Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Radiotaajuista eli RF-säteilyä (engl. radio frequency) tuottavien hoitolaitteiden altistuksen arvioiminen edellyttää tietoa laitteen tuottamasta energiasta tai tehosta sekä hoitopään koosta. Säteilylain (859/2018) mukaan Säteilyturvakeskus (STUK) voi määrätä kauneudenhoidoissa käytettäviä altistuksen raja-arvoja. Nämä raja-arvot on määritelty STUKin määräyksessä (S/5/2018). RF-säteilyä tuottavien laitteiden osalta hoidoissa on sallittua käyttää viisinkertaista altistusta verrattuna väestölle säädettyyn raja-arvoon ilman, että toimenpiteen vaatisi erillistä selvitystä turvallisuudesta.

Alla esitetyt laskelmat on laskettu käyttäen STUKin määräyksessä sallittuja raja-arvoja. Nämä ovat 10 W/kg päälle ja vartalolle sekä 20 W/kg raajoille.

Tarkasteltavan tilavuuden arvioiminen

STUKin määräyksessä esitetyt altistuksen raja-arvot on ilmoitettu 10 gramman kuutiomaiselle kudosmassalle. 10 gramman kudosmassa vastaa noin 10 cm³ tilavuutta. Kuution särmän pituus on tällöin noin 2,15 cm. Jos tarkasteltavan hoitopään elektrodin pituus tai halkaisija on enintään 2,15 cm, laskennassa käytetään 10 gramman kudosmassaa. Mikäli elektrodin pituus tai halkaisija on suurempi kuin 2,15 cm, tilavuudeksi määritetään elektrodin pituuden tai halkaisijan kolmas potenssi.

Esimerkki 1:

Elektrodin halkaisija on 3 cm => 3³ cm³ = 27 cm³ = 27 g. Kudosmassa muutetaan grammoista kilogrammoiksi: 27 g = 0,027 kg.

Esimerkki 2:

Elektrodin pituus on 1,5 cm => 1,5³ cm³ = 3,4 cm³ = 3,4 g. Massa on alle 10 g, joten massana käytetään 10 g = 0,01 kg.

Jatkuvaa tehoa tuottavat laitteet (yksikkö W, W/cm², W/cm³)

Kun tunnetaan laitteen tuottama teho, voidaan laskea tehotiheys painoyksikköä kohden.

Esimerkki 1:

Hoitolaitteen RF-enimmäisteho on 50 W ja ympyränmuotoisen elektrodin halkaisija on 3 cm:
Lasketaan hetkellinen SAR-arvo: 50 W / (3 cm)³ = 1,85 W/cm³ = 1,85 W/g = 1850 W/kg
Lasketaan kuinka kauan hoitopäätä saa pitää samassa kohdassa: (10 W/kg x 360 s) / 1851 W/kg = 1,9 s

Lasketaan millä nopeudella hoitopäätä tulee liikuttaa: 3 cm / 1,9 s = 1,5 cm/s

Käytännössä 1,9 s altistusaika tarkoittaa sitä, että hoitopäätä pitää liikuttaa koko ajan. Esimerkissä hoitopään halkaisija on 3 cm, jolloin hoitopään liikenopeuden tulee olla vähintään 1,5 cm/s. Ottaen huomioon, että hoitopää ei saa 6 minuutin aikana palata samaan paikkaan, laitteen määräyksen mukainen ja turvallinen käyttö edellyttää ehdottomasti käyttöohjeistusta.

Esimerkki 2:

Hoitolaitteen RF-enimmäisteho on 10 W ja hoitopään koko on 1,5 cm x 1,5 cm:
Lasketaan hetkellinen SAR-arvo 10 W / 10 g = 10 W / 0,01 kg = 1000 W/kg.
Lasketaan kuinka kauan hoitopäätä saa pitää samassa kohdassa: (10 W/kg x 360 s) / 1000 W/kg = 3,6 s
Lasketaan kuinka nopeudella hoitopäätä tulee liikuttaa: 1,5 cm / 3,6 s = 0,4 cm/s

Esimerkissä 2 hoitopään koko on niin pieni, että laskennassa käytetään 10 g kudosmassaa. 3,6 s enimmäisaika altistukselle ja 0,4 cm/s liikenopeus mahdollistavat turvallisen hoidon riittävällä ohjeistuksella.

Jos ilmoitettu yksikkö on W/cm², täytyy ensin laskea hoitopään teho kertomalla tehotiheys (W/cm²) hoitopään pinta-alalla (cm²). Jos ilmoitettu yksikkö on W/cm³, on tiedettävä miten tilavuus on määritetty. Tämä tieto täytyy selvittää laitteen valmistajalta.

Pulssienergiaa tuottavat RF-laitteet (yksikkö J, J/cm², J/cm³)

SAR-arvo määritetään yksikössä W/kg, joten energia (yksikkö J) on muutettava tehoksi (W) jakamalla laitteen energia 360:lla (6 minuuttia ilmaistu sekunteina).

Jos ilmoitettu yksikkö on J/cm², täytyy ensin laskea hoitopään energia kertomalla energiatiheys (J/cm²) hoitopään pinta-alalla (cm²). Jos ilmoitettu yksikkö on J/cm³, on tiedettävä miten tilavuus on määritetty. Tämä tieto täytyy selvittää laitteen valmistajalta.

Esimerkki:

Energiatiheys on 20 J/cm² ja hoitopään koko 3 cm x 2 cm (pinta-ala 6 cm²):
Lasketaan yhden pulssin energia 20 J/cm² x 6 cm² = 120 J
Muutetaan yhden pulssin energia 6 minuutin keskimääräiseksi tehoksi 120 J / 360 s = 0,33 W
Lasketaan tehotiheys: 0,33 W / (3 cm)³ = 0,0123 W/cm³ = 0,0123 W/g = 12,3 W/kg

Tällainen hoitopää ylittää määräyksen altistuksen raja-arvon (10 W/kg) pään ja vartalon alueilla, joten sitä ei saa käyttää tällä energiatiheydellä kauneudenhoidoissa, jos hoito kohdentuu pään tai vartalon alueelle. Raajojen alueella voidaan antaa yksi pulssi 6 minuutin ajanjaksolla. Laitteen syöttämä energiatiheys saa mainitun kokoisella hoitopäällä olla enintään 16 J/cm² pään ja vartalon alueilla. Lisäksi ohjeistuksella tulee varmistaa, että samaan kohtaan annetaan ainoastaan yksi pulssi 6 minuutin aikana.

Ohjeet

Mikäli laite ylittää enimmäisteholla tai -energialla asetuksen STUKin määräyksen määrittämät altistuksen raja-arvot, tulee laitteen käytölle olla ohjeet, joita noudattamalla pysytään määräyksen määrittämien raja-arvojen sisällä. Ohjeissa tulee eritellä, mitä hoitopäätä ohje koskee (jos on useita käytössä), käytettävä enimmäisteho tai -energia, hoidon kesto (esimerkiksi arvioitu pinta-ala ja hoitoaika tai hoitopään liikenopeus) sekä se, kuinka sovelletaan asetuksen 6 minuutin tarkasteluaikaa.

Mikäli laitteen pienin teho- tai energiatiheys on sellainen, että edes ohjeistuksella toimenpidettä ei kyetä tekemään turvallisesti, laitetta ei saa käyttää kauneudenhoidossa. Jos laitteen enimmäisteho tai -energia on niin suuri, että hoito tällaisilla asetuksilla aiheuttaa välittömän vaaran, laitetta ei saa käyttää kauneudenhoidossa.