Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta

Toiminnanharjoittaja vastaa säteilyn käytön turvallisuudesta

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta. Tätä vastuuta ei voida siirtää toiselle. Toiminnanharjoittajalle kuuluvia velvollisuuksia ei vähennä se, että toimintaan on nimetty säteilyturvallisuusvastaava tai muu vastuuhenkilö tai toiminnassa käytetään asiantuntijoita.

Toiminnanharjoittaja on turvallisuusluvan haltija, liikkeen tai ammatin harjoittaja, yritys, yhteisö, säätiö tai laitos, joka toiminnassaan käyttää säteilylähteitä, tai muu työnantaja tai elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa säteilytoimintaa.

Kun toiminnanharjoittaja on muu kuin fyysinen henkilö, esimerkiksi osakeyhtiö, säätiö tai kunta, toiminnasta kokonaisuutena vastaa se, jolla on ylin päätösvalta organisaatiossa.

Säteilyturvallisuusvastaava

Toiminnanharjoittaja nimeää turvallisuuslupaa hakiessaan säteilyturvallisuusvastaavan (STV). Jos STV vaihtuu on turvallisuusluvan muutosta haettava etukäteen.

Kelpoisuus säteilyturvallisuusvastaavana toimimiseen riippuu säteilyn käyttösovelluksesta. Säteilyturvallisuusvastaavan kelpoisuusvaatimuksia kuvataan tarkemmin ionisoivasta säteilystä annetussa sosiaali- terveysministeriön asetuksessa.

Vastuut terveydenhuollon säteilytoiminnassa

Säteilylain mukaan lääkärin on arvioitava säteilylle altistavan tutkimuksen oikeutus aina etukäteen ottaen huomioon toimenpiteen tarkoitus sekä kohteena olevan henkilön ominaisuudet.

Säteilyturvakeskuksen määräyksessä oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa (S/4/2019) annetaan säteilylaissa (859/2018) esitettyjä vaatimuksia täydentäviä vaatimuksia oikeutusarviointi- ja optimointikäytännöistä. Määräyksessä korostetaan lähettävän lääkärin tai hammaslääkärin vastuuta oikeutusarvioinnissa tilanteessa, jolloin ei ole käytettävissä lähettämissuosituksia. Tällöin lähettävän lääkärin on tehtävä oikeutusarviointi, joka perustuu tehtyyn kirjallisuushakuun ja tutkimustiedon kriittiseen arviointiin. Oikeutusarviointi ja sen perusteet on kirjattava lähetteeseen.

Hoitava lääkäri arvioi ensin oikeutuksen

Oikeutuksen arvioi ensin potilasta hoitava lääkäri, jolla tulee olla perustiedot säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja potilaan säteilyaltistuksesta toimenpiteissä. Lääkärin tulee hankkia olennainen tieto myös potilaan aikaisemmista tutkimuksista. Lähettävän lääkärin on sisällytettävä lähetteeseen tarvittavat tiedot, jotta tutkimus voidaan tehdä optimaalisesti.

Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri varmistaa oikeutuksen ja optimoinnin

Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri on velvollinen varmistumaan toimenpiteen oikeutuksesta ja optimoinnista. Vastuussa oleva lääkäri on useimmiten radiologian erikoislääkäri tai isotooppilääketieteen erikoislääkäri. Esimerkiksi leikkaussalissa, gastroenterologisissa toimenpiteissä ja kardiologiassa vastuussa olevana lääkärinä voi puolestaan toimia kyseisen alan erikoislääkäri, jolla on tarpeelliset tiedot säteilysuojelusta.

Lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa oleva lääkäri voi tarvittaessa neuvotella oikeutuksesta hoitavan lääkärin kanssa, vaihtaa tutkimusta tai kieltäytyä tutkimuksesta. Tutkimuksesta kieltäytyminen ja sen syyt tulee aina kirjata potilasasiakirjoihin ja siitä tulee informoida lähettävää yksikköä ja potilasta.

Potilaalle täytyy kertoa toimenpiteen hyödyistä ja haitoista

Potilaalle tulee tarjota tietoa hänelle suunnitellusta säteilyaltistusta aiheuttavasta tutkimuksesta ja sen vaihtoehdoista avoimesti ja rehellisesti, jotta hän voi hyväksyä tutkimuksen tai kieltäytyä siitä (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista).

Röntgenhoitaja tarkistaa laitteet ja suojaukset

Ennen säteilyn kohdistamista ihmiseen toimenpiteen suorittajan, eli useimmiten käytännössä röntgenhoitajan, erityisenä velvollisuutena on varmistaa, että

  • säteilylähteen varo- ja suojausjärjestelmät ovat kunnossa ja käytettävät laitteet toimivat moitteettomasti,
  • potilas on asianmukaisesti suojattu ja säteilyaltistus on rajattu niihin kehon osiin, joihin säteily on tarkoitus kohdistaa,
  • potilaalle annettava radioaktiivinen lääke on asianmukaisesti tarkastettu.

Vastuut on määritelty laissa, asetuksessa ja määräyksissä

Säteilylain 13. luvussa määritellään vastuut ionisoivalle säteilylle altistavaa lääketieteellistä toimenpidettä suoritettaessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1044/2018) on säädetty säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvien työntekijöiden kelpoisuudesta ja osaamisvaatimuksista sekä täydennyskoulutuksesta. Lisäksi on esitetty lääketieteellisestä altistuksesta vastuussa olevan lääkärin pätevyysvaatimukset.