Poikkeaviin tapahtumiin varautuminen

Säteilyn käyttöön liittyviin poikkeaviin tapahtumiin on varauduttava jo ennakolta.

Toiminnan harjoittajan velvollisuudet

Vastuu säteilyn käytön turvallisuudesta kuuluu toiminnan harjoittajalle, siksi jo normaalin toiminnan aikana on varauduttava säteilyturvallisuutta vaarantaviin poikkeaviin tapahtumiin. Tämän takia toiminnan harjoittajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että

 • mahdolliset poikkeavat tapahtumat tunnistetaan ja niiden riskit arvioidaan
 • poikkeavan säteilyaltistuksen vaara minimoidaan
 • poikkeava säteilyaltistus havaitaan, syyt selvitetään ja tarvittaessa ryhdytään viivytyksettä korjaaviin toimiin.

Muita toiminnan harjoittajan vastuulla olevia huolehdittavia seikkoja ovat muun muassa

 • vahvistaa käytettävät menetelmät turvajärjestelyjen, säteilylaitteiden ja muiden säteilylähteiden valvontaa ja säännöllistä tarkastamista ja testausta varten, jotta havaitaan sellainen suorituskyvyn huononeminen, joka voisi johtaa poikkeaviin tapahtumiin
 • varmistaa, että säteilylaitteiden ja muiden säteilylähteiden huollot, tarkastukset ja testaukset tehdään asianmukaisesti säteilyturvallisuusmääräyksiä noudattaen ja aiheuttamatta tarpeetonta altistumista säteilylle
 • vahvistaa menettelyt, joilla turvallisuutta vaarantavat epätavalliset toiminnot havaitaan nopeasti ja tarvittavat korjaustoimet tehdään viipymättä
 • antaa toimintaohjeet  mahdollisia ennakoitavissa olevia poikkeavia tapahtumia varten
 • antaa työntekijöille tarvittava opastus ja välineet, jotka ovat tarpeen mahdollisten poikkeavien tapahtumien aiheuttaman säteilyaltistuksen rajoittamiseksi
 • ohjeistaa poikkeavien tapahtumien raportointikäytännöt ja vahingoista oppimiseen tähtäävät menettelytavat
 • varmistaa, että radioaktiiviset aineet otetaan huomioon säteilyn käyttöpaikan pelastus- ja turvallisuussuunnitelmassa.
 • vahvistaa turvallisuustoimien säännölliset arviointi- ja seurantamenettelyt.
 • pitää kirjaa vastuullaan olevista säteilylaitteista ja säteilylähteistä, niiden sijainnista, hankinnoista ja luovutuksista.

Kattavammin toiminnan harjoittajan velvollisuudesta varautua poikkeaviin tapahtumiin on kirjoitettu ohjeessa ST 1.6.

Riskien arviointi

Toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseksi ja kartoittamiseksi tulee etukäteen arvioida esimerkiksi seuraavia asioita:

 • mahdollisen poikkeavan tapahtuman todennäköisyys
 • säteilylle mahdollisesti altistuvien ihmisten määrä ja heille aiheutuva säteilyaltistus
 • säteilysuojeluun tai säteilyturvallisuuteen liittyvien rakenteiden, järjestelmien ja prosessien pettämisen mahdollisuus ja seuraukset
 • organisaation ulkopuolisessa tai omassa toiminnassa tapahtuvien muutosten mahdollinen vaikutus säteilyturvallisuuteen
 • säteilysuojauksiin tai turvallisuustoimiin suunniteltujen muutosten vaikutukset.

Toiminnasta riippuen voi olla myös tarpeen arvioida

 • tekijät, jotka voivat johtaa radioaktiivisten aineiden päästöihin ja toimet, joilla ne estetään tai havaitaan
 • suojarakenteiden mahdollisesta vaurioitumisesta aiheutuvasta päästöstä aiheutuva suurin mahdollinen radioaktiivisten aineiden aktiivisuus ympäristössä
 • tekijät, jotka voivat johtaa vähäiseen, mutta jatkuvaan radioaktiivisten aineiden päästöön ja toimet, joilla estetään tai havaitaan sellaiset päästöt
 • tekijät, jotka voivat aiheuttaa säteilykeilan kytkeytymisen päälle vahingossa ja toimet, joilla se estetään ja havaitaan
 • kuinka hyvin korvaavat, toisistaan riippumattomat turvajärjestelmät rajoittavat mahdollisen säteilyaltistuksen todennäköisyyttä ja suuruutta.

Määräajoin ja merkittävien muutosten jälkeen voi olla tarpeen tehdä seuraavia lisäarviointeja:

 • käyttökokemukset ja muu tieto vahingoista, virheistä ja poikkeavista tapahtumista, jotka olisivat saattaneet johtaa altistumiseen
 • huomattavat säteilylähteisiin, niiden sijaintiin tai toimintaan tehtävät muutokset tai huoltotoimet
 • merkittävät muutokset toiminnassa tai ohjeistuksessa.

Riskien arvioinnin tulokset pitää dokumentoida ja tuloksia pitää arvioida tarvittavista korjaustoimista päättämiseksi. Jos riskien arvioinnin seurauksena tai muuten todetaan, että suojausten parantaminen tai muut turvallisuutta parantavat toimet ovat tarpeen, myös toimien vaikutukset arvioidaan huolellisesti. Jos kaikkia turvallisuuden parantamistoimia ei voida kerralla toteuttaa, niiden kiireellisyys olisi arvioitava.

Säteilylähteet ja niiden sijoitus

Säteilylaitteet ja muut säteilylähteet on pyrittävä suunnittelemaan, rakentamaan ja huoltamaan niin, että onnettomuudet ja poikkeavat tapahtumat voidaan estää mahdollisimman tehokkaasti ja että mahdollisissa poikkeavissakin tapahtumissa vahingot ja säteilyaltistus voidaan rajoittaa mahdollisimman vähäisiksi käytännöllisin keinoin ja kohtuullisin kustannuksin.

Säteilylaitteiden ja muiden säteilylähteiden valinnassa ja sijoituksessa sekä käyttötilojen suunnittelussa otetaan huomioon:

 • tekijät, joilla estetään säteilylähteiden vaurioituminen tai joutuminen asiattomien haltuun
 • tekijät, jotka vaikuttavat työntekijöiden ja väestön säteilyaltistukseen, esimerkiksi ilmastointi, säteilysuojaukset ja etäisyydet oleskelutiloista.

Säteilylähteiden sijoituspaikalla on erityisesti merkitystä, jos käytetään tai varastoidaan suuria määriä radioaktiivisia aineita tai jos toiminnassa on mahdollista tapahtua radioaktiivisten aineiden päästöjä. Tällöin voi olla tarpeen laatia erityiset toteuttamiskelpoiset suojautumissuunnitelmat ja ohjeistaa suojaustoimet huolellisesti. Tarkemmin säteilylähteiden sijoituksesta on kerrottu ohjeessa ST 1.10.

Turvajärjestelyt

Toimia, joilla estetään säteilylähteen joutuminen lainvastaisen toiminnan kohteeksi, kuten säteilylähteen vahingoittaminen tai käyttäminen vahingoittamistarkoituksessa, kutsutaan turvajärjestelyiksi. Turvajärjestelyt on huomioitava kaikessa turvallisuusluvan alaisessa säteilyn käytössä ja ne on suhteutettava lähteiden vaarallisuuteen ja toiminnan laatuun. Turvajärjestelyt on toteutettava säteilyturvallisuustoimien kanssa yhtenä kokonaisuutena siten, että saavutetaan molemmat näkökulmat huomioonottava paras kokonaisratkaisu. Käytännön turvajärjestelyihin kuuluu muun muassa, että

 • säteilylähteille ja -laitteille tehdään tarkastukset, vastaanotot, luovutukset ja niistä pidetään kirjaa
 • säteilylähteet suojataan rakenteellisilla esteillä
 • järjestetään kulunvalvonta.

Toiminnasta riippuen voi olla myös tarpeen

 • laatia turvajärjestelysuunnitelma
 • huolehtia tietoturvallisuudesta
 • ottaa käyttöön hälytysjärjestelmä.

Tarkemmin turvajärjestelyistä on kerrottu ohjeessa ST 1.11.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246