Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuus

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Säteilylainsäädännön uudistus muutti työpaikkojen rooleja ja vastuita. Vastaavan johtajan tehtävä poistui ja tilalle tuli säteilyturvallisuusvastaava (STV). Lisäksi tiettyihin tehtäviin on käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA).

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), jonka tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta. Säteilyturvallisuusvastaavalla tarkoitetaan henkilöä, joka huolehtii, että säteilysuojelujärjestelyt toteutetaan ja määräyksiä noudatetaan säteilytoiminnassa.

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on lisäksi käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. STA:ta ei tarvitse käyttää sellaisissa säteilytoiminnoissa, joista ei aiheudu työperäistä altistusta, väestön altistusta eikä potentiaalista altistusta.

Terveydenhuolto ja eläinlääketiede

Sairaalafyysikko voi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana ilman erillistä hyväksyntää Säteilytoiminta terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä -osaamisalalla.

Teollisuus, tutkimus ja ydinenergian käyttö

STA:n kelpoisuutta osoittavaa todistusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisalalle voi hakea Säteilyturvakeskuksesta (STUK).

Päätös ja sen perusteella annettava kelpoisuustodistus on maksullinen. Asian lopputulos ei vaikuta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävään maksuun. Maksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1259/2018) nojalla. Maksu nousee 1.1.2021 (uusi maksu 625,00 euroa).

Hakemus oikeudeksi toimia säteilyturvallisuusasiantuntijana

Oikeutta toimia STA:na haetaan lomakkeella, joka toimitetaan STUKin kirjaamoon. Edellytyksenä STA:n kelpoisuuden toteamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta.

Hakemus lähetetään sähköpostitse STUKin kirjaamoon: stuk(at)stuk.fi, otsikkokenttään ”Hakemus oikeudeksi toimia STA:na”. Mikäli mahdollista, koko hakemus liitteineen olisi hyvä lähettää yhtenä liitetiedostona.

Emme suosittele sähköpostia luottamuksellisten tai salassa pidettävien tietojen lähettämiseen.

Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteella:
STUK
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA

Lisätietoa
Maaret Lehtinen, puhelin 09 759 88 244, etunimi.sukunimi@stuk.fi
Heli Hoilijoki, puhelin 09 759 88 324, etunimi.sukunimi@stuk.fi