Säteilysuojelukoulutus

Säteilysuojelukoulutus

Turvallisen säteilyn käytön edellytyksenä on, että säteilyä käyttävillä ja myös muulla tavoin toimintaan osallistuvilla työntekijöillä on tehtäviensä vaatima koulutus ja asiantuntemus. Tarvittaessa toiminnanharjoittaja järjestää toimipaikkakoulutusta ja tehtäväkohtaista opastusta.

Säteilyturvallisuusvastaavan ja säteilyturvallisuusasiantuntijan ja muiden säteilytoimintaan osallistuvien henkilöiden  toimintatyyppikohtaisista osaamisaloista, osaamisvaatimuksista, työkokemuksesta sekä säteilytoimintaan osallistuvan työtekijän täydennyskoulutuksesta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä.

Säteilylle altistaviin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin lähetteitä antavan lääkärin, toimenpiteestä vastaavan lääkärin ja toimenpiteen suorittajan koulutus- ja pätevyysvaatimukset on annettu säteilylaissa ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoitavasta säteilystä.

Terveydenhuollon perus- ja jatkokoulutus

Yliopistot, korkeakoulut sekä muut oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot antavat ammatilliseen perus- ja jatkokoulutukseen sisältyvää säteilysuojelukoulutusta. Ne antavat myös pätevöittävää koulutusta säteilyturvallisuusvastaaville ja säteilyturvallisuusasiantuntijoille, säteilyyn perehtyneille työterveyslääkäreille ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoille.

Koulutusvelvoitteet ja toimintatyyppikohtaiset vaatimukset

Säteilyturvallisuusvastaava  ja säteilyturvallisuusasiantuntija

Säteilyturvallisuusvastaavalla on oltava toimintatyyppikohtaisen osaamisalan  mukainen pohjakoulutus, säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus. Säteilyturvallisuusvastaavan toimintatyyppikohtaisista osaamisaloista, osaamisvaatimuksista ja työkokemuksesta on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä. Säteilyturvallisuusvastaavan ja säteilyturvallisuusasiantuntijan koulutusta voivat järjestää yliopistot ja korkeakoulut. Säteilyturvallisuusvastaan koulutusta voivat järjestää myös muut koulutusorganisaatiot, joilla on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä.

Säteilyä käyttävät työntekijät

Toiminnan harjoittaja varmistaa työn alkaessa, että työntekijän pätevyys täyttää annetut vaatimukset. Koulutusta koskevat vaatimukset ja terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelukoulutusta koskevat tarkemmat vaatimukset on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä.

Toiminnan harjoittaja huolehtii myös säännöllisestä säteilysuojelun täydennyskoulutuksesta. Täydennyskoulutusta tarvitsevat kaikki säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvat henkilöt. Täydennyskoulutuksen sisältö ja määrä riippuu henkilön tehtävästä.

Täydennyskoulutus voi olla ohjattua opetusta (ryhmätyötä, demonstraatioita, ohjattua käytännön harjoitusta) tai osallistumista koulutustilaisuuksiin.
Säteilysuojelun täydennyskoulutusta järjestävät toiminnan harjoittajat, ammatilliset yhdistykset ja järjestöt sekä koulutusorganisaatiot. Ammatillisen koulutuksen perus- ja jatkokoulutuskurssit soveltuvat usein myös työssä olevien henkilöiden täydennyskoulutukseksi.

Täydennyskoulutuksen toteutumista valvoo Säteilyturvakeskus.

Asiantuntijat

Vaativa säteilytoiminta voi edellyttää, että toiminnan harjoittajalla on käytettävissä nimetty säteilyturvallisuusasiantuntija. Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuusvaatimuksista ja käyttämisestä on säädetty Säteilylaissa ja Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä.

Terveydenhuollon säteilyn käytön lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalla on Säteilylain mukaisesti oltava sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus. Lisäksi lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan on oltava perehtynyt asiantuntijatehtäviin sillä pätevyysalalla, johon hänet nimetään.

Työntekijöiden terveydentilan seurantaa suorittava lääkäri

Terveydentilan seurantaa suorittavan lääkärin on lain 170/2017 mukaan oltava laillistettu lääkäri (säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri), jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa ja joka on perehtynyt työterveyshuoltoon ja säteilyn haitallisiin terveysvaikutuksiin. Lääkärin pätevyyden toimia säteilytyöntekijöiden luokkaan A säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä toteaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Lisätietoja hakemisesta säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi antaa Valvira. Valvira merkitsee lääkärien pätevyydet Terhikki-rekisteriin ja pitää saatavilla luetteloa hyväksyttävistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä.

Lähettävät ja toimenpiteestä vastaavat lääkärit terveydenhuollossa

Säteilylle altistavasta toimenpiteen oikeutuksesta päättää ensi kädessä lähettävä lääkäri. Tämän vuoksi lähettävällä lääkärillä tulee olla perustiedot ionisoivan säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja potilaan säteilyaltistuksesta eri toimenpiteissä. Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri varmistaa säteilylle altistavan toimenpiteen oikeutuksen, viime kädessä päättää sen tekemisestä ja vastaa siitä, että potilaalle aiheutuva säteilyaltistus on optimoitu.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246