Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Laseresitykset

Suuritehoisen laserlaitteen käyttöön vaaditaan Säteilyturvakeskuksen lupa.

Suuritehoisen laserlaitteen (laserluokat 3B ja 4) käyttöön valotehosteena, mainoksessa, taideteoksessa tai muussa näihin rinnastettavassa esityksessä tai pelissä, on oltava Säteilyturvakeskuksen lupa, jos väestö voi oleskella laitteen käyttöpaikalla tai tilassa, jossa lasersäteet kulkevat. Lupa myönnetään, jos toiminnassa käytetään vaatimusten mukaisia laitteita ja toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti. Säteilyturvakeskus voi liittää lupaan turvallisuuden varmistamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja kuten lupa-asiaan liittyvän tarkastuksen.

Tarkemmat määräykset lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista on esitetty säteilylain nojalla annetussa Säteilyturvakeskuksen määräyksessä suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä, STUK S/10/2021.

Lupahakemuksessa on esitettävä tiedot luvan hakijasta sekä suuritehoisesta laserlaitteesta ja sen suunnitellusta käytöstä. Hakemuksesta on käytävä ilmi, haetaanko määräaikaista vai toistaiseksi voimassa olevaa lupaa, asennetaanko laite kiinteästi yhteen paikkaan vai siirretäänkö sitä paikasta toiseen, käytetäänkö lasereita sisällä vai ulkona ja onko tarkoitus suunnata säteitä taivaalle tai yleisöön. Toimintaa varten on laadittava riskiarvio, jossa on arvioitava suuritehoisen laserlaitteen käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat ja niistä aiheutuva potentiaalinen altistus. Lisäksi on esitettävä toimenpiteet säteilyturvallisuuspoikkeamien estämiseksi ja suunnitelma niiden varalta.

Lupahakemuksessa on nimettävä laserin käytön vastuuhenkilö sekä tiedot hänen laserturvallisuuteen liittyvästä koulutuksestaan ja kokemuksestaan.

Lupahakemukset pyritään käsittelemään 30 päivän kuluessa. Lupa ja lupa-asiaan liittyvä tarkastus ovat maksullisia ja niistä perittävät maksut on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Toistaiseksi voimassa olevan luvan valvontamaksuista on säädetty säteilylaissa.

Luvan haltijan on ilmoitettava määräyksessä STUK S/10/2021 (Stuklex.fi) vaaditut tiedot suuritehoisen laserlaitteen käytöstä Säteilyturvakeskukselle viimeistään viisi päivää ennen laitteen aiottua käyttöajankohtaa.

Ilmailulain mukaisesti ulkoilmalasertoimintaa suunnittelevan toimijan tulee ilmoittaa suunnitellusta lasertoiminnasta Fintraffic Lennonvarmistus Oy:lle, joka tekee arvion laserin vaikutuksesta ilmaliikenteelle. Fintraffic Lennonvarmistus Oy antaa lausunnon asiakkaan pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää Fintraffic Lennonvarmistus Oy:lle 10 viikkoa ennen suunniteltua käyttöä.

Säteilylain mukaisesti toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että suuritehoisen laserlaitteen käytön omavalvonta on järjestetty toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävästi. Altistumisraja-arvojen suojaamasta alueesta ja tarpeesta mitata lasersäteilyä tällä alueella on säädetty Säteilyturvakeskuksen määräyksessä.

Suuritehoisen laserlaitteen käyttöön yleisöesityksissä on kirjoitettu opas, joka kertoo tarkemmin laserin käytön vaatimuksista, luvan hakemisesta ja laserin käytöstä ilmoittamisesta.

Suuritehoisen laserlaitteen käyttö yleisöesityksissä (STUKin opas 7.5.2021) (pdf)

Lomake lupahakemukselle ja ilmoitukselle suuritehoisen laserin käyttöön

Lomake täytetään ilman kirjautumista, jolloin sitä ei voi tallentaa keskeneräisenä myöhempää täydentämistä varten. PDF-kopion hakemuksesta voi tallentaa omaan käyttöön ennen lomakkeen lähettämistä Säteilyturvakeskukselle. Lomakepalvelun tukemat selaimet ovat Chrome, Firefox, Edge ja Safari (versio 9+). Käyttäjän tulee sallia javascript ja evästeet. Jos STUKin lomakepalvelu ei ole käytettävissä, lomakkeet voi lähettää kirjeitse osoitteeseen: Säteilyturvakeskus, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa.

Laserasiantuntijoiden yhteistä sähköpostiosoitetta laserlupa (at) stuk.fi voi käyttää lisätietopyyntöihin.

Lupa suuritehoisen laserlaitteen käyttöön

Toiminnanharjoittaja Päätös voimassa asti
Cyber Solutions Finland Oy Toistaiseksi voimassaoleva
Henry Geitel Toistaiseksi voimassaoleva
JT-Laser Oy Toistaiseksi voimassaoleva
Jyväs Media Oy Toistaiseksi voimassaoleva
Klosse J. Wistbacka Toistaiseksi voimassaoleva
Laserimage AB Toistaiseksi voimassaoleva
Mixa.fi Toistaiseksi voimassaoleva
Oy Pyroman Finland Ltd Toistaiseksi voimassaoleva
Sillanpää Juha Toistaiseksi voimassaoleva
ST Sportservice GmbH Toistaiseksi voimassaoleva
Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry Toistaiseksi voimassaoleva
Topwork OÜ Toistaiseksi voimassaoleva
Xiter Ab Toistaiseksi voimassaoleva
XYZ Dezigns Oy Toistaiseksi voimassaoleva