.

Yllä listattua vähäisemmät suunnittelemattomat lääketieteelliset altistukset voidaan ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle vuosittain kootusti. Näistä tapahtumista ei ole pakollista laatia tarkempaa selvitystä Säteilyturvakeskukselle, mutta toiminnanharjoittajan on käsiteltävä myös nämä tapahtumat.

Säteilyn käyttöön liittyviä säteilyturvallisuuspoikkeamia teollisuudessa ja tutkimuksessa ovat esimerkiksi:

 • kadonnut tai varastettu säteilylähde, laite tai kuljetuspakkaus
 • löytynyt säteilylähde, laite tai kuljetuspakkaus
 • gammaradiografialähteen vaurioituminen (esim. säteilylähteen irtoaminen tai juuttuminen ohjausputkeen)
 • vakava kontaminaatio
 • radioaktiivisten aineiden sallitut rajat ylittävä päästö
 • vuotava umpilähde
 • säteilylähteen suojuksen vaurioituminen (esim. tulipalossa)
 • turvallisuusmääräysten laiminlyöminen (esim. huoltomies menee siiloon säteilylähteen sulkimen ollessa auki)
 • säteilylähteen kuljetusta ei voida toimittaa perille.

Säteilyturvallisuuspoikkeamasta on laadittava selvitys

Toiminnanharjoittajan on tehtävä säteilyturvallisuuspoikkeamasta kirjallinen selvitys. Selvitykseen on sisällytettävä Tee ilmoitus viivyttelemättä -kohdassa listatut  tiedot täydennettynä tapahtuman tai havainnon yksityiskohdilla sekä tarkemmat tiedot säteilyturvallisuuspoikkeamaan johtaneista syistä ja aiheutuneista seurauksista. Lisäksi selvityksessä on esitettävä toimenpiteet vastaavien säteilyturvallisuuspoikkeamien estämiseksi. Kirjallinen selvitys on toimitettava Säteilyturvakeskukseen viipymättä.

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevista poikkeavista tapahtumista tulee tehdä myös vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valviralle).

Miksi säteilyturvallisuuspoikkeamista on ilmoitettava?

Velvoite säteilyturvallisuuspoikkeamien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle on annettu Säteilylain 130 §:ssä. Säteilyturvakeskus tilastoi Suomessa sattuneet säteilyturvallisuuspoikkeamat ja julkaisee niistä yhteenvetoja ja analyyseja. Säteilyturvallisuuspoikkeamien tilastointi ja analysointi tehdään oppimisen tueksi, jotta vastaavat tapahtumat voitaisiin välttää tulevaisuudessa. Yhteenvetoja säteilyturvallisuuspoikkeamista on esimerkiksi säteilyn käytön vuosiraporteissa. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA raportoi jäsenmaissaan tapahtuneista säteilyturvallisuuspoikkeamista. Myös Suomessa tapahtuneet merkittävät säteilyturvallisuuspoikkeamat raportoidaan IAEA:lle.

Jaa tämä sivu
Lomake: Kirjallinen ilmoitus poikkeavasta tapahtumasta säteilyn käytössä

HUOM! Vakavassa tilanteessa ilmoitus on tehtävä puhelimitse. *Pakollinen tieto

Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Kenttä on pakollinen.
Syötä laskutehtävän vastaus numeroina alla olevaan kenttään. Laskutehtävän tarkoituksena on estää koneellinen roskapostitus.