Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Tietoa kauneudenhoitoalan ammattilaiselle

Tietoa kauneudenhoitoalan ammattilaisille

Kauneudenhoitopalveluissa, joissa käytetään ionisoimatonta säteilyä, toiminnanharjoittajan on varmistauduttava siitä, että palvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle. Hoitojen turvallisuus on aina yksinomaan palveluntarjoajan vastuulla. Hoitojen turvallisuutta arvioidaan ensisijaisesti laitteen tuottaman säteilytehon perusteella. Liian tehokkaan kauneudenhoitolaitteen käyttö ei ole sallittua terveydenhuollon yksiköiden ulkopuolella. Kauneudenhoitoalan ammattilaisen onkin syytä tutustua huolellisesti tämän sivun sisältöön ennen säteilevän hoitolaitteen hankintapäätöstä.

Useat kosmeettiset hoidot perustuvat ihon tai kehon säteilyttämiseen. Käytettyjä säteilytekniikoita ovat muun muassa lasersäteily, radiotaajuinen sähkömagneettinen säteily (RF, engl. radio frequency), valoimpulssit (IPL, engl. intense pulsed light), ultraääni, infrapunasäteily ja ultraviolettisäteily. Tehokkailla laitteilla tehtäviin hoitoihin liittyy riskejä muun muassa palovammoista ja arpeutumisesta.

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 5 § mukaan toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Hoidon turvallisuus on aina yksinomaan palveluntarjoajan vastuulla.

Säteilevän kauneudenhoitolaitteen hankinta ja altistuksen arviointi

Kauneudenhoitolaitteen hankinta vaatii huolellisuutta ja laitteen säteilyturvallisuudesta on syytä varmistua ennen hankintapäätöstä. Laitteen tuottama säteily ei saa ylittää lainsäädännön väestölle määrittämiä altistuksen raja-arvoja. Liian tehokas hoitolaite voidaan määrätä käyttökieltoon.

Säteilylainsäädännöllä pyritään takaamaan säteilyn käytön turvallisuus. Ionisoimatonta säteilyä hyödyntävien kauneudenhoitopalvelujen tapauksessa rajoitetaan laitteiden kehoon kohdistamaa säteilyaltistusta raja-arvojen avulla. Useimmissa tapauksissa säteilyaltistus on suoraan riippuvainen laitteen tuottamasta säteilytehosta. Tämän vuoksi suuren säteilytehon tuottamiseen kykenevien laitteiden käyttö on sallittua vain terveydenhuollon yksiköissä. Säteilyturvakeskuksen (STUK) suorittamassa säteilyn käytön valvonnassa muualla kuin terveydenhuollon toiminta- tai palveluyksiköissä havaitut liian suuren säteilytehon tuottavat hoitolaitteet voidaan määrätä käyttökieltoon.

Kauneudenhoidossa käytettävien hoitolaitteiden tulee täyttää kansallisen lainsäädännön vaatimukset

EU-alueella ei ole yhtenäistä säteilylainsäädäntöä. Kaikille kauneudenhoitolaitteille ei ole olemassa laitestandardeja, joilla vaatimustenmukaisuuden voi osoittaa.

Ionisoimattoman säteilyn valvonta perustuu pääsääntöisesti säteilylakiin (859/2018) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta (1045/2018). STUKin määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä (S/11/2021) sisältää joitain muutoksia sovellettaville altistuksen raja-arvoille.

STM:n asetuksessa on määritetty säteilyaltistuksen raja-arvot sähkömagneettisille kentille, optiselle säteilylle sekä ultraäänelle. Optisella säteilyllä asetuksessa tarkoitetaan näkyvää valoa sekä ultravioletti-, infrapuna- ja lasersäteilyä.

Asetuksen mukaisia raja-arvoja ei sovelleta altistumiseen, jossa ionisoimaton säteily kohdistetaan ihmiseen tarkoituksellisesti lääkärin määräämässä tutkimus- tai hoitotoimenpiteessä tai lääkärin valvomassa asianmukaisesti hyväksytyssä tieteellisessä tutkimuksessa. Terveydenhuollon toiminta- ja palveluyksiköissä tapahtuvaa toimintaa valvovat yhteistyössä paikalliset aluehallintovirastot sekä Valvira.

Säteilyturvakeskus voi pyytää selvityksen toiminnasta

Mikäli Säteilyturvakeskus (STUK) epäilee, että kauneudenhoidossa käytetään ionisoimatonta säteilyä siten, että säteilyaltistuksen raja-arvot ylittyvät, voi STUK pyytää toiminnanharjoittajalta selvitystä asiasta.

Säteilylain 162 §:n mukaan kauneudenhoitopalveluissa altistus saa olla raja-arvoa suurempi ainoastaan, mikäli on luotettavasti osoitettavissa, että toimenpide ei aiheuta haitallisia kudosvaurioita tai muutoksia elintoiminnoissa. Osoitus vaaditaan, jos STUKin määräyksen raja-arvot, tai määräyksen raja-arvojen puuttuessa, STM:n asetuksen raja-arvot ylittyvät hoitotoimenpiteen aikana. Mikäli erillistä osoitusta toimenpiteen turvallisuudesta ei ole, tulee hoitotoimenpiteissä noudattaa STM:n asetuksessa tai STUKin määräyksessä säädettyjä altistuksen raja-arvoja.

Mikäli hoitotoimenpiteen aikana STM:n asetuksen altistuksen raja-arvot ylittyvät, mutta altistus alittaa STUKin määräyksen raja-arvot, on toiminnanharjoittajan tiedotettava asiakasta toimenpiteeseen liittyvistä riskeistä ennen toimenpiteen suorittamista. Lisäksi toimenpiteeseen liittyvät kontraindikaatiot eli vasta-aiheet tulee määritellä kirjallisesti ennen hoitolaitteen käyttöönottoa. STUKin määräys voi sisältää myös muita lisävaatimuksia käytettävästä säteilylajista riippuen.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä: