Säteilysuojelukoulutus

Turvallisen säteilyn käytön edellytyksenä on, että säteilyä käyttävillä ja myös muulla tavoin toimintaan osallistuvilla työntekijöillä on tehtäviensä vaatima koulutus ja asiantuntemus. Tarvittaessa toiminnanharjoittaja järjestää toimipaikkakoulutusta ja tehtäväkohtaista opastusta.

Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan ja muiden säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvien henkilöiden pätevyys- ja koulutusvaatimukset on vahvistettu ohjeessa ST 1.8.

Säteilylle altistaviin lääketieteellisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin lähetteitä antavan lääkärin, toimenpiteestä vastaavan lääkärin ja toimenpiteen suorittajan koulutus- ja pätevyysvaatimukset on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä ja sen perusteella annetussa ohjeessa ST 1.7.

Terveydenhuollon perus- ja jatkokoulutus

Yliopistot, korkeakoulut sekä muut oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot antavat ammatilliseen perus- ja jatkokoulutukseen sisältyvää säteilysuojelukoulutusta. Ne antavat myös pätevöittävää koulutusta säteilyn käytön turvallisuudesta vastaaville johtajille, säteilyyn perehtyneille työterveyslääkäreille, säteilyasiantuntijoille ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoille.

Koulutusvelvoitteet ja pätevyysvaatimukset

Vastaava johtaja

Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavalla johtajalla on oltava toimialan mukainen koulutus ja pätevyys. Vastaavan johtajan pätevyysalat ja pätevyysvaatimukset on esitetty ohjeessa ST 1.8. Koulutusta järjestävät Säteilyturvakeskuksen hyväksymät koulutusorganisaatiot.

Säteilyä käyttävät työntekijät

Toiminnan harjoittaja varmistaa työn alkaessa, että työntekijän pätevyys täyttää annetut vaatimukset. Koulutusta koskevat vaatimukset on esitetty ohjeessa ST 1.8 ja terveydenhuollon henkilöstön säteilysuojelukoulutusta koskevat tarkemmat vaatimukset ohjeessa ST 1.7.

Toiminnan harjoittaja huolehtii myös säännöllisestä säteilysuojelun täydennyskoulutuksesta. Täydennyskoulutusta tarvitsevat kaikki säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvat henkilöt. Täydennyskoulutuksen sisältö ja määrä riippuu henkilön tehtävästä.

Täydennyskoulutus voi olla ohjattua opetusta (ryhmätyötä, demonstraatioita, ohjattua käytännön harjoitusta) tai osallistumista koulutustilaisuuksiin.

Säteilysuojelun täydennyskoulutusta järjestävät toiminnan harjoittajat, ammatilliset yhdistykset ja järjestöt sekä koulutusorganisaatiot. Ammatillisen koulutuksen perus- ja jatkokoulutuskurssit soveltuvat usein myös työssä olevien henkilöiden täydennyskoulutukseksi.

Täydennyskoulutuksen toteutumista valvoo Säteilyturvakeskus.

Asiantuntijat

Vaativa säteilytoiminta voi edellyttää, että toiminnan harjoittajalla on käytettävissä nimetty säteilyasiantuntija. Tällaisessa tapauksessa STUK määrittelee säteilyasiantuntijan pätevyysvaatimukset tapauskohtaisesti.

Terveydenhuollon säteilyn käytön lääketieteellisen fysiikan asiantuntijalla on pääsääntöisesti oltava sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus, johon sisältyy vastaavan johtajan pätevyys säteilyn yleiskäyttöön lääketieteellisellä alalla. Lisäksi lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan on oltava perehtynyt asiantuntijatehtäviin sillä pätevyysalalla, johon hänet nimetään. Pätevyysalat on määritelty ohjeessa ST 1.8.

Työntekijöiden terveydentilan seurantaa suorittava lääkäri

Terveydentilan seurantaa suorittavan lääkärin on lain 170/2017 mukaan oltava laillistettu lääkäri (säteilyyn perehtynyt työterveyslääkäri), jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa ja joka on perehtynyt työterveyshuoltoon ja säteilyn haitallisiin terveysvaikutuksiin. Lääkärin pätevyyden toimia säteilytyöluokkaan A säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä toteaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Lisätietoja hakemisesta säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi antaa Valvira. Valvira merkitsee lääkärien pätevyydet Terhikki-rekisteriin ja pitää saatavilla luetteloa hyväksyttävistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä.

Lähettävät ja toimenpiteestä vastaavat lääkärit terveydenhuollossa

Säteilylle altistavasta toimenpiteen oikeutuksesta päättää ensi kädessä lähettävä lääkäri. Tämän vuoksi lähettävällä lääkärillä tulee olla perustiedot ionisoivan säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja potilaan säteilyaltistuksesta eri toimenpiteissä. Toimenpiteestä vastaava lääkäri varmistaa säteilylle altistavan toimenpiteen oikeutuksen, viime kädessä päättää sen tekemisestä ja vastaa siitä, että potilaalle aiheutuva säteilyaltistus on optimoitu.

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246