Säteilylainsäädäntö uudistuu

Säteilylainsäädäntö uudistuu. EU:n vuonna 2013 uudistaman säteilyturvallisuusdirektiivin vaatimukset pannaan täytäntöön Suomen kansallisissa säädöksissä. Samalla uudistetaan koko säteilylainsäädäntö: säteilylaki, asetukset sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeet, jotka korvataan STUKin sitovilla määräyksillä ja STUKin ohjeilla. Uuteen säädöstöön sisältyy säteilylain lisäksi yksi valtioneuvoston asetus, kaksi STM:n asetusta sekä arviolta yhdeksän STUKin määräystä.

Uusimmat versiot laki- ja asetusluonnoksista

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt

Säteilyturvakeskuksen lausuntopyynnöt löytyvät lausuntopalvelu.fi -palvelusta.

 

Päättyneet STUKin lausuntopyynnöt

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteet

Säteilyturvallisuusasiantuntijan ja säteilyturvallisuusvastaavan roolit ja pätevyysvaatimukset

Säteilylainsäädännön uudistamisen yhteydessä myös säteilytoimintaan osallistuvan henkilöstön pätevyys- ja koulutusvaatimuksia uudistetaan. Uusi ammattikunta tulee olemaan säteilyturvallisuusasiantuntija (STA), jonka asiantuntemusta käytetään väestöä ja työntekijöiden säteilysuojelua koskevissa asioissa.

Toiminnanharjoittajan on myös nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), joka valvoo toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelujärjestelyiden toteuttamista. STV:n kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät ovat pitkälti samoja kuin nykyisellä säteilyturvallisuudesta vastaavalla johtajalla. Käytännössä STV korvaa jatkossa nykyisen lain mukaisen vastaavan johtajan.

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Edellytyksenä STA:n pätevyyden saamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta.  STA:n on oltava toimivaltaisen viranomaisen tunnustama.

Terveydenhuolto ja eläinlääketiede

Sairaalafyysikko voi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana ilman erillistä hyväksyntää Säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä -osaamisalalla.

Teollisuus, tutkimus ja ydinenergian käyttö

STA:n kelpoisuutta osoittavaa todistusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisalalle voi hakea säteilyturvaneuvottelukunnalta (STN) 6 kuukauden kuluessa uuden säteilylain voimaantulosta. Sitä voivat hakea vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja vähintään 24 kuukautta siirtymäsäännöksessä säädetyissä tehtävissä toimineet. Tämän jälkeen kelpoisuutta osoittavaa todistusta voi hakea Säteilyturvakeskukselta (STUK).

Tarkempaa ohjeistusta pätevyys- ja koulutusvaatimuksista, hakuprosessista sekä hakemuksen mukana toimitettavista liitteistä tulee STUK:n www-sivuille, kun laki on vahvistettu.

Päätös ja sen perusteella annettava kelpoisuustodistus on maksuton sinä aikana, kun sitä haetaan STN:ltä (siirtymäaika). Tämän jälkeen päätöksestä ja todistuksesta veloitetaan valvontahinnaston mukainen maksu.

Lisätietoja STA:n kelpoisuustodistuksen hakemisesta antaa:

STN:n sihteerit
Maaret Lehtinen, maaret.lehtinen(at)stuk.fi, 09 7598 8244
Kaisa Vaaramaa, kaisa.vaaramaa(at)stuk.fi, 09 7598 8521

Jaa tämä sivu