Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Turvallisuuslupa

Säteilyn käyttöön on haettava turvallisuuslupaa. Säteilyn käyttöä on kaikenlainen säteilylähteisiin liittyvä toiminta kuten säteilylähteiden valmistus, kauppa, hallussapito, huolto, korjaus, maahantuonti ja maastavienti. Säteilylähteitä ovat röntgenlaitteet ja radioaktiiviset aineet tai niitä sisältävät laitteet.

Säteilyturvakeskus (STUK) voi myöntää turvallisuusluvan, jos

 • säteilytoiminta on oikeutus-, optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteen mukaista
 • säteilytoimintaa varten on laadittu turvallisuusarvio
 • toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti
 • toiminnanharjoittajalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.

Mihin toimintaan ei tarvita turvallisuuslupaa?

Säteilylaissa on lueteltu toiminnot, joihin turvallisuuslupaa ei tarvita. Merkittävimpiä luvasta vapautettuja toimintoja ovat

 • ionisoimattoman säteilyn käyttö lukuun ottamatta show-lasereita
 • kulutustavarana käytettävän säteilylaitteen käyttö (esim. palovaroitin)
 • radioaktiivisten aineiden käyttö silloin, kun aineiden aktiivisuus on pienempi kuin vapaaraja
 • säteilylähteen siirto
 • muun kuin radioaktiivista ainetta sisältävän säteilylähteen vienti
 • radioaktiivisten aineiden kuljetus lukuun ottamatta korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetusta
 • terveydenhuollon ja eläinlääketieteen röntgenlaitteen hallussapito, jos hallussapitäjällä on turvallisuuslupa vastaavan laitteen käyttöön terveydenhuollossa tai eläinlääketieteessä tai sen asennukseen, huoltoon ja korjaukseen.

Kuinka kauan turvallisuuslupa on voimassa?

Säteilyturvakeskus myöntää hakemuksesta turvallisuusluvan toistaiseksi tai erityisestä syystä määräajaksi.

Turvallisuusluvan voimassaolo loppuu ja lupa perutaan, kun luvanhaltija ilmoittaa säteilytoiminnan lopettamisesta. Jos käytössä on ollut säteilylähteitä, on myös esitettävä, mihin ne on luovutettu tai miten ne on tehty vaarattomiksi.

Umpilähteet voidaan luovuttaa valmistajalle, maahantuojalle tai turvallisuusluvan haltijalle, jolla on oikeus vastaanottaa radioaktiivisia jätteitä. Avolähteiden käytön loputtua on esitettävä, miten jätteet on vanhennettu vaarattomiksi ja miten on varmistettu käytössä olleiden tilojen ja välineiden puhtaus.

Säteilylähteitä voidaan luovuttaa toiselle toiminnanharjoittajalle vain, jos vastaanottajalla on niiden käyttöön oikeuttava turvallisuuslupa.

Mitä turvallisuusluvan käsittely maksaa?

Turvallisuuslupapäätöksestä peritään STM:n maksuasetuksen mukainen maksu. Voimassa olevista luvista peritään toiminta- ja laitekohtainen vuosimaksu. Säteilylähteen poistaminen käytöstä tai säteilytoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan on maksutonta. Lupamuutokseen mahdollisesti liittyvä tarkastus veloitetaan erikseen. Jos turvallisuusluvan tai sen osan peruminen edellyttää tarkastusta esim. tilojen puhtaaksi toteamiseksi, tarkastuksesta veloitetaan erikseen.

Mistä muutoksista on ilmoitettava STUKille?

Toiminnan olennaiset muutokset edellyttävät turvallisuusluvan muuttamista etukäteen. Pienemmistä muutoksista voidaan ilmoittaa STUKille kahden viikon kuluttua muutoksesta.
Toiminnan olennaisia muutoksia, jotka edellyttävät turvallisuusluvan muuttamista etukäteen ovat:

 1. turvallisuusluvanhaltijan vaihtuminen
 2. muutos, jonka seurauksena säteilyaltistuksen tai säteilylähteen luokka muuttuu luokkaan 1 luokasta 2 tai 3, tai luokkaan 2 luokasta 3
 3. säteilyturvallisuusvastaavan vaihtuminen tai muu merkittävä muutos johtamisjärjestelmässä
 4. muutos, jonka seurauksena korkea-aktiivisen umpilähteen vakuutta olisi muutettava tai vakuudessa yksilöity korkea-aktiivinen umpilähde vaihtuu
 5. hoitotarkoitukseen käytettävän säteilylaitteen käyttöön ottaminen
 6. muun kuin edellä mainitun säteilylähteen käyttöön ottaminen, jos säteilylähde on oleellisesti erilainen kuin, mitä turvallisuusluvan mukaisessa toiminnassa on jo käytössä tai jos sen käyttöönotto edellyttää muutoksia rakenteellisiin suojauksiin tai käyttöpaikkaan liittyviin järjestelyihin
 7. säteilylähteen käyttäminen muuhun tarkoitukseen kuin, mihin lupa on myönnetty
 8. toiminnan harjoittamispaikan muuttuminen
 9. toiminnan muuttaminen siten, että radioaktiivisen jätteen tai jätteen määrä, laatu tai sitä koskevat järjestelyt muuttuvat turvallisuusluvassa hyväksytystä
 10. toiminnan muuttaminen siten, että radioaktiivisten aineiden päästöt tai niiden laatu muuttuvat turvallisuusluvassa hyväksytystä.

STUK tekee yllä olevista toiminnan olennaisia muutoksia koskevista hakemuksista päätöksen, johon liittyy valitusosoitus.

Turvallisuuslupaa edellyttävän toiminnan muutoksia, joista on ilmoitettava STUKille kahden viikon kuluessa muutoksesta, ovat:

 1. turvallisuusluvanhaltijan yhteystietojen muutos
 2. muutos, jonka seurauksena säteilyaltistuksen tai säteilylähteen luokka muuttuu luokkaan 3 luokasta 2 tai 1, tai luokkaan 2 luokasta 1
 3. muun kuin edellisessä listassa kohdissa 4–6 tarkoitetun säteilylähteen käyttöön ottaminen
 4. sädehoidon laadunvarmistusohjelman merkittävä muutos
 5. säteilylähteen poistaminen käytöstä
 6. säteilytoiminnan lopettaminen osittain tai kokonaan.

STUK ei voi oma-aloitteisesti muuttaa turvallisuuslupaa. Luvanhaltijan on siten aina itse ilmoitettava toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Turvallisuusluvan voimassaolo loppuu ja STUK peruuttaa turvallisuusluvan, kun luvassa tarkoitettu säteilytoiminta on lopetettu, ja luvanhaltija on osoittanut hyväksyttävällä tavalla luovuttaneensa tai tehneensä vaarattomiksi luvassa tarkoitetut säteilylähteet sekä toiminnassa syntyneet radioaktiiviset jätteet ja säteilylain 78 §:n 3 momentissa tarkoitetut jätteet. Jos säteilylähde, jonka hallussapito edellyttää turvallisuuslupaa, poistetaan käytöstä luovuttamalla se toiselle toiminnanharjoittajalle, käytöstä poistamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä vastaanottajan antama todistus säteilylähteen haltuunotosta.

STUK voi kuitenkin peruuttaa turvallisuusluvan, jos luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty tai luvanhaltija on toistuvasti tai olennaisesti rikkonut lupaehtoja tai säteilylain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, eikä ole kehotuksesta huolimatta korjannut puutteita tai menettelyään.

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että hän tekee muutoshakemuksen niin ajoissa, että Säteilyturvakeskus ehtii käsitellä asian ennen toiminnan aiottua muuttamista. Säteilyturvakeskuksen tavoitteellinen käsittelyaika säteilytoiminnan lupa-asioille on 30 päivää.

Luvaton säteilyn käyttö

STUKilla on oikeus luvatonta säteilyn käyttöä havaitessaan kehottaa toiminnanharjoittajaa hakemaan turvallisuuslupaa säteilyn käyttöön tai täydentämään olemassa olevaa turvallisuuslupaansa. Mikäli toiminnanharjoittaja ei noudata kehotusta, STUK voi aloittaa täytäntöönpanomenettelyt, joita ovat esimerkiksi seuraavat pakkokeinot:

 • uhkasakon asettaminen,
 • uhan asettaminen, että tekemättä jätetty toimenpide suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella,
 • uhan asettaminen, että toiminnan harjoittaminen keskeytetään,
 • uhan asettaminen, että säteilylähteen käyttö kielletään.

YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300